Proverbs (21/31)  

1. Lal lungril chu LALPA kuta tui hnar ang a na,A nuomna tieng tieng an luongtir hlak.
2. Miin a lampui tin indikin a hriet hlak a,LALPA ruok chun lungril a buk hlak.
3. Thil fel tak le indik taka thaw hi,Inthawina nekin LALPAN a pom lem.
4. Mit meng insang le lungril chapo hi,Mi riloin hmathead a hmang a na,Chu chu thil suol a nih.
5. Mi taima thiltum a hlawtling hle hlak a,Hmawsaruma thawtu chu a tlaran hlak.
6. Khela hausak chu tui hu inzam ang a na,A zongtu chun thina a zong a nih.
7. Mi suolhan thil dik thaw an nuom naw leiin,An nunrawngna chun phit hmang tawl a tih.
8. Thiem naw changtu lampui chu a kikawi a,Poi tawk lo lampui ruok chu a tha ngil hlak.
9. Nuhmei inhal hmang le in lien hluo nekin,In chung sip kila um a tha lem.
10. Mi rilo chun suol thaw a chak dop dop a,A tuolbawmhai lakah zangaina a'n langtir ngai nawh.
11. Hmusittu ei hrem chun mi mawlhai an var pha a,Mi var ei zirtir chun a hriet sap pha teuh hlak.
12. Mi Dik chun mi suol sungkuo a'n chik a,An chungah sietna a'n tlungtir hlak.
13. Mi retheihai khek ri ngaithatu chu,A khek ve pha leh ngaitha ni veng a tih.
14. A ruka thilpekin lungsen a thawi dam thei a,Nasa taka lungsen khom tham lungawi thei a nih.
15. Ro a fel pha mi indikhai an lawm a,Thil suol thawtuhai ruok chu an chi-ai hlak.
16. Hrietthiemna lampui petsantu chu,Mithi ruol lai khawsa veng a tih.
17. Nuomtawl ngot thlakthlatu chu rethei a ta,Zu le sa ngainatu chu hausa ngai bok naw nih.
18. Mi suol chu mi fel intlanna'n hmang an ta,Mi ringum lohai chu mi indikhai intlanna'n.
19. Nuhmei hrangsie le inhal hmang le cheng nekin,Thlalera um a tha lem.
20. Mi var chengnaah rosum le hriek a um zing a,Mi invet ruok chun a chen ral vong pei hlak.
21. Felna le hmangaina hnottuhai chun,Hringna, felna le chawimawina an dong hlak.
22. Mi var chun mi hrathai khawpui a run a,An ringsan tak kulpui chu a sukchim hlak.
23. Tu khom a bau le lei veng thatu chun,Siet theina lakah a nun a veng him a nih.
24. Mi chapo hming chu 'Hmusittu' a na,Chin lem nei loa uongin thil a thaw hlak.
25. Mi thabo chun ieng khom a thaw pei naw leiin,Ruol inhnar reng rengin a thi hmang hlak.
26. Mi rilo inhnarna chu a pung ni tin hlak a,Mi fel ruok chun inro nei loin a sem hlak.
27. Mi rilo inthawina chu LALPAN a tirdak a,Suol thaw tumna lungril puta a hung chawi lem chu,A va hang tirdak nasa zuol awm ngei de!
28. Hrepuitu der chu bohmang a ta,A thu awituhai khom kumkhuon bohmang an tih.
29. Mi rilo chu a meng inrum a,Mi indik ruok chun a lam hraw a ngaituo hlak.
30. Varna, hrietthiemna le remruot iengkim,LALPA kalzawng chu a hlawtling ngai nawh.
31. Sakor chu indo nia dinga buotsai a na,Hnena ruok chu LALPA ta a nih.

  Proverbs (21/31)