Luke (6/24)  

1. Sabat voi khat chu huit bil an fe thleng a, a zirtirhaiin bu vuihai chu an thliek a, kutin a hawng an nuoi fai a, a tak chu an bar a.
2. Farisai thenkhat chun "Ieng dinga Sabat nia thaw thieng lo in thaw am a na?" an ta.
3. Isun anni chu a don a, "Davida le a ruolhai an tamsawl tuma an thilthaw kha in tiem naw a ni?
4. Pathien inah a lut a, thiempuhai chauh fak thieng hlanbein chu a lak a, a fak a, a ruolhai khom a sem thu kha?" a ta.
5. Ama bokin, "Mihriem Naupa hi Sabat Lal a nih" a ta.
6. Sabat ni tum khat nawk chu sunagogah a lut a, a zirtir a, chu taka chun mi pakhat kut chang tieng zeng a um ve a.
7. Dan zirtirtuhai le Farisaihai chun a hekna ding an hmu theina dingin Sabat nia a sukdam ding le ding naw an bithlak zing a.
8. An lungril chu a hrietin zeng kuoma chun, "Tho la, a laia hin ngir suok rawh" a ta. Ama chu a tho a, a laia chun a ngir suok a.
9. Isun an kuomah "Sabat nia sukthat am a thieng suksiet, sandam am a thieng sukhlum? ti kan don cheu a nih" a ta.
10. An reng chun a en vel a, zeng kuomah, "I kut phar rawh" a ta, a hang phar a, a kut chu a dam ta nghal a.
11. Anni rawi chu lungsenin an puok koi vang vang a, Isu chu ieng tia law di'm ti ngaituoin an inrawn khawm a.
12. Chuong hun lai bok chun zan khat chu tongtai dingin tlangah a fe a, zankhuoin Pathien kuomah a tongtai a.
13. Khuo a hung var chun a zirtirhai chu a ko a, anni laia inthokin sawm le pahni a thlang suok a, an hmingah tirko a'n buk a;
14. Simon, Peter tia an ko bok dam, a unau Andri hai, Jakob le Johan hai, Filip le Barthalomai hai,
15. Mathai le Thoma hai, Alfai naupa Jakob hai, Simon, Zealot an ti bok hai,
16. Jakob naupa Juda hai le Juda Iskariot, a'n mantirtu hai chu an nih.
17. Anni ruol chun a fe thla a, hmun zawlah a ngir a. Chu taka chun a zirtirhai tam tak le Judai ram hmun tina inthok dam, Jerusalema inthok dam, Tura le Sidon vel tuifinriet kama inthok damin mipui tam tak, a thu ngaithla nuom le an natna sukdam beiseia hunghai chu an um a;
18. thlarau tirdakum soisak khom an hung dam tah a.
19. Amaa inthoka thilthawtheina suok leia mi tin an dam pei lei chun mipui po po chun them seng an tum a.
20. Chun a ngha vel a, zirtirhai tieng chu enin:Nangni pasiehai, in hamtha,Pathien ram chu in ta a ni si a;
21. Tuta phingtamhai, in hamtha,In la tlai ding a ni si a;Tuta taphai, in hamtha,In la'n nui ding a ni si a;
22. Mihriem Naupa leia mihaiin theida a, tuithlar a, hal a, hming se dera an hnawl pha cheu chu in chan a va tha awm ngei!
23. Chu huna chun lawm unla, hlimin inchawm ro, vanah in lawmman a um rawn si a. Inthlatu zawlneihai chunga khom khan chuong ang chun an thaw hlak kha.
24. "Nangni tuta hausahai, in chung a rik ie, inhoi in chen zo der ta si a.
25. Nangni tuta khophai, in chung a rik ie, in phing a la tam ding a ni si a. Nangni tuta innuihai, in chung a rik ie, lungngaiin in la tap ding a ni si a.
26. Mi po poin an inpak pha cheu in chung la rik a tih, chuong ang bokin in thlatuhai khomin zawlnei tehlemhai chungah an thaw hlak kha.
27. "Chuleiin, ka thu ngaithlatuhai, ka hril cheu hi, in hmelmahai chu hmangai unla, a theidatu cheu chungah that insuo unla,
28. tong sie inphurtuhai cheu chu malsawmna hnipek unla, sukdudatuhai cheu chu tongtaipek ro.
