Mark (12/16)  

1. Tekhinthuin an kuomah thu a hril tan a: "Mi tuin amanih grep huon a siem a, palin a'n huon a, uoiin sawrna khur a cho a, vengbuk insang tak a bawl a, chu zoah a grep huon chu loneituhai a'n santir a, a'n zinsan ta dai a.
2. A lo huna chun a chan-ai la dingin huon enkoltuhai kuoma chun a siehlaw pakhat a tir a.
3. Anni chun an lo man a, an vuok a, kut ruokin an infetir a.
4. Siehlaw dang a tir nawk a, chu khom chu a luah an lo vuok a, inzakum takin an lo soisak a.
5. Siehlaw dang a tir nawk a, chu pa lem chu an lo that a. Siehlaw dang tam tak a tirhai chu a then an lo vuok naw leh an then an lo that pei a.
6. "A naupa dittak chauh naw chu mi dang hang tir ding a nei ta naw a. 'Ka naupa hi chu lo inza em awm tak' tiin a nuhnung takah a tir a.
7. Nisienlakhom, huon enkoltuhai chun, 'Hi pa hi ro hluotu ding chu a nih. Thaw ro, that ei tiu, a ro hluo ding chu ei ta a ni el ding a nih' an ta.
8. Chuongchun, an man a, an that a, grep huona inthokin an pei suok a.
9. Huon neitu chun iengtin am hung thawng a ta? Hung a ta, huon enkoltuhai chu hung that a ta, a huon chu mi dang insantir a tih.
10. Hi Pathien Lekha thu, 'In bawltuhai lung hnawl ngei chu,A kil thut dotu tak a hung ni ta si.
11. Chu chu LALPA thilthaw a na,Ei hmuin ropui ei ti hle,ti hi in tiem ngai naw a ni maw?" a ta.
12. A tekhinthu hril chu anni a demna a nih ti an hriet leiin inmantir dan kong an dap a; amiruokchu mipui an ti si leiin ama chu an maksan a, an fe hmang tah a.
13. A thu hrila inthoka intong awktir dan a um rawm tiin a kuomah Farisaihai le Heroda pawla mihai chu an tir a.
14. A kuom an hung tlung chun, "Zirtirtu, mi indik tak i na, tu khom poisak bik i nei naw leiin tu khomin an kei her thei naw che a, Pathien thu indik tak chu i zirtir hlak ti kan hriet. An leh, Kaisar kuoma sie chawi hi an dik am an dik naw?
15. Sie kan pek ding, kan pek naw ding?" an ta. Sienkhom, an vervekzie Isun a hriet a, "Ieng dinga mi khal awk in tum? Denari tangka kha hung la ro, lo en ka tih" a ta.
16. Anni chun an hung lak a. Ama chun "Hi hi tu lim le tu hming am a na?" a ta. Anni chun, "Kaisar" an ta.
17. Isu chun, "Kaisar thil chu Kaisar pe unla, Pathien thil chu Pathien pe ro" tiin a don a. Ama chu mak an ti hle a.
18. Thonawkna a um nawh ti pawl Sadukaihai khom chu a kuomah thu indon dingin an hung ve a.
19. "Zirtirtu, Mosien, 'Tu khom nau nei loin a nuhmei thisan sien, a nuhmei chu a unaupain hluong a ta, a unaupa ta dingin chi thlapek a tih' tiin a mi ziekpek a.
20. Aw leh, unau sal sari an um a, a upa takin nuhmei a nei a, suonmongin a thi a.
21. A dottu chun a nuhmei chu a hluo a, chi thla loin a thi nawk a; a pathumna khom chuong ang bok chun.
22. Unau pasarihai chun nuhmeiin an nei vong a, sienkhom tu khomin chi thla loin suonmongin an thi vong a. A tawpah nuhmei khom chu a thi a.
