Proverbs (19/31)  

1. Mi invet le mi khelhlip ni nekin,Mi rethei, dem kai loa kal chawitu ni a tha lem.
2. Hrietna nei si loa phur hlut a tha nawh,Pawng inhmawa kalchawi chu a'n suithluk hlak.
3. Mihriemin a'n vetna a sietpui pha,Pathien chungah a lungsen hlak.
4. Hausakna hi ruol hauna a na,Retheina chun ruol a sukthe.
5. Hrepuitu der chun hrem tuor ngei a ta,Khel hril ching khomin pumpel bok naw nih.
6. Mi tiktlaihaiin tlontu an hau a,Mi thilphalhan ruol an hau hlak.
7. Mi rethei chu a sunghai hmana an nghok chun,A ruolhai lem chun an va hnawl nasa awm de!Anni chu ko lom lom hlak sien khom,A bul hnaia hrim an um nuom nawh.
8. Varna nei chu mani inditsakna a na,Hrietthiemna nei chu hmuingilna a nih.
9. Hrepuitu der chun hrem pumpel top naw nih,Khel hril hmang chu bohmang a tih.
10. Khawsak insang le mi invet an inhme naw a,Milien chunga siehlaw inlal an inhme naw zuol.
11. Mi var chu a lungsen mei mei nuom naw a,A poi an tawk a haider thei chu a ropuina a nih.
12. Lal lungsen chu keipui inrum ang a na,A ditsakna chu hlobet chunga daidaw tla ang a nih.
13. Nau invet chu a pa tlakranna a na,Nuhmei hrangsie chu ruo niching do ang a nih.
14. In le lo hi nu le paa inthoka ei rochung a na,Nuhmei var ruok chu LALPA mi pek a nih.
15. Mi thabo chu a in chur chur a,Mi zomthaw chun phingtam tuor a tih.
16. Thupek zawmtu chun nun a vong tha a,A ngaithatu ruok chu bohmang a tih.
17. Tu khom retheihai lunginsiettu chu,LALPA kuoma thil inpuktirtu ang a na,A thil thaw thathai chu la rul vong a tih.
18. Beiseium a la ni laiin i nau chu thunun rawh,Chuong naw chun a thi i remti tina a nih.
19. Lung inrom chun a nunsiet man hmung a ta,San la khom i san nawk pei ngai a tih.
20. Thurawn ngaithla la, thupek zawm la,A tawpah mi var la hung ning i tih.
21. Mihriem lungrilin thaw tum hau sien khom,LALPA remruot chauh a dingchang hlak.
22. Mihriema thlakhlaum chu a ringumna a na,Mi khelhlip nekin mi rethei ni a tha lem.
23. LALPA ti chu hringna a ni takzet a,A titu chu lungawi takin an um a,Thil tha loin tlakbuok naw nih.
24. Mi thabo chun buthleng a pur a,Bu beng dingin kut a hlang pei si nawh.
25. Mi hmusit ching hlak i vuok chun,Chu mimawl chun fimkhur inchuk a ta;Hrietthiemna nei mi i zil ruok chun,A hrietna hung pung a tih.
26. Pahai rok a, nuhai hnot suoktu nau chun,Inzakna le muolphona a'n tlun hlak.
27. Ka naupa, zirtirna i dong pei theina dingin,Hrietna lampui pet hmangsan naw rawh.
28. Hrepuitu porche chun rorelna a palzut a,Mi rilo chun suolna a dol thlak zung zung.
29. Nuisawtuhai chu thiem naw chang sa an na,Mi invethai chu ruongzangah vuong an tih.

  Proverbs (19/31)