Matthew (27/28)  

1. Zingkar chun thiempu lalhai le vantlang upahaiin Isu chu sukhlum dingin a chungthu an rel a.
2. Chuongchun ama chu khuopa keiin, Larsap Pilat hmaah an thuoi a.
3. A'n mantirtu Juda chun Isu chu thiem naw an inchangtir ti a hriet phing leh a'n sir a, tangka sawmthum kha thiempu lalhai kawlah a va thak kir a.
4. "Tu poi khom hril lo, thi dinga ka'n mantir kha ka lo thaw suol a nih" a ta. Anni ruok chun, "Chu chu kan ta dingin iem an leh? Nangin i chang chang changpui rawh" an tisan a.
5. Chuongchun, tangka chu tempul sungah a deng lut a, a fe a, a va'n awk hlum a.
6. Thiempu lalhai chun tangka chu an lak a, "Hi hi tempul tangka bawma sie a thieng nawh, thisen man a ni si a" an ta.
7. Chuongchun, an inrawn khawm a, mikhuol thihai phumna ding belhemtu hmun inchawknaa hmang dingin an rel a.
8. Chu lei chu a nih chu hmun chu tu chena 'Thisen Hmun' tia an ko takna chu.
9. Zawlnei Jeremi hmanga "A luong man dinga Israel mihai sak,Tangka sawmthum chu an lak a;
10. Lalpan thu a mi pek angin,Belhemtu hmun manah an hmang a"tia hril chu a hung tlung tah a nih.
11. Isu chu Larsap hmaah a ngir a, Larsap chun, "Judahai lal i ni maw?" tiin an don a. Isun, "I ti annawm" a ta.
12. Thiempu lalhai le upahai hekna chu a ieng khom a don nawh.
13. Chuongchun Pilatin, "An hekna zozai che hi i hriet naw maw?" a ta.
14. Nisienlakhom, Isun a don der naw a, an hekna pakhat khom a don naw leiin Larsap chun mak a ti hle a.
15. Larsap chun kut nia insuo dinga mipuiin tang an hni taphot chu a'n suopek hlak a.
16. Chuong lai chun mi suola inthang pakhat Baraba an ti chu lung inah a'n tang a.
17. Chuongchun, mipui hung pung khawmhai kuoma chun Pilatin, "Tu am insuopek lang cheu in nuom- Baraba am Isu, Krista an ti lem hi?" a ta.
18. Thikna leiin Isu chu a kutah an hung pek suok a nih ti a hriet si a.
19. Rorelna thungphaa Pilat a la'n thung zing laiin a nuhmeiin, "Kha mi fel tak chunga khan ieng khom thaw naw rawh, voisun hin ama leiin mangah nasa takin ka tuor a nih" tiin thu a hung incha a.
20. Nisienlakhom, thiempu lalhai le upahai chun Baraba insuoa Isu chu sukhlum dinga ngen dingin mipui chu an thu hne a.
21. Larsapin, "A tu lem am insuopek lang cheu in nuom a?" a ti nawk a.
22. Anni chun "Baraba" an ta. Pilatin an kuomah, "Chuong an leh Krista an ti Isu hi ieng tin am thawng ka ta?" tiin a'n don a. An rengin, "Kraws-ah hemde rawh" an ta.
23. Larsap chun, "Ieng leiin am? Iem a thawsuol a?" a ta. Nisienlakhom, mipui chun inring nawk zuolin, "Kraws-ah hemde rawh" tiin an khek tuor tuor a.
24. Pilat chun a khawk der ti a hmuin le buoina nasa lem suok el thei dinga a hriet leiin tui a lak a, mipui hmaa chun a kut a sawp a, "Hi mi fel thisena hin ka'n thieng, nangnin in law law law ro" a ta.
25. Mipui chun an rengin, "A thisen maw chu keini le kan nauhai chungah um raw se" tiin an don a.
26. Chuongchun, Baraba chu a'n suopek a, Isu ruok chu a'n vuoktir a, hemde dingin a pek suok ta a.
27. Chu zoah Larsap sipaihai chun Isu chu Praitorian-ahr an thuoi a, anni rawi po chun an ngir huol a.
28. A zakuo an hlippek a, kor fuol senduk an inhaktir a.
29. A lallukhum dingin hling an inkuol a, an inkhumtir a. A kut chang tieng luong hmol an inchawitir a, a hmaah an dingthathuon a, "Chibai, Judahai lal" tiin nuizat burin an hmang a.
30. Chun, chil an sakkhum a, hmol chu an lakpek a, a luah an vuok an vuok a.
31. Nuizat bura an hmang zo chun a zakuo chu an hlippek a, ama zakuo pangngai chu an inhaktir nawk a, kraws-a hemde dingin an thuoi tah a.
