Numbers (13/36)  

1. LALPA chun Mosie kuomah,
2. "Israelhai kuoma ka pek ding Kanan ram chu hang en thlithlai dingin pahnam tin inrawituhai laia mi pakhat seng thlang suokin tir rawh" a ta.
3. LALPA thupek angin Mosie chun Paran thlalera inthokin Israel pahnam tin inrawituhai chu a tir a.
4. A tirhai hming chu: Reuben hnama inthokin Zakur naupa Samua;
5. Simeon hnama inthokin Hori naupa Safat;
6. Juda hnama inthokin Jefune naupa Kaleb;
7. Isakar hnama inthokin Josefa naupa Igal;
8. Efraim hnama inthokin Nuna naupa Hosea;
9. Benjamin hnama inthokin Rafu naupa Palti;
10. Zebulun hnama inthokin Sodi naupa Gadiel;
11. Manase hnam (Josefa hnam) a inthokin Susi naupa Gadi;
12. Dan hnama inthokin Gemali naupa Amiel;
13. Aser hnama inthokin Mikael naupa Sethur;
14. Naftali hnama inthokin Vofsi naupa Nabi;
15. le Gad hnama inthokin Maki naupa Geuel an nih.
16. Hienghai hi ram thithlai dinga Mosien a tirhai chu an nih. Mosie chun Nuna naupa Hosea chu Josua tiin a ko.
17. Mosien Kanan ram thlithlai dinga a tirhai kuoma chun, "Negev fe tlanga hmar tieng panin, tlangrama khin kai tung ro.
18. A ram hmelhmang dam, a rama chenghai tam le tam nawzie le hrat le hrat nawzie dam,
19. an ram hluo that le that nawzie dam, an chengna khuohai chu kula inhuon a ni le ni naw dam,
20. a ram leilung hnawng dan, hnuoi a hang that le that nawzie dam, ram a ngaw am a pawn ti dam hang thlithlai ro. A ram tharsuok thei hung hawn tum ngei ngei ro" tiin thu a'n cha a. Chu hun chu grep ra hmasa a hmin tan hun a nih.
21. Chuongchun, Zin thlalera inthok chun an pan tung a, Hamath kawn bul Rehob chen an thlithlai a.
22. Negev fe thlengin Hebron an tlung a, chu chu milien Anak thlaa mi Abiman hai, Sesai hai le Talmai hai chengna khuo a nih. Hebron khuo hi Aigupta rama Zoan khuo an indin hma kum saria an indin tah a nih.
23. Eskol ruom an tlung chun grep ra bawr khat, a kau pumin an sat bong a, chu chu theibufai le theichang ra leh mi pahniin an zawn a, an hawn a.
24. Chu ruom hminga Eskol an inbukna san chu Israelhaiin grep ra bawr an lo lei a nih.
25. Ni sawmli zet a ram an fang hnung chun an hung kir nawk a.
26. Paran thlalera Kades hmun, Mosie le Aron le Israel mipuihai umnaa an hung kir nawk chun an renga pungkhawm hmaah an thil hmuhai chu an ripawt a, a ram suok theihai chu an inentir a.
27. Hieng hin Mosie kuomah an hril a: "I mi tirna ram chu kan hang thlithlai ngei a, nenetui le khuoizu luongna ram a lo ni takzet el! Hi hi a ram suok thei ra chu a nih.
28. A mi chenghai ruok chu kawlhrawng tak el an na, an khawpuihai chu kula inhuon a na, a lien tawl hle bok a. Anak thlahai chen khom kan hang hmu a.
29. Amalek mihai chu Negev-ah an um a; Hit hai, Jebu hai le Amor hai chun tlangram an del a; Kanan mihai chu tuipui kam hnai le Jordan vadung hrulah an cheng" tiin.
30. Kaleb chun Mosie hmaa mipui chier mur mur chu a zap dei a, "Inthok suok ei ta, a ram chu hang lang ei tiu, ei ngam tawl ngei ding a ni si a" a ta.
31. Nisienlakhom a fepuihai ruok chun, "Anni chu eini hang ter ruol ding an ni nawh, eini neka hrat lem dai an nih" an ta.
32. Israelhai lai chun an ram hang en thlithlai thu chu tha naw takin an hril dar a, "Kan ram hang en thlithlai chun a rama chenghai a fak zo pei a nih. Mi kan hmuhai chu mi lien tak tak vong an nih.
33. Mi lien Anak thla, Nefelimhai khom kan hang hmu a, anni laka chu khau ang chauin kan inhmu a, anni khomin khau ang chauin an mi hmu bok" tiin.

  Numbers (13/36)