Leviticus (3/27)  

1. " 'Chun, a thil inhlan chu inremna inthawina ding a ni chun bawng ruol laia mi, a pui amanih a chal amanih hmel hem lo chu LALPA hmaah a'n hlan ding a nih.
2. A thil inhlan lu chunga chun kut innghat a ta, Intuokna Puon in kot bulah that a ta, thiempuhai, Aron naupahaiin a thisen chu maicham sir vel tinah an the ding a nih.
3. Chun, inremna inthawina thilhlana inthok chun LALPA ta dingin hienghai hi meia inhlan dingin a lak ding a nih:
4. a kawsung thau le a ril bawmtu thau po po, a kal pahni le a diem nem lai tuomtu thauhai le a thin tuomtu a duorda po po leh.
5. Aron nauhaiin maichama thing choka chun pumraw thilhlanah an raw ding a nih. Chu chu meia thilhlan, LALPA ta dinga rim inhnik chu a nih.
6. " 'Inremna inthawina dinga LALPA kuoma a thil inhlan chu beram ruol laia mi a ni chun, a pui amanih a chal amanih khom ni sien, hmel hem lo a ni ding a nih.
7. Beramte a'n hlan a ni chun LALPA hmaah a hung kei ding a nih.
8. A beramte inhlan lu chunga chun kut innghat a ta, Intuokna Puon in kotah that a ta, Aron naupahaiin a thisen chu maicham sir vel tinah an the ding a nih.
9. Chun, inremna inthawina thilhlana inthok chun LALPA ta dinga meia inhlan dingin a thau dam, a mei thau, a bul rawta inthoka tan dam, a kawsung le a ril bawmtu thau po po dam,
10. a kal pahnihai le a diemnema thau po po le a thin tuomtu duorda po po chu a kal chopin phor suok a ta,
11. chuonghai chu thiempuin maichamah rawng a ta, chu chu LALPA ta dinga meia thilhlan a nih.
12. " 'Kel an inhlan a ni chun LALPA hmaah hung kei a ta,
13. kel lua chun kut innghat a ta, Intuokna Puon in kotah that a ta, Aron naupahaiin a thisen chu maicham sir vel tinah an the ding a nih.
14. LALPA kuoma meia inhlan dingin a kawsung thau le a ril bawmtu thau po po,
15. a kal pahni le a diemnem chen bawmtu thau po po le a thin tuomtu a duorda po po leh phor suok a ta,
16. chuonghai chu thiempu chun bu le bal thilhlana dingin maichamah LALPA lo lawm dingin a raw ding a nih. A thau po po chu LALPA chanpuol a nih.
17. " 'Thau le thisen hrim hrim fak lo ding ti thu hi khaw lai khom khawsa unla, in thla peihai ta ding chen khoma ka thupek ngir zing chu a nih' tiin hril rawh" a ta.

  Leviticus (3/27)