Matthew (7/28)  

1. "Soisel naw ro, soisela in um nawna dingin.
2. In soiselna ang charin soisel ning in ta, in inkhina ngeiin inkhipek an ti cheu.
3. Iengtiziea mani mita thingtum um chu ngaimaw si loa i unau mita thil hlek um chu i hmu am a na?
4. Mani mita thingtum um zing siin i unau kawlah 'Khawm, i mita thil hlek kha mi'n lak suoktir rawh' iengtin am i ti thei ding?
5. Lemdertu, nangma mit ngeia thingtum inkhang kha la suok hmasa zet la, i unau mita thil hlek lak suok ding chu hmu fie thei tang i tih.
6. "Ui chu thil inthieng pe naw ro; vok hmaa khom tuikeplung pei bok naw ro. In pei vai chun chil hrep an ta, chu zoah nangni tieng hung tuongin phir chen neng an ti cheu.
7. "Hni ro, pek ning in tih; zong ro, hmung in tih; kik ro, kot chu hongpek ning in tih.
8. A hni taphotin an dong hlak a, a zong taphotin an hmu bok hlak a, a kik taphot chu kot hongpek ning an tih.
9. Anleh, nangni lai tu khom a naupain bei hni ta sien, tuin am lung a pek ding?
10. Nga hni sien tuin am rul a pek ding?
11. Nangni mi suolhai hmanin thil tha in nauhai pek nachang in hriet si chun, in Pa vana mi lem chun a hnituhai chu thil tha a va pek rawn awm ngei de!
12. "Chuongchun, thil iengkimah miin in chunga an thaw dinga in dit dan ang takin mi chunga khom thaw ve ro; chu chun Dan le zawlneihai thu a fun khawm vong a nih.
13. "Kotkhar china chun lut ro. Bohmangna kotkhar chu a lien a, a lampui khom a lien bok a, chu tienga lut chu an tam bok.
14. Hringna kotkhar ruok chu a chin a, a lampui khom a'n chep a, a hmutu khom tlawmte an nih.
15. "Zawlnei tehlemhai laka chun fimkhur ro, chuonghai chu beram vun silin in kuomah an hung a, sungril tieng ruok chu satene hnukrawl ang an nih.
16. Anni chu an raah hrieng in tih. Hling bukah grep an lo hlak am a ni? Intun bukah theichang an lo hlak maw?
17. Chuong ang bokin, thing tha chu a ra a tha hlak a, thing sie hlak a ra a tha thei bok nawh.
18. Thing tha chun ra sie a'n suo thei naw a, thing tha naw chun ra tha a'n suo thei bok nawh.
19. Thing tin ra thaa ra naw taphot chu an phur a, meiah an pei hlak.
20. Chuongchun, anni chu an raah hrieng in tih.
21. "'Lalpa, Lalpa' mi ti nazong van ramah lut naw ni hai, ka Pa vana mi ditzawng thawtuhai chauh lut an tih.
22. Chu nia chun mi tam takin, 'Lalpa, Lalpa, i hmingin thu kan hril a, i hmingin ramhuoihai kan hnot suok a, i hmingin thilmak tam tak kan thaw hlak an nawm a ni?" la ting an tih.
23. Chu huna chun, 'Nangni thil suol thawtuhai, ka hriet ngai naw cheu, ka kuoma inthokin fe hmang dai ro' tiin anni chu la hril ka tih.
24. "Chuleiin, hieng ka thuhai hi hrea a tak ngeia zawmtu taphot chu mi var, lungpui chunga in bawltu ang chu a nih.
25. Ruo a hung sur a, vadung tui a hung lien a, thli a hung hrang a, in chu a hung nam sok sok a, sienkhom a tlu nawh, lungpui chunga rem a ni tlat leiin.
26. Sienkhom, hieng ka thuhai hi hrea a taka zawm si lo chu mi invet, phaiphin chunga in bawltu ang chu a nih.
27. Ruo a hung sur a, vadung tui a hung lien a, thli a hung hrang a, chu in chu a hung nam sok sok a, a tlu sop ta ruop el a nih" a ta.
28. Isun chuong thu a hril zo chun mipuihaiin a thu inchuktir chu mak an ti hle a,
29. a san chu Dan hretuhai ang ni loa thu nei taka anni a'n chuktir lei a nih.

  Matthew (7/28)