Numbers (26/36)  

1. Hripui inkieng hnung chun LALPAN Mosie le thiempu Aron naupa Eleazar hai chu a biek a,
2. "Israel thlahai po po, ral do thei chin kum sawmhni le a chung tieng po chu a pahnam hnamin tiem vong ro" a ta.
3. Chuongchun, Mosie le Eleazar chun Jeriko zawn, Jordan kam, Moab phaiah anni rawi chu an inbiekpui a,
4. "LALPAN thu Mosie a pek angin, mipuihai chu kum sawmhni le a chung tieng po tiem vong ro" an ta.
5. Israel nau lutir Reuben naupahai chu: Hanok sungkuo thlatu chu Hanok; Palu sungkuo thlatu chu Palu;
6. Hezron sungkuo thlatu chu Hezron le Karmi sungkuo thlatu chu Karmi a nih.
7. Hienghai hi Reuben pahnama mi po an na, tiem po chu singli le sangthum le zasari le sawmthum an nih.
8. Palu chun Eliab a thla a,
9. Eliab naupahai chu Nemuel, Dathan le Abiram an nih. Dathan le Abiram hai hi khawtlang thuoitu, Kora hnung zuia Mosie le Aron beitu le LALPA laka helhai kha an nih.
10. Hnuoiin a bau a ka a, anni chu Kora leh a dol hmang a, Kora hnungzuitu zahni sawmnga khom meia lem hmangin an um kha. Anni chu inchikna ding an lo ni tah.
11. Kora nauhai ruok chu an thi ram ve nawh.
12. Simeon thla pahnamhai chu: Nemuel sungkuo thlatu chu Nemuel; Jamin sungkuo thlatu chu Jamin; Jakin sungkuo thlatu chu Jakin;
13. Zera sungkuo thlatu chu Zera le Saul sungkuo thlatu chu Saul a nih.
14. Simeon pahnama mi po zat chu an rengin singhni le sanghni le zahnih an nih.
15. Gad thla pahnamhai chu: Zefon sungkuo thlatu chu Zefon; Hagi sungkuo thlatu chu Hagi; Suni sungkuo thlatu chu Suni;
16. Ozni sungkuo thlatu chu Ozni; Eri sungkuo thlatu chu Eri;
17. Arodi sungkuo thlatu chu Arodi; le Areli sungkuo thlatu chu Areli a nih.
18. Hienghai hi Gad thlahai chu an na, an rengin singli le zanga an nih.
19. Juda naupahai chu Er le Onan an na, Kanan-ah an thi a.
20. Juda thlaa mi pahnamhai chu: Sela sungkuo thlatu chu Sela; Perez sungkuo thlatu chu Perez; Zera sungkuo thlatu chu Zera a nih.
21. Perez thlahai chu: Hezron sungkuo thlatu chu Hezron le Hamul sungkuo thlatu chu Hazmul a nih.
22. Hienghai hi Juda thlahai an na, an rengin singsari le sangruk le zanga an nih.
23. Isakar thla pahnamhai chu: Tola sungkuo thlatu chu Tola; Pua sungkuo thlatu chu Pua;
24. Jasub sungkuo thlatu chu Jasub; le Simron sungkuo thlatu chu Simron a nih.
25. Hienghai hi Isakar thlahai chu an na, an rengin singruk le sangli le zathum an nih.
26. Zebulun thla pahnamhai chu: Sered sungkuo thlatu chu Sered; Elon sungkuo thlatu chu Elon; le Jahleel sungkuo thlatu chu Jahleel a nih.
27. Hienghai hi Zebulun thlahai chu an na, an rengin singruk le zanga an nih.
28. Josefa thlahai chu an pahnam ang dungzuiin Manase le Efraim an nih.
29. Manase thlahai chu: Makir sungkuo thlatu chu Makir, Makir naupa Gilead sungkuo thlatu chu Gilead a nih.
30. Gilead thlahai chu: Iezer sungkuo thlatu chu Iezer; Helek sungkuo thlatu chu Helek;
31. Asriel sungkuo thlatu chu Asriel; Sekem sungkuo thlatu chu Sekem;
32. Semida sungkuo thlatu chu Semida; Hefer sungkuo thlatu chu Hefer a nih.
33. Hefer naupa Zelofehad chun nau pasal nei loin nau nuhmei chauh a nei a, chuonghai chu Mahla, Noa, Hogla, Milka le Tirza an nih.
