Psalms (104/150)  

1. Aw ka thla, LALPA inpak rawh.LALPA Pathien, i ropui ngei!Ropui takin lal thuom i'n bel.
2. Var chu silfenin i hmang a,Van khom puon angin i zar a.
3. A chung sanga tlungpumhai chu,Chung tieng tuipuiaha i kham a,Tawlailirin sum i hmang a,Thli thla zar chungah i chuong a,
4. Thli hi i tir palai an na,Van meichok i siehlaw an nih.
5. Che lo dingin hnuoi i'n nghat a,
6. Puon angin liin i'n khum a,Tlang sip khom tuiin a chim vong.
7. I zuk hal chun a tlansie,I rawl hrein a tlan hmang a;
8. Tlanga hai chun a luong liem a,A umna ding ngeia i ruot,Ruomah a luong lut hum hum a.
9. Hnuoi a chim pil nawk nawna din, A ramri ding i khangpek a.
10. Tuihnar le vadung i siem a,Tlang karah an luong dem dem a.
11. Ramsa tinrengin an tlan a;Ram sabengtungin an dawn a.
12. A kama chun chungleng vahai,Riebuk remin an khawsa a,Thing zara chun zai an vawr a.
13. I chengna hmun sang a'nthokin,Tlangah khuongruo i'n surtir a,Malsawmnan hnuoi hi i vur a,
14. Ran pet din hlo i'n thangtir a,Mihriem ching di'n thlai a to a,Hnuoiin fak ding i'n suotir a:
15. Lung suklawmtu uoiin an thar,Hmai namna dingin hriek an thar,An tlan khop bu le bal an thar.
16. Lebanon tlanga sidar thing,LALPA thing phunhai chun chawmtu,Tui dittawkin an dong zing a.
17. A bukah vaten bu an sep,Tuivaarngohai ta dingin,A zar chu an riebuk a nih.
18. Tlang sang chu sakelhai chengna,Lung kuo kar chu sangawib ta din,Inbikrukna hmun a ni si.
19. Thla chu hun bi hriltu a na,Ni khom a hunah a tla hlak.
20. Khuo a'n thim a, zan a hung na,Ramsa tinreng an hung suok a,
21. Sakeibaknei vanglaihai chu,Sa se ding zonga inrumin,Pathien kuomah fak ding an ngen.
22. Ni a suok pha inbi hmangin,An pukah an inrel hmang a.
23. Sin thaw din mihriem an hung suok,Zan tieng chenin sin an thaw hlak.
24. LALPA, varnaa i'n din suok,I kutsuok an va hang tam ngei!I thilsiemhan leilung an dap.
25. Tuifinriet saw an cham duoi el!Thilhring tiem seng lo an cheng a,Chikte te dam, lien tak tak dam.
26. Long an insulpel zut zut a,I thilsiem leviathanc ngei khom,A'n leng ve zuoi zuoi el a nih.
27. An reng elin a hun tak a,Bu i pek ding chu an nghak a.
28. I pek pekhai an lak khawm a,I kut a'nthok thil tha tinreng,Khop le tlai takin an dong hlak.
29. I hmel i thup hmang pha ruok chu,Thlaphangin an chi-ai hlak a,An thuok i suktawp pha pha leh,Famin vutpilah an kir hlak.
30. I Thlarau i hung tir pha leh,Siemin an hung um nawk hlak a,Hnuoi hmel hmang khom i tuoi thar hlak
31. Chatuonin LALPA ropui sien,A thilsiemah hlim bok raw se.
32. Hnuoi a mel chun an thin hlak a,Tlang a tawk leh a kang hmang hlak.
33. LALPA kuomah zai hla remin,Ka dam sungin chawimawi ka ta;Ka Pathien chu zaia chawiin,Ka dam sungin inpak ka tih.
34. Ka dawnkhawl hi a lawm chang sien,LALPA-a chun ka lawm si a.
35. Mi suolhai chu hnuoi a'nthokin,Lem hmangin um vong hai sien la,Mi rilohai ram vong raw se!Aw ka thla, LALPA inpak la,LALPA chawimawiin inpak rawh.

  Psalms (104/150)