Numbers (32/36)  

1. Reuben le Gad-a thlahai chun ran ruol an hau leiin Jazer le Gilead ram vel chu ran vaina dingin tha an ti hle a.
2. Chuongchun, Mosie le thiempu Eleazar le khawtlang hotuhai kuoma chun an hung a,
3. "Israel mipuihai hmaa LALPA mi hnepek ram Atarot hai, Dibon hai, Jazer hai, Nimra hai, Hesbon hai, Eleale hai, Sebam hai,
4. Nebo hai le Beon hai hi ran vaina hmun dinga tha tak a na, i siehlawhai hin ran ruol kan hau bok si a,
5. rem i ti zawng a ni chun Jordan vadung kan ve loin hi ram hi kan hluo dingin rochanah mi pe el rawh" an ta.
6. Mosie chun Gad-a thlahai le Reuben thlahai kuoma chun, "Hi hmuna hin nangni thungin, in unauhaiin ral an tawn bik ding maw?
7. Ieng dinga LALPAN ram a peka Israelhai lut lo dinga an lungril in sukzam tum am a na?
8. Kadesh Barnea inthoka ram thlithlai dinga mi ka tir tum khan hieng ang bok hin in puhai khan an thaw a.
9. Eskol phairuom an hang tlung a. a ram an thlir phing leh LALPAN ram a peka an lut nawna dingin Israelhai lungril an sukzam a.
10. Chu ni chun LALPA lungsen a tuong a,
11. Lungril taka an mi zui naw leiin, Aigupta rama inthoka ka thuoi suok, mi kum sawmhni chung tieng chun tu khomin Abraham hai, Isak hai le Jakob hai kuoma pek ka tiem ram chu hmu naw ni hai,
12. lungril taka mi zuitu Keniz mi Jefune naupa Kaleb le Nun-a naupa Josua ti chauh naw chun' tiin an kham hiel a.
13. LALPA lungsen chu Israel chungah an ling leiin, a mit hmua suol thawtu suon po po chu an bohmang vong hma khat chu thlalerah kum sawmli top a'n vak kuoltir el a nih.
14. "En ta u, nangni mi suol thlahai, tuhin in pahai ang charin in hung um nawk a, Israel chunga LALPA lungsenna sukzuoltu in nih.
15. LALPA in zui nuom ta naw tak tak a ni chun hieng mipuihai hi thlalerah maksan nawk a ta, an sietna intluntu in ni ding a nih" a ta.
16. Anni chun an hung pan hnai a, "Kan ranhai ta dingin ran huong le kan nuhmei le nauhai ta dingin khuo siempek phot kan nuom a.
17. Keini ruok chu Israelhaiin an umna hmun ding an tlung chen ralthuom leh an hma nora tawn dingin kan inpei a nih. Chuong a ni zing lai chun kan nuhmei le nauhai chu a ram mihai laka an him theina dingin kula inhuon khuoah umhai sien kan ti a nih.
18. Israel thlahaiin an ram rochung ding an hluo vong hmakhat chun kan in tieng kirsan nawng kan tih.
19. Kan rochung ding ram chu Jordan suo tieng ram a ni leiin, Jordan thlang tienga kan chanvo ram chu rochung ve nawng kan tih" an ta.
20. Mosie chun an kuomah, "Chuonga in ti a ni phot chun, LALPA hmaa ngei hin ral tawn dingin inralthuom ro.
21. In raldo mihai po poin Jordan ral hi kai an ta, LALPA thuoina hnuoiah hmelmahai bei a, tukdol a, an ram LALPAN a lakpek chenin ral in do ding a nih.
22. Chu zoa chun LALPA chunga le in hnampui Israelhai chunga in thaw ding chu in hlen tah leiin hung kir nawk thei in tih. Chu pha chun Jordan sak tieng ram hi in ram chanpuolah LALPAN pompek a ti cheu.
23. Amiruokchu, in thu tiem in hlen naw ruok chun, LALPA chunga suol ning in ta, in suol leiin hrem ngei ngei a ti cheu ti hre tlat ro.
24. In nu le nauhai umna ding kula inhuon khuohai indin unla, in ran ruolhai umna dingin ran huong bawl bok unla, amiruokchu in thu tiem chu hlen ngei ngei ro" a ta.
25. Gad-a mihai le Reuben mihai chun Mosie kuomah, "I siehlaw kan ni a, kan pu thupek ang chun thawng kan tih.
26. Kan nuhmeihai le nauhai, kan bawng ruol le kan beram ruol hai ruok chu Gilead ram khuoa hai hin lo um an ta,
27. i siehlawhai ruok hi chu, indo dinga inralthuom po po chun, kan pu hril ang khan, LALPA hmaah Jordan ral va kai kan tih" tiin an hril a.
28. Chuongchun, Mosie chun an chungthuah thiempu Eleazar le Nuna naupa Josua le Israel pahnam luhai chu thu a pek a:
29. "Gad-a thlahai le Reuben thlahai, indo dinga inralthuom po po hin LALPA hmaah Jordan vadung hi an kaipui cheu a, ram chu an hnepui cheu chun Gilead ram hi an rochan dingin in pek ding a nih.
30. Amiruokchu, inralthuomhai hin an kaipui si naw cheu chun, Kanan rama an chanvo ding hmuna chun an um ding a nih" a ta.
31. Gad-a thlahai le Reuben thlahai chun, "I siehlawhai hin LALPAN a hril ang chun thawng kan tih.
32. Inralthuomin, LALPA hmaah Jordan vadung ral kaiin, Kanan ram lut kan ta, sienkhom kan ram hluo ding chu Jordan vadung sak tieng hi la ni zing a tih" an ta.
33. Chuongchun, Mosie chun Gad-a thlahai le Reuben thlahai le Josefa naupa Manase thla hnam zatvehai chu Amor lal Sihon ram hai le Basan lal Oga ram hai, chuonghai ram sunga khuo po po le an se vela ramhai chenin a pek a.
34. Gad-a thlahai chun Dibon hai, Atarot hai, Aroer hai,
35. Atrot Stofan hai, Jazer hai, Jogbea hai,
36. Bet Nimra hai le Bet Haran khuohai chu an indin tha a, kulin an inhuon vong a, an ran ruolhai siena dingin ran huong an bawl a.
37. Reuben thlahai chun Hesbon hai, Eleale hai, Kiriathaim hai,
38. a hming an thlak Nebo le Baal hai, le Sibma khuohai chu an indin tha a, an khaw siemhai chu hming hrang hrang an inbuk a.
39. Manase naupa Makir thlahai chu Gilead-ah an fe a, an lak a, chu taka um Amor mihai chu an hnot suok vong a.
40. Chuongchun, Mosien Gilead ram chu Manase thla Makirhai chu a pek a, chu taka chun an um a.
41. Chun, Manase naupa vek Jaira chu an thok suok a, a se vela khuohai chu a va lak a, hming thar Havot Jair a'n buk a.
42. Noba khom a'n thok suok a, Kenat le a se vela khuohai chu a lak a, ama hming chawiin Noba a'n buk a.

  Numbers (32/36)