34. Hienghai hi Manase thlahai chu an na, an rengin singnga le sanghni le zasari an nih.
35. Efraim thla pahnamhai chu: Suthela sungkuo thlatu chu Suthela; Beker sungkuo thlatu chu Beker; le Tahan sungkuo thlatu chu Tahan a nih.
36. Suthela thlahai chu: Eran sungkuo thlatu Eran.
37. Hienghai hi Efraim thlahai chu an na, an rengin singthum le sanghni le zanga an nih.Chuonghai po po chu Josefa thla, pahnam hrang hrang hai chu an nih.
38. Benjamin thla pahnamhai chu: Bela sungkuo thlatu chu Bela; Asbel sungkuo thlatu chu Asbel; Ahiram sungkuo thlatu chu Ahiram;
39. Supham sungkuo thlatu chu Supham; le Hupham sungkuo thlatu chu Hupham a nih.
40. Bela thlaa mi Arda chun Arda sungkuo a thla a, Naaman chun Naaman sungkuo a thla.
41. Hienghai hi Benjamin thlahai chu an na, an rengin singli le sangnga le zaruk an nih.
42. Dan thla pahnam chu: Suham sungkuo thlatu chu Suham a nih.
43. Dan thla, Suham pahnama mi chu an rengin singruk le sangli le zali an nih.
44. Aser thla pahnamhai chu: Imna sungkuo thlatu Imna; Isvi sungkuo thlatu Isvi; le Beria sungkuo thlatu Beria a nih.
45. Beria thlaa inthokin, Heber sungkuo thlatu Heber le Malkiel sungkuo thlatu Malkiel an hung suok a.
46. Aser chun nau nuhmei pakhat a hming Sera a nei.
47. Hienghai hi Aser thlahai chu an na, an rengin singnga le sangthum le zali an nih.
48. Naftali thlahai chu, an sungkuo angin, Jazel sungkuo thlatu chu Jazel; Guni sungkuo thlatu chu Guni;
49. Jezer sungkuo thlatu chu Jezer; Silem sungkuo thlatu chu Silem a nih.
50. Hienghai hi Naftali thlahai chu an na, an rengin singli le sangnga le zali an nih.
51. Israel thla pasal an tiemhai po po zat chu nuoi ruk le sangkhat le zasari le sawmthum an nih.
52. Chun, LALPAN Mosie a biek a,
53. Hienghai hi an tam dan zirin ram sempek rawh.
54. A tam deuh ram pe lien deuh la, a tlawm deu pe tlawm la, intiemna ang dungzuiin ram chu sem rawh.
55. Amiruokchu, thumvawrin, an pipu pahnam hming ang peiin ram chu chang an tih.
56. Ram chu a chin a lien thumvawr dan ang peia sem ding a nih.
57. Hienghai hi an pahnam ang peia an tiem Levi thlahai chu an nih: Gerson sungkuo thlatu chu Gerson; Kohat sungkuo thlatu chu Kohat; Merari sungkuo thlatu chu Merari a nih.
58. Hienghai khom hi Levi pahnamhai an nih: Libni, Hebron, Mali, Musi le Kora hai. (Kohat chu Amram pu a nih.
59. Amram nuhmei chu Jokebed, Levi thlaa mi, Aiguptaa Levi sungkuoa inthoka pieng a nih. Amram chun naupa Aron le Mosie le naunu Miriam a nei a.
60. Aron chu Nadab, Abihu, Eleazar le Ithamar hai pa a nih.
61. Nadab le Abihu ruok chu LALPA hmaa mei hmang lo ding chi an inhlan lai khan an thi.)
62. Levi thla, pasal thla khata upa chin le a chung tieng an tiem po chu singhni le sangthum an nih. Anni hi ram sem chang ve ding laia mi an ni naw leiin Israelhai an tiem ruolin an tiem ve naw a nih.
63. Hienghai hi Jeriko zawn, Jordan kam, Moab phaia Mosie le thiempu Eleazarin Israel thla an tiemhai chu a nih.
64. Mosie le Aronin Sinai thlalera Israel thla an tiemhai laia mi kha pakhat khom an um ta nawh.
65. LALPAN, "Thlalerah an thi ngei ngei ding a nih" a lo ti ta si a. Jefune naupa Kaleb le Nuna naupa Josua ti naw chu tu khom a dam an um ta nawh.

  Numbers (26/36)