Leviticus (8/27)  

1. Chun, LALPA chun Mosie kuomah,
2. Aron le a naupahai hung thuoi la, an silfenhai, hriek nal dinghai, suol thawina ding bawngchal pakhat le beram chal pahni le chol thang lo bei siena ding bawmhai chu hung chawi la,
3. Intuokna Puon in kot bula chun Israel mihai po po chu hung ko khawm rawh" a ta.
4. LALPA thupek ang takin Mosie chun a thaw a, Intuokna Puon in hmaa chun mipui chu an hung inkhawm a.
5. Mosie chun pungkhawmhai kuomah, "Hi hi thaw dinga LALPAN thu a pek chu a nih" a ta.
6. Mosie chun Aron le a naupahai chu a hung thuoi a, tui a'n siltir tawl a.
7. Aron chu zakuo a'n haktir a, cheizemin a'n zemtir a, korfuol a'n haktir a, a chunga chun thiempu zakuo chu a bel a, mawi taka khawng thiempu zakuo hrenna cheizem chun a hren de a.
8. A chunga chun thiempu awmbel Efod chu a bel a, chu taka chun Urim le Thummim a zep a.
9. LALPAN thu a pek angin, Mosie chun Aron chu lu a'n kawmtir a, a lukawm hma tieng chun rangkachak phek thienghlim chu a bel bok a.
10. Chun, Mosie chun hriek nal chi chu a lak a, biekbuk le a sunga iengkim chu hriek a nal a, a'n hlan thienghlim a.
11. Maicham chunga chun hriek iemani zat chu voi sari a the a, maicham le a bur le bel po po le maihun le a thut chu hriek a nal vong a, a'n hlan thienghlim bok a.
12. Hriek iemani zat chu Aron luah a buok a, a ser hrang a.
13. Chu zoah Aron naupahai chu a hung thuoi a, zakuo a'n haktir a, cheizem a'n zemtir a, lu an kawmtir a, a kuoma LALPAN a hril ang peiin a thaw a.
14. Chu zoah suol thawina ding bawngchal chu a hung kei a, Aron le a naupahai chun a luah kut an innghat a.
15. Mosie chun bawngchal chu a that a, a thisen iemani zat a lak a, maicham sukthiengna dingin ran thisen chu maicham ki tina chun a kutparin a tat a. Thisen dang po chu maicham bulah chun a bun thlak a. Chuong anga intlanna siemin a'n hlan thienghlim a nih.
16. Mosie chun a kawsung thau po po, a thin tuomtu duordahai le a kalhai le a bawmtu thauhai chu a lak bok a, maichama chun a raw a.
17. Bawng vun le a taksa le a ekhai ruok chu, LALPAN Mosie kuoma thu a pek angin, khawhnawmah a raw a.
18. Chu zoah pumraw inthawina thilhlana dingin beram chal a hung kei a, Aron le a naupahai chun a lu chunga chun kut an innghat a.
19. Mosie chun beram chal chu a that a, a thisen chun maicham chu a velin a the a.
20. Beram chu a chan nawi a, a lu le a thau leh a chan nawi po po chu a raw a.
21. A kawsung le a kehai chu tuiin a sawp fai a, LALPAN Mosie kuoma thu a pek angin, beram chu maichama chun pumraw thilhlanah a rengin a raw vong a; chu chu LALPA ta dinga meia thilhlan, rim inhnik chu a nih.
22. Beram chal dang, ser thiengna beram chal chu a hung kei nawk a, Aron le a nau pasalhai chun a lu chungah kut an innghat a.
23. Mosie chun a that a, a thisen chu a lak a, Aron chang tieng natil le a chang tieng kutpui le kepuia hai chun a tat a.
24. Mosie chun Aron naupahai chu a hung thuoi a, an chang tieng natil le kutpui le kepui senga chun thisen chu a tat bok a. Maicham sir vel tina chun thisen chu a the a.
25. A thau po po, a mei thau dam, a kawsung thau po po dam, a thin tuomtu duorda dam, a kalhai le a tuomtu thau le a chang tieng mal chu a lak a.
26. LALPA hmaa bei bawm, chol thang lo bei sienaa inthok chun hriek le siem bei le beiper inphan a lak a, chuonghai chu a thauhai le a chang tieng mal chunga chun a sie a.
27. Hienghai po po hi Aron le a naupahai kutah a'n hlan a, LALPA hmaa chun then thilhlan dingin a then a.
28. Chu zoah an kuta inthokin Mosien a lak nawk a, pumraw thilhlan chungah maichama chun a raw a; chu chu LALPA ta dinga meia thilhlan, ser thiengna rim inhnik chu a nih.
29. Mosie chun ser thiengna beram chal ir chu a lak a, LALPAN thu Mosie a pek angin, LALPA hmaa then thilhlana dingin a then a, chu ser thiengnaa thilhlan beramchal chu Mosie chan a nih.
30. Chun, Mosie chun hriek nal chi le maichama ran thisen chu a lak a, Aron le a silfenhai le a naupahai le an silfenhai chu a the a. Chuong ang chun Aron le a silfenhai le a naupahai le an silfenhai chu a'n hlan thienghlim a nih.
31. Mosie chun Aron le a naupahai kuomah, "A sa chu Intuokna Puon in kotah suong unla, thupeka 'Aron le a naupahai chun fang an tih' ti ang khan, ser hrangna thilhlan bawma bei leh chun, chu taka chun fa ro.
32. Sa le bei fak banghai chu in raw ding a nih.
33. In inser hrang hunin ni sari a aw ding a ni leiin, a hun a kim hma ni sari sung chun Intuokna Puon in suoksan naw ro.
34. Inremna siempek ding cheua LALPAN thu a mi pek chu voisun hin ei thaw a nih.
35. Intuokna Puon in kotkhar bula chun ni sari sung, sun le zan um zing in ta, in thi nawna dingin LALPA thupek chu in zawm ding a nih, chuong anga thu pek chu ka ni si a" a ta.
36. Chuongchun, LALPAN Mosie hmanga thaw dinga thu a pek po po chu Aron le a naupahai chun an thaw a.

  Leviticus (8/27)