Numbers (20/36)  

1. Israel thlahai po po chu a thla khatnaa chun Zin thlaler an hung tlung a, Kadesh-ah umhmun an khuor a. Chu taka chun Miriam a thi a, an phum a.
2. Dawn ding tui a um naw leiin mipui pungkhawm chun Mosie le Aron chu an hung inhuol a.
3. Mipuihai chun, "LALPA hmaa kan unauhai an thi lai khan Pathienin mi lo sukhlum ve law law sien ni ding bah!
4. Ieng leia LALPA mihai hi an ran ruol le thlalera thi el dinga i thuoi am a na?
5. Ieng leia Aigupta rama inthok khan hieng ang ram tha lo taka hin i mi thuoi lut tawl am a na? Bu le bal, theichang, grep le theibufai hai hlak hmu ding um hrim hrim lo, tui dawn ding hlek khom um bok si lo!" tiin Mosie chu an suosal hrep a.
6. Mosie le Aron chu mipui laia inthokin an suok a, Intuokna Puon in kota chun an fe a, an bokkhup a, an kuomah LALPA ropuina chu a hung inlang a.
7. LALPA chun Mosie kuomah,
8. "I hmol chawi la, nang le i unaupa Aronin mipui ko khawm ro. An mit hmu ngeiah saw lungpui son tui insuo dingin hril rawh. Pungkhawmhai le an ran ruolhai dawn ding saw lungpuia inthok son tui i lak suok ding a nih" a ta.
9. Chuongchun, thu peka a um angin, Mosie chun a hmol chu LALPA hmaa inthokin a lak suok a.
10. Ama le Aron chun mipui chu lungpui bula chun an ko khawm a. Mosie chun an kuomah, "Helhmanghai, ngai thla ro, hi lungpuia inthok hin tui kan hung lak suokpek ding cheu am a ni?" a ta.
11. Chun, Mosie chun a ban a hlang a, a hmolin lung chu voi hnih a vuok a, tui a hung inkhaw suok huou huou a, pungkhawmhai le an ranhai chun an tlan a.
12. LALPA ruok chun Mosie le Aron kuomah, "In mi ring zo tawk naw a, ka thienghlimna phua Israelhai mit hmua in mi chawimawi naw leiin, hieng pungkhawmhai hi ka pek rama chun thuoi naw ti niu" a ta.
13. Hi hi a nih Meribah tui, Israelhaiin LALPA inhalpui a, anni laia a thienghlimzie a hung tarlangna hmun chu.
14. Mosie chun Kadesh-a inthokin Edom lal kuomah palai tirin thu a thon a: "I unau Israelhai chunga harsatna hung tlung po po chu in lo hriet vong ta thei.
15. Kan pi le puhai chu Aigupta ramah an tla thla a, chu taka chun kum tam tak kan khawsa a. Keini le kan thlatuhai chu Aigupta mihaiin an mi soisak rimsi hle a.
16. Amiruokchu LALPA kan ko a, a mi ngaithlak a, a vantirko a hung tir a, Aigupta rama inthokin a mi thuoi suok tah a nih. Tu hin in ram bul el, Kadesh-ah kan um a.
17. Lunginsiet takin in ram hraw tlang mi phalpek ro. Lo amanih, grep huon amanih hraw nawng kan ta, in tuikhura tui dawn bok nawng kan tih. Lal lamlienah feng kan ta, in ram kan fe thleng hma khat chu voi tieng amanih chang tieng amanih pet nawng kan tih" tiin.
18. Nisienlakhom, Edom lal chun, "Fe thleng thei naw ti niu; in fe thleng tum chun nangni bei dingin kawlhnam leh hung inthok kan tih" tiin a don a.
19. Israelhai chun, "Lamlienpui chauh hrawng kan ta, keini le kan ranhaiin in tui an dawn chun a man pe vong kan ti cheu. Kea hraw thleng chau a nih kan hni, thil dang ieng khom kan hni sa nawh" an ta.
20. Ama ruok chun, "Hraw thleng lo ding" a ti tlat a. Edom chu a sipai tam tak le hrat tak leh anni bei ding chun a hung inthok a.
21. Chuonga Edomin an ram hraw thleng a phal naw lei chun Israelhai chun an kirsan a.
22. Israel thla, mipui po po chun Kadesh suoksanin Hor tlang an tlung a.
23. Edom ramri bul Hor tlanga chun LALPAN Mosie a biek a,
24. "Aron hi a chipuihai kuomah thuoi a ni ding a ni tah. In pahnia Meriba tuikhura ka thupek laka in hel leiin Israelhai ka pek rama chun lut thei naw nih.
25. Aron le a naupa Eleazar ko la, Hor tlangah fepui rawh.
26. Aron silfen kha hlippek la, a naupa Eleazar inhaktir rawh, Aron chu a chipuihai kuoma thuoi a ni ta ding a ni si a; tlanga chun thing a tih" a ta.
27. LALPA thupek ang takin Mosie chun a thaw a. Mipui hmuah Hor tlang chu an kai a.
28. Mosie chun Aron thiempu silfen chu a hlippek a, a naupa Eleazar chu a'n haktir a. Aron chu tlang sipa chun a thi a, Mosie le Eleazar chu an hung kir nawk a.
29. Aron thi thu mipuiin an hriet chun Israel sungkuo po poin ni sawmthum an sun a.

  Numbers (20/36)