Proverbs (16/31)  

1. Mihriem lungrilin thil a riruong a,Sukpuitlingtu ruok chu LALPA a nih.
2. Mihriem chun a lampui indikin a hriet hlak a,Sienkhom, lungril inkhitu chu LALPA a nih.
3. I thilthaw iengkim chu LALPA inkoltir la,I thil tumhai chu hung hlawtling a tih.
4. LALPAN iengkim hi san neia a siem a na,Mi rilohai khom hi sietna nia ding an nih.
5. Lungril chapohai chu LALPAN a tirdak a,Hremna pumpel naw top an tih ti hre chieng rawh.
6. Hmangaina le ringumnain bawsietna a tleng fai a,LALPA tina leiin miin suol a pumpel hlak.
7. A um dana LALPA suklawmtu chun,A hmelmahai khom inrem takin a umpui thei.
8. Fel lo taka sum tam tak nei nek chun,Fel taka tlawmte nei a tha lem.
9. Mihriemin a lampui ding a duong hlak a,A kalchawi thuoitu ruok chu LALPA a nih.
10. Chung tieng thu anga ro rel hlaktu lal chun,A kam suokin ro rel suol ngai naw nih.
11. Bukna le inkhina indik chu LALPA ta a na,Ip rikna po po khom ama siem vong a nih.
12. Thil suol thaw hi lalhan an tirdak a,Indikna lei chauhin an lalna a nghet a nih.
13. Lalhan thu indik hril hi an lawm a,Thu dik hril mi chu an hlutsak hlak.
14. Lal lungsen chu thina zuolko a na,Mi var chun a lo thlem lungawi thei.
15. Lal hmel a hlim chu nun a sukhoi a,A ditsakna chu thal sum tui pai ang a nih.
16. Varna hi rangkachak nekin a tha lem a,Hrietna hi tangkaruo nekin a hlu lem.
17. Mi indik lampui chu suol leh an inpaw naw a,Fimkhur taka kalchawitu chun a nun a hum hlak.
18. Chapona chu sietnain a zui a,Lungril induna chu tluknain a zui.
19. Mi chapo le ral lak sum insem nek chun,Inngaitlawm taka pasiehai laia khawsak a tha lem.
20. Zirtirna thu poisatu chu a hmuingil hlak a,LALPA-a innghattu chu a hamtha hlak.
21. Lungvar nei chu sungril mit varna nei mi an na,Tongkam thlum chun mi hne theina a sukpung.
22. Varna nei hi hringna tui hnar a na,Invetna hi mi invethai hremna a nih.
23. Mi var lungril chun a bau chang a thuoi a,A thu hril khom a awium bik hlak.
24. Tongkam thlum chu a thlara khuoizu ang a na,Lungril a sukhlim a, ru le chang a sukhrisel.
25. Mihriem ngaia lampui indik nia inlang,A tawpah thina intlun lem hlak si a um.
26. Sinthawtu chu a phing khopna dingin a'n rim a,A phingtamna chun sin a'n thawtir a nih.
27. Mi rilo chun suol thaw ding a phier hlak a,A kam suok chu meichok inhlap ang a nih.
28. Mi kawi chun innghirnghona a chok suok a,A kawi zawnga thu kher mi chun ruol bul khom a sukthe hlak.
29. Tharum thaw mi chun tuolbawmhai a sukhmu a,Lampui tha loah a thuoi tawl hlak.
30. Mi mitsir ching chun thil suol a phan hlak a,Hner pet ching chun suol tieng a awn hlak.
31. Lu tuok hi ropuina lallukhum ang a na,Fel taka kalchawihai dong hlak chu a nih.
32. Mi ralhrang nekin mi zaidawthei ni a tha lem a,Khawpui latu nekin lungsen kei dei thei mi ni a tha lem.
33. Mal chungah thum ei vawr hlak a,Thu tawpna ruok chu LALPA a'n thok vong a nih.

  Proverbs (16/31)