Matthew (22/28)  

1. Isun an kuomah tekhinthu dang a hril nawk a.
2. Van ram chu lal tu amanih, a naupa mo lawmna ding ruoi buotsaitu leh chun tekhin thei a nih.
3. Ruoi kil dinga a fielhai chu ko khawm dingin a siehlawhai a tir a, sienkhom an hung nuom naw a.
4. Ama chun siehlaw danghai a tir nawk a, 'Ka fielhai kuoma khan, ka bawngchal le ka ran chawm thauhai ka that a, ruoi iengkim inpei fel a ni tah, ruoi kil dingin hung ta ro' tiin hril ro' a ta.
5. Nisienlakhom, an lo ngaisak naw a, an fesan a, a then loah an fe a, a then sumdawngnaah.
6. A danghai chun siehlawhai chu an man a, inzakum takin an soisak a, an lo sukhlum tawl ta a.
7. Lal chu a lungsen a, a sipaihai a tir a, chuong tuolthattuhai chu a sukbohmang a, an khuo khom a rawpek tah a.
8. "Chuongchun, a siehlawhai kuomah, 'Ruoi chu a'n pei ta a, ka fielhai kha chu thang ve tlak an ni nawh.
9. Chuleiin, kotthler kilkhawra hai fe unla, mi in hmu taphot ruoi kil dingin hung fiel ro' a ta.
10. Chuongchun, siehlawhai chu an suok a, lampuia mi an hmu taphot, mi suol le mi thahai khom, an hung thuoi khawm a, mo lawmna in chu ruoi kiltuhaiin a sip tah a.
11. "Lal chu ruoi kiltuhai en dingin a hung lut a, inneina thuom inbel ve lo mi pakhat a hmu a;
12. Ruolpa, iengtiziea inneina thuom inbel loa i hung lut am?" a ta, ama chu a to zing a.
13. Lal chun rongbawltuhai kuomah, 'A kut le ke khuop unla, tuol thimah deng dok ro, chu taka chun tapin ha rawt raw se.
14. Fielhai chu tam tak an na, thlanghai ruok chu tlawmte an nih" a ta.
15. Chuong lai chun Farisaihai chu an suok a, Isu chu a tonga inthoka khal awk dan ding thu an phier a.
16. An thuoihruoihai le Heroda pawla mihai chu a kuomah an tir a, anni chun, "Zirtirtu, mi indik tak i na, Pathien thu khom indik takin i zirtir hlak a, poisak bik tu khom i nei naw a, tu khom inza bik i nei bok nawh ti kan hriet
17. Chuleiin, Kaisar kuoma sie chawi hi a'n dik am a'n dik naw ti i ngaidan mi hril rawh" an ta.
18. Isun an thiltum suolzie a hriet a, an kuomah, "Nangni lemderhai, ieng leia mi'n tong awktir in tum?
19. Sie in chawina tangka chu mi hang inentir ta um" a ta, chuongchun denari khat an hung lak a.
20. Ama chun an kuomah, tu lim le tu hming am a chuong a?" tiin a'n don a.
21. Anni chun, "Kaisar" an ta. Chuongchun, Isun an kuomah, "Kaisar thil chu Kaisar pe unla, Pathien thil chu Pathien pe ro" a ta.
22. Chu chu an hrietin mak an ti hle a, ama chu an zamsan a, an fe ta dai a.
23. Chu ni bok chun Sadukaihai, thonawkna a um nawh ti pawl chun thu indon dingin a kuomah an hung a.
24. "Zirtirtu, Mosien, 'Nau nei loin mi thi sien la, a nuhmei chu a unauin hluong a ta, chi a thlapek ding a nih' a ta.
25. Keini lai hin unau sal sari an um a, a upa takin nuhmei a nei a, chi thla loin a thi a, a nuhmei chu a sang hluo dingin a maksan a.
26. Chuong ang bok chun a pahnihna khom, a pathumna khom, a pasari chenin an hluo vong a.
27. A tawpah nuhmei khom chu a thi tah a.
28. An leh, thonawknaah unau sal sari laia a tu nuhmei tak am ni tang a ta, an rengin nuhmeiah an nei vong si a?" tiin an indon a.
29. Isun an kuomah, "Pathien thu le Pathien thilthawtheina in hriet naw leiin in fe suol hlak a nih.
30. Thonawknaa chun nuhmei pasal innei ta naw ni hai a, vana vantirkohai ang an ni ta lem ding a nih.
31. Mithi thonawkna thua ruok chu Pathienin, 'Kei hi Abraham Pathien, Isak Pathien, Jakob Pathien ka nih' tia in kuoma a hril kha in tiem ngai naw maw?
32. Ama chu mithi Pathien a ni naw a, mihring Pathien a ni lem" a ta.
33. Mipuiin chu chu an hrietin a thu inchuktir chu mak an ti hle a.
34. Sadukaihai a sel dong der ti an hrietin Farisaihai chu an pung khawm a.
35. Anni laia dan zirtirtu pakhatin Isu fiena dingin,
36. "Zirtirtu, Dana hin ieng thupek am a ropui tak a?" tiin an don a.
37. Isun, "Lalpa i Pathien chu i lungril po poin, i thlarau po poin, i ngaituona po poin i hmangai ding a nih.
38. Chu chu thupek laia poimaw tak le ropui tak chu a nih.
39. A dota chun, 'Nangma i'n hmangai angin i venghai hmangai rawh' ti hi.
40. Hi thupek pahni hin Dan le Zawlneihai thu po po a fun khawm vong a nih" a ta.
41. Farisaihai an inhawr khawm lai chun Isun,
42. "Krista chu ieng tin am in ngai a? Tu naupa am a na?" tiin a'n don tawl a. Anni chun, "Davida naupa" an ta.
43. Isun an kuomah, "Chuong a ni si chun iengti ziea Davidan,
44. Lalpa chun ka Lalpak kuomah,Ka chang tieng inthung rawh,I hmelmahai i kepha hnuoiaKa sie hma khat chu'tia thlarau inhriettirnaa ama chu 'Lalpa' a ti tlat si am a na?
45. Davidan ama chu 'Lalpa' a ti si chun ieng tin am a naupa ni thei a ta?" a ta.
46. Tu khomin bau khat khomin an don thei naw a, chu nia inthok chun tu khomin zawna dang an indon ngam ta bok nawh.

  Matthew (22/28)