Mark (11/16)  

1. Jerusalem an tlung tawm, Oliv tlanga Bethfage le Bethani an hung tlung ding chun a zirtirhai pahni a tir a.
2. "In hma zawn khuoa son va fe unla, khuo in lut charin tu la chuongna ngai lo sabengtung tuoi inthlung hmung in ta, sut unla, hung kei ro.
3. Tu khomin, 'Ieng dinga sabengtung tuoi kha in sut am' an ti chun, 'Lalpan a mamaw a, hung thak kir nawk vak kan tih' ti ro" a ta.
4. Chuongchun, an fe a, sabengtung tuoi, kotkhar bienga inthlung, tuol tieng kotthlera ngir chu an va hmu a.
5. An sut lai chun chu taka ngirhai chun, 'Sabengtung tuoi kha ieng dinga in sut am a na?" an ta.
6. Anni chun Isu hril ang tak khan an hril a, fe an phal tah a.
7. Sabengtung tuoi chu Isu kuomah an hung kei a, a chungah an puonhai an pha a, Isu chu a chuong a.
8. Mi tam takin lampuiah an puonhai an pha a, a thenin rama sawlhna an thliekhai chu an pha bok a.
9. A hmaa fehai le a hnung zuituhai chun,"Hosanna!Lalpa hminga hung chu,A hamtha;
10. Ram hung tlung ding, Ei Pa Davida ram chu,A hamtha;Chunghnung taka khinHossana"ttiin an khek a.
11. Isu chu Jerusalemah a lut a, tempulah a fe a. Iengkim a en vel hnung chun, khuo khom an hnu ta leiin, Bethani tieng zirtir sawmpahnihai leh an fe tah a.
12. A zingah Bethani an suoksan hnungin a phing a hung tam tah a.
13. Hla takah theichang, a hna inbuk hlup el a hmu a, a ra a um takduoiin tiin a va pan a. A tlung chun a hna chau naw chu a hmu naw a, theichang ra hun a ni naw hrim a.
14. Thing kuoma chun Isun, "Tuta inthok chu kumkhuoin i ra tu khomin fa ta naw raw hai se" a ta. A zirtirhai khomin a hril chu an hriet a.
15. Jerusalem an hung tlung chun tempul huongah a lut a, chu taka thil zortuhai le inchawtuhai chu a hnot suok a, tangka thlengtuhai dawkan le parva zortuhai inthungnahai chu a nam thluk a.
16. Tempul inhuonna sung chu tu khomin an thil zorhai chawia an hraw tlang a khap a.
17. Anni rawi chu inchuktirin, " 'Ka in chu hnam tin ta dinga tongtaina in ting an tih' ti ziek a ni naw am a ni? Nangni rawi ruok chun suomhmanghai pukah in siem ta lem a ni hi" a ta.
18. Thiempu lalhai le Dan zirtirtuhaiin an lo hriet chun ama sukhlum dan ding chu an zong zing a, sienkhom a zirtirna chu mipui po poin an ngaisang leiin ama chu an ti si a.
19. Zan tieng a hung ni chun Isu le a zirtirhai chu khawpuia inthokin an suok a.
20. Zing tieng an fe malamin theichang kung kha a zung chenin a them tah ti an hmu a.
21. Peter chun a hriet suok a, a kuomah, "Rabi, en ta, tongsie i'n phur theichang kha a lo them zo tah" a ta.
22. Isun a don a, "Pathienah ringna innghat ro.
23. Thu dik ka hril cheu hi, tu khomin hi tlang kuoma hin, 'Inson la, tuifinrietah indehawn rawh' ti sien, a hril ang chun hung tlung ngei a tih ti lungrila a ringhla naw chun, a ti ang chun thawpek ning a tih.
24. Chuleiin ka hril cheu hi, in tongtaiin in thil hni taphot chu hmu taah inngai unla, thawpek ning in tih.
25. Tongtai dinga in ngir huna khom tu chunga khom thu poi in nei chun ngaidam hmasa zet ro, vana in Pa khomin in bawsietnahai chu a ngaidam ve theina ding cheuin.
26. In ngaidam naw ruok chun vana in Pa khomin in suolhai ngaidam bik naw ni cheu." a ta.u
27. Jerusalem an hung tlung nawk a, tempul a fang vel laiin thiempu lalhai, Dan zirtirtuhai le upahai chu a kuomah an hung a.
28. Ieng thuneinain am hieng thil hi i thaw? Tuin am thu a pek che a?" tiin an indon a.
29. Isun, " Zawna pakhat hang indon veng ka ti cheu; mi don inla, kei khomin tu thuin am hieng thil hi ka thaw ti hril ka ti cheu.
30. Johan baptisma kha vana mi thu a ni, an naw leh mihriem thu? Chu chu mi don ro leh" a ta.
31. Anni rawi chu an inrawn khawm a, "Vana mi thu ei ti chun 'Ieng dinga a thu in awi naw?' a mi ti ding a ni si a;
32. mihriem thu ei ti el dim a nih?" an inti a. Mi po poin Johan chu zawlnei ni ngeiah an pom tlat leiin mipui chu an ti bok si a.
33. Chuongchun, "Kan hriet nawh" tiin Isu chu an don a. Isu khom chun, "Kei khomin tu thuin am hieng thil hi ka thaw ti hril bik naw ning cheu" a ta.

  Mark (11/16)