Proverbs (15/31)  

1. Donna innem chun lungsen a thawi dam a,Invin ruok chun lungsen a chok tho.
2. Mi var bau chun varna thu a hril hlak a,Mi invet lei chun thu invet a per suok hlak.
3. LALPA mit chu hmun tinah a fu a,Mi rilo le mi tha khom a enthlak zing.
4. Bau innem chu hringna thing a na,Lei lutinle chun lungril a sukngui.
5. Mi invet chun nu le pa keithuoina a ngainep a,Mi var ruok chun an zirtirna chu a poisa hlak.
6. Mi fel inah rosum tam tak a um a,Mi rilo sum lam chun buoina a'n tlun hlak.
7. Mi var hmur chun hrietna a the dar hlak a,Mi invet chun thaw vena lungril a nei nawh.
8. Mi rilo inthawina chu LALPAN a tirdak a,Mi tha tongtaina chu a lawmzawng a nih.
9. Mi rilo lampui chu LALPAN a tirdak a,Felna lampui hrawtu chu a ngaina hlak.
10. Lam indik petsantu chu na taka thunun a ni hlak a,Zilhauna theidatu chu a bohmang hlak.
11. Seol le Abadon hre tlangtu LALPA chun,Mihriem lungril lem chu a hriet chieng awm de aw!
12. Hmusittu chun zilhauna a ngai thei naw a,Mi varhai khom a biekrawn ngai nawh.
13. Lungril hlimin hmel hlim a siem a,Lungril nain thlarau a sukngui.
14. Sungril mit varna neitu chun hrietna a zong a,Mi invet ruok chun khel ringot buin a ring hlak.
15. Rethei nun chu a rimsikthlak a,Lungril hlim ruok chun ruoi a the zing a nih.
16. Hausa hnura buoina nei nek chun,Tlawmte neia LALPA ti a tha lem.
17. Intheida puma bawng tuoi thau sa fak nekin,Inhmangai taka thlai hna ring a tha lem.
18. Mi lungromin inhalna a chok suok a,Mi lunguoiin inhalna a sukre hlak.
19. Mi thabo lampui chu hlingin a bawm a,Mi indik lampui ruok chu a tluong zal.
20. Nau var chun a pa a suklawm a,Nau invet ruok chun a nu a hmusit hlak.
21. Hrietna tlasam chun a'n vetna a hlimpui a,Hrietna neitu ruok chun lam ngil a hraw hlak.
22. Remruot lawk loa thil thaw chu a tlol nuom a,Rem hrie an tam ruok chun a hlawtling hlak.
23. Donna indik pek hi tu khomin an lawm a,A hun taka dong hi a va hang lawmum de!
24. Mi var chun Seol a zuk fin nawna dingin,Chung tieng a pan tung ngat ngat hlak.
25. LALPAN mi chapo in chu a nam thluk a,Hmeithai chengna ramri ruok chu a humpek.
26. Mi rilo ngaituona chu LALPAN a tirdak a,Mi thienghlimhai ngaituona chun a suklawm.
27. Hlepnaa hnukrawl chu sungkuo buoina a na,Thamna theida ruok chu sungkuo hringna a nih.
28. Mi fel chun thu don dan ding a buktuo a,Mi invet ruok chun thu tha lo a sak suok hlak.
29. LALPA chu mi rilo hnaiah a um ngai naw a,Mi fel tongtaina ruok chu a ngaithlak hlak.
30. Hmel hlimin mi a suklawm a,Thu lawmumin ru le chang a sukhrisel.
31. Nun siem tha thei zilna ngaithlatu chu,Mi varhai lai cheng veng a tih.
32. Inthununna ngaithatu chun ama a'n ngainep a,Zilna poisatu chun hrietthiemna a chang hlak.
33. LALPA ti chu var inchukna a na,Inngaitlawm chu chawimawi hlawna a nih.

  Proverbs (15/31)