Numbers (21/36)  

1. Kanan mi Arad lal, Negev-a um chun Israelhai chu Atarim panin an hung ti a hrietin a lo bei a, a then a lo man a.
2. Israelhai chun LALPA kuomah "Hienghai hi kan kutah i mi pek phot chun, an khawpuihai hi sukram vong kan tih" tiin thu an intiem a.
3. Israelhai hnina chu LALPAN a ngaithlak a, Kanan mihai chu an kutah a pek a, anni le an khuohai chu an sukram vong a, chu hmun hminga chun Hormai an inbuk a.
4. Hor tlanga inthok chun Edom ram helin Tuipui Sen tieng an kir nawk a, a lam chu a'n kuol leiin mipuiin an nghok ta hle a.
5. Mipui chu Pathien le Mosie lakah an chier a, "Thlalera thi dingin ieng dinga Aigupta rama inthokin i mi thuoi suok am a na? Bei hlak um lo! Tui khom um bok lo! Hi bu luoksuokum vet khom hi kan hnam zo tah!" an ta.
6. Chu phing leh, LALPAN rul, mi chukna chihai chu mipuihai lai chun a tir a, Israelhai chu an chuk hlum teu a.
7. Mipuihai chu Mosie kuomah an hung a, "LALPA le nangma kal zawnga kan lo tong kha thil suol kan thaw a nih. Rul mi la hmangpek dingin LALPA hni rawh" an ta, Mosie chun mipui ta dingin a hnipek a.
8. LALPA chun Mosie kuomah, "Rul lim siem la, ban lerah khai rawh, rul chuk tu khomin a en chun dam a tih" a ta.
9. Chuongchun, Mosien dar rul a siem a, ban lerah a khai a, rul chuk tu khom dar rul en taphot chu an dam pei a.
10. Israel thlahai chu an fe pei a, Obot-ah umhmun an khuor a.
11. Obot-a inthok chun an suok nawk a, ni suokna tieng, Moab thlaler bul, Iye Abarim-a chun umhmun an khuor nawk a.
12. Chu taka inthoka fe peiin Zered Ruom-ah umhmun an khuor a.
13. Chu taka inthok chun an suok nawk a, Arnon vadung kamah umhmun an khuor a, chu chu Amor ram chena inzar, thlaler hmora um a nih. Arnon vadung hi Moab ramria um, Moab le Amorhai inkara ramri vadung a nih.
14. Chu lei chun a nih LALPA Indona Bu-a chun,"Sufaah Waheb ruom inthuk a um,Arnon vadung ruom le chun,
15. A ruom pangper insawn thla chun,Moab ramria Ar khuo a sun"tiin a'n ziek.
16. Chu taka inthok chun Beer panin an fe pei a. Hi hmun hi a nih LALPAN Mosie kuoma, "Mipuihai ko khawm la, tui ka pek ding a nih" a tina hmun chu.
17. Chuongchun, Israelhai chun hi hla hi an sak a:"Aw tuikhur, hung inchik suok la,Zaiin awi kan ti che;
18. Lalhai cho suok tuikhur chu,Mipui thuoituhai ngeiin,Lal hmol le funghrola an cho"tiin. Thlalera inthok chun Matana an pan a,
19. Matanaa inthokin Nahaliel, Nahaliela inthokin Bamot,
20. Bamot-a inthokin thlaler inlangna Pisga tlang hnuoia um Moab phaizawl chu an tlung a.
21. Israelhai chun Amor lal Sihon kuomah,
22. "I ram mi'n hraw tlangtir raw khai. Lo amanih grep huon amanih hraw nawng kan ta, i tuikhura tui dawn bok nawng kan tih. I ram kan fe thleng hma khat chun lal lamlienah fe pei kan tih" tiin mi an tir a.
23. Sienkhom Sihon chun Israelhai hraw thleng chu a phalpek nawh. A sipai po po a khawm a, Israelhai bei ding chun thlalerah a tir a, Jahaz an tlung chun Israelhai leh an inbei a.
24. Israelhai chun kawlhnam leh an lo bei a, a ram chu Arnon vadunga inthoka Jabok vadung chen, kula inhuon Amon mihai le an ramri bul chen chun an lak vong a.
25. Israelhai chun Amor mihai khuo po po, Hesbon le a se vela khuo po po khom chu an lak vong bok a, an hluo a.
26. Hesbon chu Amor lal Sihon khawpui a nih. Ama chu kha hmaa Moab lal do a, Arnon vadung chena a ram po po lapektu a nih.
27. Hieng ang hin hlain an lo phuok a,"Hesbonah hung unla,Sihon lal khawpui chu,Indin thar nawk ei tiu.
28. Hesbon a'nthok mei a suok,Sihon khawpuia mei chu,Moab-a Ar khuo a lem zo,Arnon hmun sanga lenghai.
29. Aw Moab, i chung a pik, Khemo nauhaij, in se let der!In pathien chun vakvai dingin,In nau pasalhai a siem a,In nau nuhmeihai khom chu,Amor lal Sihon kuomahSala man din a pek suok.
30. Sienkhom keinin kan tukdol,Hesbon kan suksiet der a,Dibon chen kan sukram a,Nofa chen kan sukchimit,Medebe chen khom thang sain"tiin.
31. Chuong ang chun Amor-hai rama chun Israelhai chu an um a.
32. Chun, Mosie chun Jazer khuo enthla dingin mi a tir a, chu khuo chu an lak a, chu taka um Amorhai chu an hnot suok a.
33. Chu zoah an kir a, Basan tieng an pan tung a, Basan lal Oga chu a sipai po po leh Edrei hmunah anni chu lo bei dingin a hung inthok suok a.
34. LALPA chun Mosie kuomah, "Ti der naw rawh. Ama le a sipaihai le a ram chu i kutah ka pek tah. Hesbona Amor lal Sihon chunga i thaw angin a chunga khom thaw ve rawh" a ta.
35. Chuongchun, ama le a nauhai le a sipaihai chu tu khom hla nei der loin an that fai vong a, a ram chu an hluopek tah a.

  Numbers (21/36)