Micah (3/7)  

1. Chu zoah hieng hin ka hril a:"Jakob sungkuoa lukhaituhai, ngai ro,Israel sungkuoa roreltuhai, ngai roRo rel dan in hriet a tha naw maw?
2. Thil tha theidain, thil suol in dit a,Ka mihai vun in hikpek a,An ru-a taksa in huot thlak a;
3. Ka mihai taksa in fak a,An vun in hik thlakpek a,An ru in vuok tliekpek a;Thlengah an sa in chan dar a,Bela suong dingin in chan nawi" tiin.
4. Chu zoah LALPA chu ko an ta,Sienkhom lo don tawl naw nih.Chu pha chun an suol thawhai leiin,An lakah a hmai lo thup a tih.
5. LALPA chun hieng hin a tih:"Ka mihai hlemtu zawlneihan,Thil pek ding neihai kuomah,Thlamuongna thu an puong a,Pek ding nei nawhai ruok chu,An lo vauh khawng el hlak si.
6. Chuleiin zan thimin nang a ti cheu a,Inlarna hmu naw ti niu;Thimnain bawm a ti cheu a,Ai khom san thei naw ti niu.Zawlneihai ni chu tlang a ta,An sun chu zan inchang a tih.
7. Hmutheitu chu inzak a ta,Aisanthiem chu muolpho a tih.Pathiena inthoka donna,A um ta si naw leiin,Inzakin hmai hup an tih" tiin.
8. Nisienlakhom kei ruok chu,Jakob bawsietna puong ding leIsrael suolna inhriettir dingin,LALPA Thlarau thilthawtheina,Rorel indikna le hratna chun,Inthuom sipin ka um si a.
9. Jakob sungkuoa lukhaituhai,Israel sungkuo chunga roreltuhai,Rorelna indikhai pal zut a,Dikna tinreng chokchawrawituhai,Ka thil hril hi lo ngaithla ro.
10. Zion chu thisenin in bawl a,Jerusalem chu ritlonain.
11. Hotuhan tham beiseiin ro an rel a,Thiempuhan hlaw beiseiin an zirtir a,Zawlneihan sum beiseiin ai an san a.Chuong sa khom chun anni chun,'Ei kuomah LALPA a um an naw?Sietnan mi nang naw nih' tiin,LALPA chungah an innghat chu!
12. Chuleiin, nangni lei tak hin,Zion chu lo anga inletin um a ta,Jerusalem chu tlu ram a ta,Tempul muol chu chimbuk bawm,Muol pawngah inchang a tih.

  Micah (3/7)