23. An pasari chun an inneipui vong si leiin, thonawknaah a tu nuhmei tak am ning a ta?" tiin an indon a.
24. Isun an kuomah, "Pathien Lekha thu le Pathien thilthawtheina in hriet naw leia fe suol in ni hrim an naw maw?
25. Mithihai an tho nawk pha chun nuhmei pasal innei tuo ta naw ni hai a, vana vantirkohai ang ni ta lem an tih.
26. Mosie lekhabua chimbuk chok chanchina khan mithihai an tho nawkzie thu in tiem ngai naw maw? Pathienin Mosie kuomah, 'Kei hi Abraham Pathien, Isak Pathien, Jakob Pathien chu ka nih' a ti kha.
27. Ama chu mithi Pathien ni loin, mihring Pathien a ni lem. In hriet suol nasa hle a nih!" a ta.
28. Dan zirtirtuhai laia pakhat a hung a, an thil hril chu a lo ngaithlak zing a. Isun a don tha hle ti a hriet chun a kuomah, "Thupek po po lai a ieng hi'm a poimaw tak a?" tiin a'n don ve a.
29. Isun, "Aw Israel, ngai ta, Lalpa ei Pathien chauh hi Lalpa chu a nih.
30. Lalpa i Pathien chu i lungril po poin, i thlarau po poin, i ngaituona po poin, i hratna po poin i hmangai ding a nih' ti hi a poimaw tak a.
31. A pahnina chu, 'Nangma i'n hmangai angin i venghai hmangai rawh' ti hi. Hienghai neka thupek ropui lem a um nawh" a ta.
32. Dan zirtirtu chun, "Zirtirtu, a ni ngei. Lalpa chauh hi Pathien chu a ni a, ama naw chu Pathien dang an um naw a,
33. ama chauh chu lungril po po, hriet thiemna po po le hratna po poa hmangai ding a nizie le mani inhmangai anga venghai hmangai hi pumraw thilhlan le inthawina po po nekin a poimaw lem ti i hril hi i hril indik khop el" a ta.
34. Var takin a don ti Isun a hriet chun a kuomah, "Pathien ram chu i hlat naw hi tie" a ta. Chu hnung chun tu khomin ieng khom an indon ngam ta nawh.
35. Tempula a zirtir malamin Isun a hril pei a, "Dan zirtirtuhaiin iengti ziea Krista chu Davida naupa nia an hril hlak am a na?
36. Davida ngeiin Thlarau Thienghlima hrilin,"LALPAN ka Lalpa kuomah,'Ka chang tieng hin hung thung rawh,I hmelmahai po po chuI ke sirsana ka siemHmakhat chun' tiin a hril"a lo ti a.
37. David ngeiin 'Lalpa' a ti si chun ieng tin am a naupa ni thei a ta?" a ta. A ngaithlatu mipui tlim hmurhai chun an ngainuom hle a.
38. Chuonga a zirtir lai chun Isun, "Dan zirtirtuhai laka chun fimkhur ro. Zakuo fuol haka leng vel a, bazar hmuna hai mi chibai an thlakhla a,
39. sunagogah thungna langsar tak le ruoi thena hmunah thungna poimaw tak an ngiet hlak.
40. Hienghai rawi, hmeithaihai insung fa tlarantu le a sieli khaw mawia sawt tak tak tongtai chingtuhai hin hrem tuor nasa zuol an tih" a ta.
41. Chun, thawlawm bawm zawna chun a'n thung a, mihaiin bawma thawlawm an thlak lai chu a thlir zing a. Mi hausa tak takhai chun an thlak teu teu a.
42. Chun, hmeithai pase tak hi a hung ve a, dar tangka pahniv a hung thlak a, chu chu poisa khat hu a nih.
43. Isun a zirtirhai chu a ko a, an kuomah, "Thu dik ka hril cheu hi, bawma thawlawm thlaktu dang po nekin hi hmeithai rethei hin a thaw rawn lem.
44. Mi danghai chun an nei chuong liem an thlak a, ama hin chu tlasam hle sienkhom a nei po po, a hringna dinga a fak sik chu a thlak a nih" a ta.

  Mark (12/16)