Luke (1/24)  

1. Eini laia thil hung tlung tahai chanchin, a tira inthoka mit ngeia hmutuhai le a thu tlang insampuituhaiin an mi hril sawng ang thlap khan mi tam takin ziek an tum ta hlak a.
2. Chuleiin Theofil inzaum tak, a bula inthokin iengkim kei khomin fimkhur takin ka sui ve a,
3. chanchin indot thlapin ziekpek lang che thain ka hriet a,
4. kha hmaa thu an inchuktirhai che kha a'n dikzie i hriet theina dingin.
5. Judai rama Heroda a'n lal laiin Abija pawla mi thiempu pakhat, a hming Zakari a um a, a nuhmei Elizabet chu Aron thlaa mi bok a nih.
6. An nupa chun Pathien mit hmua mi fel, soiselboa Lalpa thupekhai le Dan po po zawm hlak mi an nih.
7. Nisienlakhom, Elizabet chu a ching leiin nau an nei naw a, upa tak an ni ve ve tah a.
8. Anni pawl rongbawl huna Pathien hmaa thiempu sin Zakari-in a thaw lai chun, thiempuhai thaw dan pangngai angin,
9. Pathien Tempul sungah lut a, rimtui rawtu ding thum vawra an en hlak chu a chungah a tla a.
10. Rimtui raw hun a hung tlung chun inkhawmhai po po chu tuolah an tongtai a.
11. Chun, Lalpa vantirko a hung inlar a, rimtui rawna maicham chang tieng a ngir a.
12. Zakariin a hmu chun a'n ching zok a, a ti em em a.
13. Nisienlakhom vantirko chun, "Zakari, ti naw, i tongtaina kha hriet a na, i nuhmei Elizabetin nau pasal neipek a ti che a, a hmingah Johan i sak ding a nih,
14. Ama chu i hlimna le lawmna ning a ta, a hung pieng leiin mi tam tak khom lawm bok an tih.
15. Lalpa ngaiah mi lien ning a ta, uoiin le zu hrim hrim dawn ngai naw ni a, a pieng hmaa inthokin Thlarau Thienghlimin sip a tih.
16. Israel mihai laia tam tak chu an Lalpa Pathien kuom tieng hung thuoi kir a tih.
17. Elija thlarau le thilthawtheina putin, Lalpa ta dinga mihai buotsai dingin Lalpa hma hung lawk a ta, pahai lungril chu an nauhai tieng innghattir a ta, mi kawmawhai chu mi fel varna inputtir a tih" a ta.
18. Zakari chun vantirko kuomah, "Chuong chu thil ni thei am a nih? Kei hlak putar ka ni ta a, ka nuhmei khom a upa ta hle si" a ta.
19. Vantirko chun, "Kei hi Gabriel, Pathien hmaa ngir hlak ka na, be ding che le hi thu lawmum hi i kuoma intlun dinga tir ka nih.
20. Ngai ta, a hun taka thil hung tlung ding thu ka hril che hi i ringhla leiin a hung tlung hma po chu to zingin um i ta, tong thei bok naw ti nih" a ta.
21. Chuong lai chun Zakari chu mipuiin an lo nghak thup a, tempul sunga chuong chen chen a um chu mak an ti hle a.
22. A hung suok chun an kuomah ieng khom hril thei loa kut zaizira a biek tawl leiin, Tempul sungah inlarna a hmu a nih ti an hriet a.
23. A rongbawl hun bituk a zo chun in tieng a'n lawi a.
24. Chu hnunga chun a nuhmei Elizabet chun nau a hung pai a, thla nga sung tuol suok loin inah a'n khum a.
25. "Mi laia ka hming siet inkhumna dingin Lalpan ditsakna mi'n entirin ka chungah hieng hin a thaw a nih" a ta.
26. A thla ruknaa chun Galili rama khuo pakhat Nazaret an tia um nunghak thienglam pakhat kuomah Pathienin vantirko Gabriel a tir a.
27. Chu nunghak thienglam chu a hming Mari a na, Davida thlaa mi Josefa nuhmei huol lai a nih.
28. Vantirko chu Mari kuomah a fe a, "Chibai, vochuom, Lalpa i kuomah a um" a ta.
29. A thu hril chun Mari chu a suklungzing em em a, a chibai dong chu ieng lei tak am ning a ta ti a ngaituo a.
30. Vantirko chun, "Ti naw, Mari, Pathien ditsak i nih.
31. Ngai rawh, nau pai i ta, nau pasal nei i ta, a hmingah Isu i sak ding a nih.
32. Ama chu mi ropui tak ning a ta, Chunghnungtak Naupa ting an tih. Lalpa Pathienin a thlatu Davida lalthungpha chu peng a ta,
33. Jakob thlahai chungah chatuonin inlal a ta, a ramin kin ni nei naw nih" a ta.
34. Mari chun vantirko kuomah, "Chuong chu iengtin am ni thei a ta? Nunghak thienglam ka la ni si a"a a ta.
35. Vantirko chun a don a, "Thlarau Thienghlim i chungah hung tlung a ta, Chunghnungtak thilthawtheina chun hliekhung a ti che. Chuleiin, nau hung pieng ding chu mi thienghlim Pathien Naupa ting an tih.
36. Chun, ngai ta, i zuorpuinu Elizabet, a ching an ti hlak khomin tar hnungin nau pasal a pai a, tu hi a thla rukna a ni tah.
