Nehemiah (4/13)  

1. Kul kan bawl that thu Sanbalatin a hriet chun a lung a sen hle a, a lung chok chun Judahai a cheksol a.
2. A ruolhai le Samaria sipai ofisarhai kuoma chun, "Hieng Juda mi rethei le ongrop ruol hin ieng am thaw kuok nei dingin in ngai hrim hrim a na? An inthawi rawn lei ringotin ni khat thilthuin kul chu bawl zo dingin an inring am a ni? En hman ro, lung kang char ta sa hmunhnok laia mi an rut khawm a, an bel nawk mei mei a ni hi" tiin a deusaw tawl a.
3. A bula ngir Amon mi Tobia chun, "An lung remhai saw sihal khom lawn sien la, sir chim vong a tih" a lo ti ve a.
4. Chu phing leh ka tongtai a, "Aw kan Pathien, mi lo ngaithla rawh, nuizatburin an mi hmang a ni hi. An mi deusawnahai chu an lu chungah intlaktir la, anni ngei hi ram dang mihai inroktir la, an salah intangtir rawh.
5. An bawsietna hi ngaitha hrim hrim naw rawh. An suolnahai chu thai bo naw rawh, kul bawltuhai hmaa ngei suklungsen che tumin an cho phawk che a ni hi" tiin.
6. Chuong ang chun kul chu kan bawl tha pei a, a chenvea insangin kan zom suok vong chenin mipuihai chun lungril po poin thang an lak takzet a.
7. Jerusalem kul chu siem that a ni pei thu le a sietna lai khom hruk phui a ni tak thu Sanbalat hai, Tobia hai, Arab mi hai, Amon mi hai le Asdod mi haiin an lo hriet chun an lung a sen hle a.
8. Anni chun Jerusalem hung bei a, buoina siem tumin ro an phier a.
9. Sienkhom kan Pathien kuomah kan tongtai a, anni laka invengna dingin sun le zanin vengtu kan sie a.
10. Chuong lai zing chun Judahaiin, "Thoktuhai an chau zo ta a, hmunhnok inthiel ding hlak chu a la tam bok si a, eini tha ringot chun kul chu ei indin zo naw ding a ni hi" tiin an hung hril a.
11. Kan hmelmahai hlak chun, "An hriet hma le an mi hmu hmain chim nel ei ta, that fai rip ei ta, an sin chu a chawl a ni el" an lo ti zing bok a.
12. An kawl le kienga cheng Judahai chu kan kuomah hungin, "Sir tina inthokin an hung bei ding cheu a nih" tiin voi sawm neka tam rau an mi hung hril ta bok a.
13. Chuleiin, a kul inhnuoina lai tak, hmun uol-aua chun kul phenah mipuihai chu a sung sungin an kawlhnam hai, an fei hai le an thalngul hai chawiin thanghmun ka'n khawtir a.
14. Kan ngirhmun ka hang en vel hnung chun an hotuhai le mipuihai chu ka ko khawm a, an kuomah, "Ei hmelmahai chu ti der naw ro. LALPA ropui tak le rapum tak chu hre zingin in unauhai, in naupahai le naunuhai, in nuhmeihai le in in le lohai hum dingin bei ro khai" tiin ka'n fui tawl a.
15. Kan hmelmahai chun an thil phier kan lo hriet pei ti le an thiltum chu Pathienin a suktlol ti an hriet chun keini khom mani sin seng sunzom dingin kul tieng kan pan nawk a.
16. Chu taka inthok chun tlangval zatvein sin an thaw a, a zatve dang chun hriemhrei fei, phaw le thalngul chawiin awmphaw an inbel a. Chun, roreltuhai chun kul bawl thatu Juda sungkuo po po chu an tan tlat a.
17. Kul bawl thatna ding hmangruo phurtu le thaktuhai khomin kut khing khatin sin an thaw a, khing tiengin hriemhrei an chawi a,
18. kul bawltuhai po po khomin kawlhnam an pai vong bok a. Tawtawrawt muttuhai ruok chu ka kuomah an um a.
19. Chuongchun, mi lunhai, roreltuhai le mipuihai kuoma chun, "Sin a tamin ei indar sar a, ei sinthawna kar a hla tawl si a.
20. Rikrum thilah, tawtawrawt ri in hrietna tieng tieng ka kuomah hung tlan khawm unla, ei Pathien chun mi dopek a tih" ka ta.
21. Chuong ang chun a zatvein fei chawiin, khawfingchata inthoka zan tieng arasi a'n lang chenin sin chu kan sunzom ngat ngat a.
22. Chuong lai bok chun mipuihai kuomah, "Zanah vengtu sin le sunnithlaka sin thaw dingin mi tin in siehlawhai leh Jerusalem sungah hung riek lut vong ro" ka ti bok a.
23. Hi sung hin kei le ka unau hai, ka mi hai le ka kuoma um vengtu hai chun silfen kan hlip ngai naw a, tui chawi le insila kan fe chenind ralthuom kan chawi hlak.

  Nehemiah (4/13)