Proverbs (31/31)    

1. Lal Lemuel thuvarhai, a nuin a zirtirhai chu:
2. "Aw ka naupa, aw ka rila ra,Ka thu intiemkamna ra suok,
3. Lalhai suksetu nuhmei lakah,I hratna hmangthai naw rawh.
4. Aw Lemuel, uoiin dawn hi,Lalhai thaw ding a ni naw a,Roreltuhai khom zu hrat ngaiin,An dang a char ding a ni nawh;
5. An dawn chun dan theinghilin,Neksawrhai piengvo lapek rawi an tih.
6. Boral mekhai chu zu hrat pe la,Mi lungngaihai chu uoiin pe rawh.
7. Dawn hai sien, an pasietna le,An rinum tuor theinghil raw hai se.
8. "Mani thu hril thei lohai chu hrilpek la,Mi baivaihai chu san rawh.
9. Hrilpui la, thu inlai takin rel la,Mi retheihai chanvo humpek rawh.
10. Nuhmei tha le inzaum hi,Thil hmu harsa tak a na,Lunghlu sen nek daiin a hlu lem.
11. A pasalin a ringzo a,Hlutna iengkim koltu a nih.
12. Ama chun a dam sung po poin,Sietna nekin thil tha a hung intlun a,
13. Beram hmul le pat a zong a,A kutin inhawk takin a khawng a.
14. Ram hla taka inthoka hung,Bu tol sumdawng long angin,Fak ding a lak khawm hlak a.
15. Khaw var hmain a tho a,A sunghai zing bu a pek a,A siehlawnuhai thaw ding a rel fel a.
16. Huon ding ngaituoin a'n chawk a,A thaw suokin grep huon a siem a.
17. Thatho takin sinah a pu a,A ban thahai a sukhrat a.
18. Hlawk ngei dingin sum a dawng a,Zanah a khawnvar a mit ngai nawh.
19. A kutin hmui thlur a chel a,A kut khingin pat a kher a.
20. Mi retheihai ta din a thilphal a,Mi baivaihai a somdawl hlak.
21. Vur tlak hunah a sungkuohai,An lungkham ve ngai der nawh,An rengin thuom lum an nei si.
22. Khumpha puon mawi a khawng a,Silfen to le puon sendukin a'n thuom a.
23. Kul kot bula pungkhawmhai lai,A pasal chu upahai lai a thung ve a,Mihai inza a hlaw a.
24. Silfen man to siemin a zor a,A hrenpuon ta chu sumdawnghai a thon a.
25. Hratna le inzaumna'n an thuom a,A hma tieng chu a ta din innuina a nih.
26. Var takin thu a hril a,A bau suok chu ringumna thucha a nih.
27. Insung khawsak tha takin a enkai a,Thabona bu a fak ve ngai nawh.
28. A nauhai chun a hmaah thoin, "Hamthanu" tiin an ko a,A pasal khomin chuong anga inpakin,
29. "Thil hlu thaw nuhmei an tam vei leh, Nang ruok chun i khum zo vong" tiin.
30. Ngainobeina hi thil hlun lo a na,Hmelthatna khomin sawt a dai nawh;LALPA titu nuhmei chu inpak tlak a nih.
31. A thaw ra lukhawng dong sien la,Kul kotkharah chawimawi hlaw raw se.

  Proverbs (31/31)