Numbers (8/36)  

1. Chun, LALPAN Mosie a biek a,
2. "Aron inbiekpui la, a kuomah, 'Khawnvar pasarihai hi a'n sit pha chun khawnvar siena hma zawn tieng an el var ding a nih' tiin hril rawh" a ta.
3. Aron chun chuong ang tak chun a thaw a, Mosie kuoma Pathienin thu a pek angin, khawnvarhai chu khawnvar siena hma zawn tieng a'n nghattir vong a.
4. Khawnvar siena chu a thuta inthoka a lera a par lim chenin rangkachaka siem, LALPAN a lem Mosie a'n entir anga ser le sut a nih.
5. LALPA chun Mosie kuomah,
6. "Levihai hi Israel thlahai laia inthokin la hrang la, inser thieng tawl rawh.
7. Ser thiengna dingin hieng hin thaw rawh: an chungah inthienna tui the khum la, an pumin invaw faitir vong la, an silfenhai insawptir la, insukthieng raw se.
8. Bawngchal tuoi pakhat le bu le bal thilhlana dingin beiphit indip tak, hriek le pol chu hung inlaktir la, suol thawina dingin bawng chal tuoi pakhat hung inkeitir bok rawh.
9. Levihai chu Intuokna Puon in kotah hung thuoi tawl la, Israel thlahai po po khom hung ko khawm rawh.
10. Levihai chu LALPA hmaah hung thuoi la, Israelhaiin an lu chungah kut innghat raw hai se.
11. Levihai chun LALPA rong an bawl theina dingin anni chu LALPA hmaa Israelhai then thilhlana dingin Aronin inhlan tawl raw se.
12. "Bawngchal luah Levihaiin kut an innghat hnung chun, pakhat chu suol thawina dingin, a pakhat dang chu Levihai ta dinga inremna siemna dinga pumraw thilhlanah LALPA kuomah inhlan rawh.
13. Levihai chu Aron le a naupahai hmaah inngirtir la, LALPA kuoma then thilhlanah inhlan tawl rawh.
14. Chuong ang chun Levihai chu Israel mihaia inthokin ser hrang i ta, anni chu ka chanpuol ning an tih.
15. "Levihai chu sukthieng a, then thilhlana i'n hlan zo pha leh Intuokna Puon inah hungin ka rong an bawl ding a nih.
16. Israel thlahai laia ka chan lieu lieua ruot an ni si a; Israel thlahai laia nau lutir, sul keu hmasa tak, ka chanpuolhai aiawa ka lakhai chu an nih.
17. Israel rama nau lutir po po chu, mihriem ni sien, ran ni sien, ka ta an nih. Aigupta mihai ka sukhlum lai khan ka chanpuola ka ruot an ni tah.
18. Israel nau lutir po po aiin Levihai hi ka lak a nih.
19. Israel thlahai aiawa Inbiekna Puon ina rong bawl ding le Israel thlahaiin hmun thienghlim an hung hnai khoma anni lai hri a'n leng nawna dinga inremna siemna dingin Israel thlahai laia inthokin Levihai hi Aron le a naupahai kuomah ka pek a nih" tiin.
20. LALPAN thu Mosie a pek ang takin Mosie le Aron le Israel thla pung khawm po po chun Levihai chunga chun an thaw a.
21. Levihai chun insukthiengin, an puonhai an sawp a; anni inthienna dinga inremna inthawina siempekin, then thilhlan angin Aron chun anni chu LALPA hmaah a'n hlan a.
22. Chu hnung chun Levihai chu Aron le a naupahai inrawina hnuoia rong bawl dingin Intuokna Puon in sunga chun an lut a. LALPAN Mosie kuoma a hril ang thlapin Levihai chunga chun an thaw a.
23. LALPA chun Mosie kuomah,
24. "Hi hi Levihai chungthua hmang ding chu a nih: kum sawmhni panga an tling pha Intuokna Puon inah sin an thaw seng ding a nih.
25. Kum sawmnga an tling pha an chawl ding a nih.
26. Intuokna Puon ina sinthaw an chipuihai chu thangpui thei an ta, anni puol ruok chun rong an bawl ding a ni ta nawh. Hieng ang hin Levihai sin le mawphurna chu i relpek ding a nih" a ta.

  Numbers (8/36)