Psalms (105/150)  

1. LALPA chu lawmthu hril ro,A hming chu lam hlak unla,A thilthaw tinrenghai chu,Hnam tin kuomah hril dar ro.
2. A kuomah zaihla remin,A'n pakna hla sak unla,A thilthaw ropui hril ro.
3. A hming thienghlim suong unla,LALPA zongtu lungril chu,Nasa takin hlim raw se.
4. LALPA hratna chu zongin,Ama chu pan rop hlak ro.
5. Thil ropui a thawhai chu,Theinghil loin hre zing ro,Thilmak a thawhai po po,A rorelhai po po khom.
6. A bawi Abraham suonhai,A thlang bik Jakob thlahai,
7. Ama chu LALPA Pathien,Hnuoi pum roreltu a nih.
8. A thuthlunghai hrim hrim chu,Kumkhuoin a hriet zing a,Suon sang tam tak ta dinga,A thupekhai a hriet zing,
9. Abraham kuoma a thlung,Isak kuoma a tiem chu.
10. Chuong chu Jakob thlahai di'n,Dan hmangin a namnghet a,Israelhai ta dingin,Chatuon thuthlunga siemin,
11. "In chan le rochung dingin,Kanan ram peng ka ti cheu"Tiin a lo tiem nghet a.
12. Mi tlawm te, ieng tham ni lo,Mikhuol el an ni lai khan,
13. Hnam tin lai invakvaiin,Ram tinah an indar a.
14. Sienkhom hnam dang tu khomin,An neksawr a phal naw a,Anni leiin lalhai chu,Halin a zil tawl lem hlak:
15. "Ka hriek nalhai tawk naw ro,Ka zawlneihai poi reng reng,In tawk ding an nawh" tiin.
16. Ram pumah tam a'n tlaktir,An buhai a suksiet vong;
17. An hmaah mi a tir a,Sala an zor Josef kha.
18. A kol bunna ke hliemin,A ringah khaidiet an thlung-
19. A hril lawk ang hung tlung a,LALPA thu indikzie chu,Chieng taka an fie chenin.
20. Lal chun mi tirin a'n suo,Hnamhai lal chun an suoktir.
21. A ram hotuah siemin,A nei po po chunga chun,Thuneituah a sie a,-
22. Mi lienhai a nuom nuom a,Thunun le zirtir ding le,A khawnbawl milunhai chuVarna thu inchuktir di'n.
23. Chu zoah Israel chu,Aiguptaah a hung a,Hamd ramah mikhuol angin,Jakob chu a cheng tah a.
24. LALPA chun nasa takin,A mihai a'n pungtir a;Anni lo ertuhai chu,An hung tam del el tah a.
25. A ram mihai lungrilah,Anni a'n theidatir a,A siehlawhai chu phierin,Vervek takin an soisak.
26. A siehlaw Mosie a tir,A mi thlang Aron leh chun.
27. Aigupta mihai kuomah,Pathien inchikna thilmak,Tam tak an inentir a.
28. A thu an awi naw leiin,Thim khuo a'n zingtir mup a,A ram pum a'n thim vong a.
29. An tui thisen a'n changtir,An ngahai a sukhlum zo.
30. Ram pumah u a'n tamtir,Lal ina chen an intam.
31. Thu a pek, tho an intam,A ram chu tlipin an sip.
32. Ruo aiah riel a'n surtir,Tek a tla dur dur bok a.
33. Grep le theichang a deng siet,Thing hnahai a deng kol vong.
34. Thu a pek, khau an intam,Tiem seng lo khau an hung pung.
35. Thing hna an fak kol vong a,An thlaihai khom an fak vong.
36. A ram nau lutir po po,Vanglai nauhai a'n thitir.
37. Tangka, rangkachak phurin,Israelhai a thuoi suok,Inpal thlu khom an um nawh.
38. An suok leiin Aigupta,Nasa takin a lawm a,Anni chu an pangzat si.
39. Sunah sum hlim a zar khum,Zanah entu mei a pek.
40. Sa an ngen, vamim a pek,Van buin a chawm tawl a.
41. Lungpuiah tui a vuok suok,Thlalerah a luong dem dem.
42. A bawi Abraham kuoma A thutiem chu a hriet zing.
43. A mi thlanghai a thuoi suok,Hlim le lawmin an khek a.
44. Hnam danghai ram a pek a,Mi danghai inrim ra chu,Anni an rochungtir a,-
45. A thupekhai chu vong a,A dan an zawm theina di'n.LALPA chu inpak seng ro.e

  Psalms (105/150)