Proverbs (12/31)  

1. Thununna ngainatu chun hrietna a ngaina a,Zilhauna theidatu ruok chu mi intlaw a nih.
2. Mi tha chun LALPA ditsak a hlaw a,Suol phiertu chu thiem naw a'n changtir hlak.
3. Ritlonain mi a siem nghet ngai naw a,Mi fel ruok chu sukhning ruol a ni nawh.
4. Nu tha chu a pasal lallukhum a na,Nu inzapuium chu a ru nge ang a nih.
5. Mi felhai thil rel chu a'n dik hlak a,Mi rilohai thurawn pek chu a khelhlip.
6. Mi suol bauin that ding mi a'n chan a,Mi indik kam suok chun a san suok hlak.
7. Mi rilohai chu pei hmangin an um dai a,Mi fel sungkuo ruok chu an ngir nghet hlak.
8. Mi var chun inpak a hlaw a,Lungril kawi chun endong a hlaw.
9. Insukliena fak ding nei si lo nek chun,Hriet hlaw loa siehlaw nei si ni a tha lem.
10. Mi fel chun a ranhai chen a lunginsiet a,Mi rilo zangaina ruok chu a nunrawng hlak.
11. Mani lo enkoltu chun bu le bal hau a ta,Suongtuona hnottu chun varna a tlasam a nih.
12. Mi rilo chun mi suol thil rok a'n hnar a,Mi fel ruok chun zung a kei nghet hlak.
13. Mi suol chu a kam tleuah a tlu a,Mi fel chun buoina a pumpel hlak.
14. Bau thiemin a bau suok ra tha a sik a,A kut sawl man khom a hmu ngei hlak.
15. Mi invet chun indikin a'n ngai tlat a,Mi var chun thurawn a ngaichang hlak.
16. Mi invetin lungsen a suklang nghal a,Mi var chun theida naw sak sak a thaw hlak.
17. Mi ringum chun thudik a hril hlak a,Hrepuitu der chun thukhel a hril hlak.
18. Tong tlahol chun kawlhnam angin a sun a,Mi var bau suok ruok chun lung a thawi dam.
19. Thu tak hrilna bau chun kumtluong a dai a,Lei khelhlip chun mit khap kar chauh a daih.
20. Suol phantu lungrilah hlemna thu a um a,Remna zongtuhai lungrilah hlimna a um.
21. Sietnan mi felhai a tlak buok ngai naw a,Mi suolhai chun buoina an tuok rop hlak.
22. Hmur khelhlip chu LALPAN a theida a,Mi indikhai ruok chu a ngaina hlak.
23. Mi fimkhur chun a hrietzie a thup a,Mi invet chun a'n vetzie a puong suok hlak.
24. Mi taima chun rorelna chel a ta,Mi thabo chu suoka sorin um a tih.
25. Lungkham nei hin a mi sukngui a,Thu tha ruok chun a mi sukhlim.
26. Mi fel chu a ruolhai keidingtu a na,Mi rilo chun a thuoi suol lem hlak.
27. Mi thaboin sa raw ding a kap ngai naw a,Mi taima ruok chun thil hlu a khawm teu hlak.
28. Felna lampuia chun hringna a um a,Chu lampuia chun thina a um nawh.

  Proverbs (12/31)