Leviticus (7/27)  

1. " Hieng ang hi bawsiet thawi dan ding chu a nih, chu chu thil thienghlim tak a nih.
2. Pumraw thilhlan an thatna hlak hmuna chun bawsietna thilhlan khom that ding a na, a thisen chu maicham sir tinah the ding a nih.
3. A thauhai po po, a mei thau dam, a ril bawm thau dam,
4. a kal pahnihai le a diemnem vela thau dam, a kalhai le lak sa ding a thin tuomtu thau po po hai chu inhlan vong ding a nih.
5. Chuonghai chu thiempuin LALPA ta dinga meia thilhlanah maichama chun a raw ding a nih, chu chu bawsiet thawina a ni si a.
6. Thiempu sungkuoa mi pasal taphotin a sa fa thei an ta, sienkhom hmun thienghlimah an fak ding a nih, thil thienghlim tak a ni si a.
7. "Bawsiet thawina chu suol thawina leh a thaw dan thuhmun a nih. Chu taka inremna siemtu thiempu chun inthawinaa thilhlan chu chang a tih.
8. Mi tu khom ta dinga pumraw inthawina inhlanpektu thiempu chun a vun chu chang bok a tih.
9. Bu le bal thilhlan, thuka ur hmin amanih, bela suong hmin amanih le thlengdara ur hmin amanih chu a'n hlantu thiempu chanpuol a na,
10. bu le bal thilhlan, hriek le chokpola hmet amanih le beiphit hulhal hrim hrim chu Aron naupahaiin an insem tlang ding a nih.
11. "LALPA kuoma inremna inthawia thil inhlan dan ding chu hieng ang hin ning a tih.
12. Lawmthu hrilna inthawi a ni chun lawmna thilhlan leh hrieka hmet chol thang lo bei amanih, chol thang lo beiper inphan tak amanih, beiphit le hriek chokpola hne taka hmet amani chu a'n hlan sa ding a nih.
13. Lawmthu hrilna inthawia thilhlana hin chol thanga siem bei ur hmin tlang khat a'n hlan sa bok ding a nih.
14. Hieng thilhlan tina pakhat seng chu LALPA ta dingin then thilhlanah inhlan a ta, chu chu inremna thilhlana thisen thetu thiempu chun chang a tih.
15. Lawmna chunga inremna thilhlan sa hi inhlan ni ngei ngeia fak ding a nih; a zing chena dingin ieng khom khek ding a ni nawh.
16. "Amiruokchu, a thilhlan inthawi chu thu tiemna ding amanih, mani nuom thua thil inhlan amanih a ni ruok chun, inthawina sa chu a nia fak mahla chu a zinga chen la fa thei a tih.
17. A ni thum ni chena inthawina sa fak bang la um ruok chu raw ral vong ding a nih.
18. Inremna thilhlan sa chu a ni thum ni chena a fak chun a inthawina chu pom ni naw ni a; a'n hlantu thil inhlan chu thil inhlana ngai ni bok naw nih, thil porche a ni si a. A fatu tu khomin a maw chu phur a tih.
19. "Chun, inthawina sa chun ser le sang thila porchea ngai thil hrim hrim a tawk chun fak ding a ni naw a, raw hmang ding a nih. Inthawina sa dang chu a fa thei dinga ngaihai chauin an fak ding a nih.
20. Mi porche tu khomin inremna inthawinaa LALPA chanpuol sa a fak chun, ama chu a chipuihai laia inthoka tuithlar ding a nih.
21. Mi tu khomin thil porche, mihriema thil porche amanih, sa porche amanih, tirdakum thil porche hrim hrim a tawk a, inremna inthawinaa LALPA chanpuol sa a fak chun ama chu a mihai laia inthoka tuithlar ding a nih.
22. LALPA chun Mosie a biek a,
23. " 'Bawng thau amanih, beram thau amanih le kel thau amanih chu in fak ding a ni nawh.
24. A thia hmu sa le sahuoi se hlum sa thau hrim hrim khom chu thil dangah hmang thei in ta, fak ruok chu in fak ding a ni nawh.
25. Tu khom LALPA kuoma meia inhlan ding sa thau fatu chu a mihai laia inthoka tuithlar ding a nih.
26. Khaw lai hmuna khom um inla, vate amanih sa amanih thisen hrim hrim in fak ding a ni nawh.
27. Tu khomin thisen a fak chun a mihai laia inthoka tuithlar ding a nih' tiin Israelhai kuomah hril rawh," a ta.
28. LALPA chun Mosie kuomah,
29. "Tu khom LALPA ta dinga inremna inthawina thilhlan hung chawitu chun a thil hung chawi laia mi a then chu LALPA kuomah a'n hlan ding a nih.
30. LALPA ta dinga mei hmanga thil inhlan chu a kutin hung chawi a ta, a thau chu a ir pumin hung chawi bok a ta, a ir chu then thilhlana dingin LALPA hmaah a then ding a nih.
31. A thau po chu maichamah thiempuin rawng a ta, a ir ruok chu Aron le a naupahai chanpuol a nih.
32. Inremna thilhlana a chang tieng mal chu then thilhlanah thiempu kuomah in pek ding a nih.
33. Aron naupa, inremna thilhlana thisen le thau inhlantu chun a chang tieng mal chu a chang ding a nih.
34. Israelhaiin inremna thilhlan an inhlan changa a ir le a chang tieng mal ka kuoma thena an hung inhlan po po chu Aron le a naupahai chanpuol ni rop dingin ka pek suok a nih ti hi Israelhai kuomah hril rawh" a ta.
35. LALPA ta dinga meia thilhlanhai hi LALPA thiempu nia a rong bawl dinga Aron le a naupahai inhlan an nia inthoka an chanpuol dinga ruot chu a nih.
36. Hriek nal an nia inthoka suon la hung um pei dinghai kuoma khom, chu chu an chanpuola Israelhaiin an pek rop dinga Pathien thupek a nih.
37. Chuongchun, hieng hi pumraw thilhlan dam, bu le bal thilhlan dam, suol thawina thilhlan dam, bawsiet thawina thilhlan dam, ser hrangna thilhlan dam le inremna thilhlan dama in inthawi dan ding chu a na,
38. chuonghai chu Sinai thlalera LALPAN Mosie kuoma thihlan hung chawi dinga Israelhai a hril tuma a thupekhai chu an nih.

  Leviticus (7/27)