Proverbs (13/31)  

1. Nau var chun a pa thununna a poisa a,Hmusittu chun zilhauna a ngai thei nawh.
2. Mi thahan bau that man thil tha an tlan a,Mi suol ruok chun rawng taka chet a chak.
3. Bau veng thatu chun a nun a veng tha a,Mi hmur tam chun sietna a tuok hlak.
4. Mi thabo chu a vir em em a,Sienkhom fak ding a nei si nawh;Mi taima ruok chu a tlai zing.
5. Mi indik chun thu khel a theida a,Mi suol chun muolphona le inzakna a'n tlun.
6. Felna chun mi ringumhai lampui a veng a,Ritlona chun mi suol a suot thlak hlak.
7. Hausaa inngai, ieng khom nei lo an um a,Retheia inngai, hausa hle si an um bok.
8. Mi hausa chu a sumin a'n tlan suok thei a,Mi rethei chun inlaupui ding a nei ve nawh.
9. Mi fel chu mei angin a eng a,Mi rilo chu khawnvar sukmit ang a nih.
10. Chapona chun inhalna a chok suok a,Thurawn lak hi thil varthlak a nih.
11. Hmuna indik loa hausa thut chu,A riral nawk tiel tiel hlak a,Harsa taka thaw suoktu ruok chu,Damten a pung tiel tiel hlak.
12. Beisei tlung inhnuk hin lung a sukna a,Duthusam tlung ruok chu hringna thing a nih.
13. Zirtirna hnawltu chun tuor a ta,Thupek zawmtu chun lawmman hmung a tih.
14. Mi var zirtirna chu hringna tuikhur a na,Thina chang pumpelna a nih.
15. Hrietthiemna tha nei chu ditsak hlawna a na,Mi depde lampui ruok chu a kholkham.
16. Mi fimkhur chun hrietna hmangin thil a thaw a,Mi invet ruok chun a'n vetzie a phor lang hlak.
17. Thangko rilo chun buoina a chok suok a,Palai ringum chun damna thu a'n tlun hlak.
18. Thununna ngaithatu chu retheiin muolpho a ta,A poisatu chu chawimawiin um a tih.
19. Duthusam hmu hin lungril a sukhlim a,Sienkhom, invetin suol nghatsan an theida.
20. Mi var pawltu chu a hung var ve a,Mi invet le inpawl chu sietna a nih.
21. Vangduoinan mi suol a hnot zui a,Mi fel lawmman ruok chu hnienghnarna a nih.
22. Mi tha chun a tuhai ro ding chen a maksan a,Mi suol hausakna chu mi fel ta dinga khawl a lo nih.
23. Mi rethei loah bu a suok teu a ni thei,Sienkhom rorelna indik naw leiin a chan vong thei.
24. Hmol hmang nawtu chun a nau a theida a na,Nau hmangaitu ruok chun a thunun ngei hlak.
25. Mi felhai chun dutawka fak ding an nei a,Mi rilo phing ruok chu a tam hlak.

  Proverbs (13/31)