Proverbs (9/31)  

1. Varna chun in a bawl a, Lung ser ban pasari a phun a,
2. A lawmnan ran a that a,Dawn ding uoiin a buotsai a,Ruoi chu a pei fel diem tah.
3. A rongbawltu nunghakhai chu,Khaw sunga chun infetirin,Tuolparah tlang a'n samtir a:
4. "Mi mawlhai, hi tieng hung ro,
5. Ka ruoi buotsai hung kil unla,Ka uoiin siem hi hung dawn ro.
6. In mawlnahai hnungson unla,Hring le damin um inla,Hrietthiemna lam chu hraw ro.
7. "Tu khom hmusittu ziltu chun,Khiksawna a tuok let hlak a,Tu khom mi rilo kawktu chun,Kawk let hrep a tuok ngei hlak.
8. Hmusittu chu kawk naw rawh,Theida phana'n hmang a ti che;Mi var i zilhau ruok chun,Ngainat phanan hmang a ti che.
9. Mi var i zirtir a ni chun,Var zuol phanan hmang a ta,Mi indik i zirtir khomin,Hriet tam phanan hmang a tih.
10. "LALPA ti chu varna tobul a na,Mi Thienghlim hriet chu hrietthiemna a nih.
11. Chu chun sukdamsawt a ti che a,I dam sung kum suksei a tih.
12. Chu varna chu i nei chun,I varna chu hlawkpui i ta,Hmusittu i ni ruok chun,I hmusit man tuor ngei i tih.
13. Nuhmei Invet rihau a na,A mawlin hriet muol a nei nawh.
14. A kota inthung biel a ching,Tuol para inthung a ching bok.
15. Lama invak taphothai chu,Ko khekin a lo zawr hlak.
16. Ningkhong hre lohai kuomah," Mi mawlhai, hi hin hung ro.
17. A ruka tui dawn a thlum bik a,A ruka bei fak a'n hnik bik bok"Tiin a lo hui tawl hlak a.
18. Sienkhom a pantuhai chu,Seol khurpuia tla ta sa,Mithi ruol um khawm an nih,Ti an hriet tawl der si nawh.

  Proverbs (9/31)