37. Pathien ta dingin thaw thei naw ieng khom a um nawh" a ta.
38. Mari chun, "Ngai ta, Lalpa suoknu ka nih, i hril ang peiin ka chungah tlung raw se" a ta, chu phing leh vantirko chun a maksan tah a.
39. Chu hun lai bok chun Mari chu a'n siem a, Judai rama thingtlang khaw pakhat tieng inhmaw takin a pan ta vang vang a.
40. Zakari in a hang tlung a, Elizabet chu chibai a buk a.
41. Mari chibai bukna rawl a hriet char chun a phinga naute chu a chang a. Elizabet chu Thlarau Thienghlimin a sip a, inring takin,
42. "Nang hi nuhmei po po laia hamtha tak i nih; i rila ra khom a hamtha.
43. Ka Lalpa nu meuh ka kuomah a hung el ta hi ieng ang lawma ditsakna ropui am an ta leh!
44. Ngai ta, i chibai bukna rawl a hriet charin lawm leiin ka phing sunga naute khom a'n chawm an son naw!
45. Lalpan a kuoma thu a hril tlung ngei dinga ringtu chu a hamtha" a ta.
46. ,Mari chun,"Ka thlain Lalpa a chawimawi a,
47. Ka thlarau khom ka Sandamtu, Pathien chungah a hlim bek bek.
48. A bawinu tlawm tak a ngaisak leiin,Tuta le ruolthar peihai khomin,Hamthanu mi ti ngei an tih.
49. Mi Ropuitak khan thil ropui tak,Ka ta dingin a mi thawpek a,A hming khom a thienghlim a nih.
50. A lungsietna chu suon thar peiah,Ama tituhai chungah um zing a tih.
51. A banin thil ropui tak a thaw a,Lungrila chapohai a vai dar a,
52. Lalthungphaa inthunghai chu,An thungphaa inthokin a pei a,Mi hnuoihnunghai a dom sang a;
53. Phingtamhai chu thil thaa hrai tlaiin,Hausahai chu kut ruokin a'n tintir a,
54. A tiem zangaina chu vong zingin,A siehlaw Israel chu a thangpui a;
55. Chu chu ei thlatuhai kuoma a tiem,Abraham le a thlahai po po kuoma,A kumkhaw thu tiem a ni si a"a ta.
56. Mari chu thla thum lai Elizabet kuomah a cham hnungin a in tieng a kir nawk tah a.
57. Elizabet nau nei chu a hun tah a, nau pasal a nei a.
58. A tuolbawmhai le a laichinhaiin Lalpan a lunginsietzie an hrietin an lawmpui hle a.
59. A ni riet ni chun naute ser tan dingin an hung inkhawm a, naute hmingah a pa hming Zakari sak an tum a;
60. sienkhom a nu chun, " Ni lo e. Johan ti sak lem ding a nih" a ta.
61. Anni chun, "In laichinhai lai tu khom hi hming put hi an um nawh" an ta.
62. A naupa hming dinga a dit chu kut zaizirin a pa chu an indon a
63. Ama chun lung lekha a hni a, chu taka chun "A hming chu Johan a nih" tiin a ziek a, an rengin mak an ti hle a.
64. Chuongchun thawklekhatin a lei le bau a hung insut a, a hung tong suok a, Pathien a'n pak a.
65. An tuolbawmhai chu maktiin an sip a, chuong thilhai chu Judai ram thingtlangah a'n thang suok a.
66. A hre taphot chun maktiin, "Chu naute chu iengtin takin am a la hung um ding maw?" an ti huoi huoi a. Lalpa kut chu a chungah a um a.
67. A pa Zakari chu Thlarau Thienghlimin a sip a, a hrillawk a:
68. "Lalpa, Israel Pathien chu inpakin um raw se,A mihai ditsak taka a hung intlan leiin.
69. A siehlaw Davida sungkuoa inthokin,Ei ta di'n Sandamtu ropui a'n din,
70. Tiena zawlnei thienghlimhai baua,A lo hril tah ang ngei khan,
71. Ei hmelma le mi theidatu hai laka Mi sanhimtu ding chu.
72. Ei thlatuhai a lunginsietzie a suklang a,A thuthlung thienghlim chu a hriet zing a,
73. Ei pu Abraham kuoma a tiem angin,Ei hmelmahai lakah mi san a,
74. Ti der loa ama rong bawl a,Ei dam sung po thienghlim le fela,
75. A hmaah ei um theina dingin.
76. Nang chu Chunghnungtak zawlnei,Tiin an ko ding che a nih, Bawipu;Lalpa lampui chu buotsai dingin,A hmaah i fe hmasa ding a ni si a,
77. An suolnahai chu ngaidama A la sandam dingzie thu chu,A mihai kuoma inhriettir dingin.
78. Ei Pathien zangaina innem tak leiin,Chunga ni suok chun mi hung sir a tih:
79. Thim hnuoia inthunghai le Thina hlima chenghai sun var a,Thlamuongna lampuiah mi thuoi a,Muong taka kal mi'n chawitir dingin"a ta.
80. Naute chu a hung inthang lien pei a, thlarau tieng a hung puitling deu deu a; Israelhai lai tlang hrieta a hung inlang hma chun thlalerah a khawsa zing a.

      Luke (1/24)