29. I bieng khing tieng bentu chu khing tieng khom dawpek la, i puon lapektu che chu i zakuo a lak khom sel naw rawh.
30. A hnitu che taphot chu pe la, i thil nei lapektu che chu thin nawk ta naw rawh.
31. In chunga miin thaw sien in ti ang charin mi chunga khom thaw ve ro.
32. "Nangni hmangaituhai chauh in hmangai hin misuolhai neka in chuong liemna bik iem a um? Anni khomin anni hmangaitu chu an hmangai ve tho annawm.
33. In laka thahai chunga chauh that in insuo hin mi suolhai neka in chuong liemna bik iem a um a? Anni khomin chuong ang chun an thaw ve tho annawm.
34. Hmu kir nawk in beisei theinahai kuoma chauh thil in inpuktir hin mi suolhai neka in chuong liemna bik iem a um? Anni khomin a ngai hmu kir nawk ding chun misuolhai kuomah an inpuktir ve tho annawm.
35. In hmelmahai chu hmangai lem ro; an chungah thil tha thaw unla, hmu kir nawk beisei kher loin inpuktir ro, chuongchun lawmman tam tak hmung in ta, Chunghnungtak nauhai ning in tih. Ama chun lawm nachang hre lohai le mi suolhai khom a lunginsiet vong si a.
36. In pain a lunginsiet cheu ang bokin nangni khom inlunginsiet tuo hlak ro.
37. "Mi soisel naw ro, chuongchun soiselin um nawng in tih; tu khom thiem naw inchangtir el naw ro, chuongchun thiem naw inchangtir nawng an ti cheu; ngaidam ro, chuongchun ngaidamin um in tih.
38. Pe ro, chuongchun pekin um in ta, inkhina hlawka nam den, sawi muka liem zar zar chu in chungah vurin um a tih. Inkhina in hmang ngei khan an inkhipek ding cheu a ni si a" a ta.
39. Chun, an kuomah hi tekhinthu khom hi a hril a. "Mitdelin mitdel bok a thuoi thei ding am a ni? An pahniin khurah an tla el naw ding maw?
40. Inchuktu chu a zirtirtu chungah a um nawh, amiruokchu tu khom nasa taka inchuktu chu a zirtirtu tluk a hung ni thei.
41. Iengtiziea mani mita thingtum um chu ngaimaw si loa i unau mita hmunhnok hlek um chu i ngaimaw?
42. Mani mita thingtum hmu si loin i unau kuomah, 'Unau, i mita hmunhnok hlek kha mi'n lak suoktir rawh' iengtin am i ti thei ding? Nang lemdertu, i mita thingtum kha la suok hmasa zet rawh, chuongchun i unau mita hmunhnok hlek um chu fie takin hmu thei i tih.
43. "Thing tha chu a ra a se ngai nawh, thing sie hlak a ra a tha ngai bok nawh. Thing tin nina chu a raa inthoka hriet thei a nih.
44. Tu khomin hling bukah theichang an lo ngai nawh; intun buka inthokin grep ra an lo ngai bok nawh.
45. Mi tha chun a lungril robawm thaa inthokin thil thahai a phor suok hlak a; mi suol chun a lungril suola thil suol a paihai chu a phor suok hlak. Lungrila sip liem chu bauin a hril suok hlak si a.
46. " Ka thu zawm si loin ieng dinga 'Lalpa, Lalpa' in mi ti hlak am?
47. Tu khom ka kuoma hung a, ka thu hre a, zawmtu chu tu ang am a na ti hril ka ti cheu.
48. Ama chu in bawltu, inthuk taka hnuoi cho a, lungpui chunga lungphum remtu ang chu a nih. Tui a hung lien a, tuizang khauin a hung hrut a, sienkhom a sukhning thei nawh, a bawl nghet em leiin.
49. Amiruokchu, ka thu hrea zawm si lo chu lungphum nei lo, hnuoi chung ela in bawltu ang chu a nih; chu in chu tuizang khauin a hung hrut a, a chim se nghal a, a tlu hmat ta ruop el a nih" a ta.

  Luke (6/24)