32. An fe laiin lampuiah Kurini khaw mi, a hming Simon an hmu a, Isu kraws putpui dingin an man lui a.
33. Golgotha, 'Lu ru hmun' an ti chu an va tlung a;
34. chu taka chun dawn dingin uoiin, thil kha le pol an pek a, a hang intem a, a dawn nuom naw a.
35. An hemde zo chun a silfenhai chu thum vawrin an insem a.
36. Chu taka chun inthungin ama chu an veng a.
37. Ama an hekna thu, 'Hi hi Isu, Judahai lal a nih' ti ziek chu a lu chungah an tar a.
38. Ama ruol chun suomhmang pahni an hemde ve a, a chang tieng pakhat, a voi tieng pakhat.
39. Mi inlon hut huthai chun an lu thinin an biek el a,
40. "Nang, tempul hi thieka ni thuma indin nawk theitu, insukdam rawh. Pathien Naupa i ni takzet chun kraws-a inthok khan hung tum ta la!" an ta.
41. Chuong ang bokin, thiempu lalhai chun Dan zirtirtuhai le upahai leh nuizatin,
42. "Mi dang hman a sukdam hlak a, mani insukdam thei si lo! Israel lal a ni hi! Tuhin kraws-a inthokin hung tum sien, awi khom ei awi el rawi mawh!
43. Pathien a ring annawm, Pathienin a nuom chun sansuok raw se chu, 'Pathien Naupa ka nih' a ti kha" an ta.
44. Ama le an hemde suomhmanghai khomin chuong ang bok chun an ti-el a.
45. Sun dar sawmpahnia inthoka chawhnung dar thum chenin khawvel pumpui a hung inthim ta vong a.
46. Dar thum vela chun Isu chu inring takin, "Eloi, Eloi, lama sabakthani" tiin a khek suok a, chu chu "Ka Pathien, ka Pathien, ieng dinga i mi maksan am?" tina a nih.
47. A bula ngir thenkhatin chu chu an hrietin, "Elija a ko a ni chu" an ta.
48. Anni laia pakhat chu a tlan nghal a, sipon a lak a, uoiin thurah a'n chie a, hmolah a tar a, Isu chu indawntir a tum a.
49. Mi dang chun, "Ngaisak naw rawh. Ama san dingin Elija a hung hrim am, en ei tiu" an ta.
50. Isu chu inring takin a khek nawk a, a thlarau an thla tah a.
51. Chu char chun tempul puonzar chu a chung tienga inthoka a hnuoi tieng chenin a'n thler suok a, simkhawlei a hung inhning a, lungpuihaihai an koi dar a.
52. Thlanhai an hong a, mi thienghlim tam tak lo in tahai taksa khom keitho an ni tah a.
53. A tho nawk hnung chun chuonghai chu thlana inthoka hung suokin khaw thienghlima chun an lut a, mi tam tak kuomah an inlar a.
54. Sipai za hotu le a rawihai, Isu vengtuhaiin lirhning le thil hung tlunghai an hmu chun an ti em em a, " Hi pa hi Pathien Naupa a ni ngei el" an ta.
55. Chu taka chun nuhmei tam tak, a rong bawla Galilia inthoka Isu hung zuituhai chu an um bok a, hla taka inthokin an thlir a.
56. Chuonghai lai chun Mari Magdalin hai, Jakob le Josefa nu Mari hai le Zebedai nuhmei khom an thang a.
57. Zan tieng chun Arimathai khuoa mi hausa pakhat, a hming Josefa, Isu zirtir laia thang ve chu a hung a.
58. Ama chu Pilat kuomah a fe a, Isu ruong a hni a,
59. Pilat chun a lo phalpek a. Chuongchun, Isu ruong chu Josefa chun a'n hlawm a, puon zai inhmi fai takin a tuom a,
60. ama thlan thar, lung ker kuoka chun a'n zal a, thlan kotkhar chu lung lien takin a khar a, a fesan tah a.
61. Chu taka chun Mari Magdalin le Mari khom an um ve a, thlan zawna chun an inthung a.
62. A zing, Sabat ni chun thiempu lalhai le Farisaihai chu a honin Pilat kuomah an fe a,
63. "Pu, Hlemtu khan a dam laiin, 'Ni thum hnungah tho nawk ka tih' a ti kan hriet zing a.
64. Chuleiin, thlan chu ni thum ni chena veng tha dingin thu pe rawh. Chuong naw chun a zirtirhaiin ama chu inru hmangin, vantlang kuomah mithi laia inthokin a tho nawk tah ti hlauh rawi an ta, hlemna nuhnung lem chu a hmasa nekin tha naw nawk zuol a tih" an ta.
65. Pilatin an kuomah, "Vengtu sipaihai thuoi unla, thlan chu a him thei dan taka in hriet angin invengtir ro" a ta.
66. Chuongchun an fe a, thlan lungkhar chu an inchik a, vengtuhai chu an invengtir tlat a.

  Matthew (27/28)