Leviticus (21/27)  

1. Chun, LALPAN Mosie kuomah, "Aron naupa thiempuhai chu hril la, an kuomah, 'In chipuihai laia mithi leiin thiempu tu khom insukporche naw raw se;
2. mani sung bul, nu le pa, naupa le naunu hai, unau hai,
3. farnu umpui, pasal la nei lo hai thi lei ruok chun insukporche thei a tih.
4. Tarpuhai tienga makpa a nina leiin insukporche naw raw se.
5. " 'Thiempu hrim hrimin lu an vaw kol ding a ni naw a, khakhmul an tan ding a ni naw a, taksa an in-at pop ding a ni bok nawh.
6. An Pathien ta dingin mi thienghlim an ni ding a na, an Pathien hming an sukpawi ding a ni nawh. Pathien ta dinga meia thilhlan, Pathien ta dinga fak ding inhlantu an ni leiin an thienghlim ding a nih.
7. " 'Nuhmei nawchizor amanih, hming se ta hnung le mi mak ta hnung chu an nei ding a ni nawh, thiempuhai chu an Pathien ta dinga mi thienghlim an ni si a.
8. I Pathien ta dinga fak ding inhlantu an ni leiin mi thienghlimah ngai rawh. I ta dinga mi thienghlim an ni ding a nih; kei, LALPA, sukthienghlimtu che hi ka thienghlim si a.
9. Thiempu naunu tukhom nawchizora insukporche a um chun a pa a sukporche a na, meia raw hlum ding a nih.
10. " 'A unauhai laia thiempu laltak, a lua hriek nala um tah, thiempu silfen inbel dinga ser hrang ta chun a sam a sukthur ding a ni naw a, a silfenhai a kei thler ding a ni bok nawh.
11. Mithi ruong umnaa hrim hrim a lut ding a ni nawh. A nu le pahai khom ni sien, a'n sukporche ding a ni nawh.
12. Pathien mi dinga hriek nala ser hrang a ni leiin hmun thienghlim a suoksan ding a ni naw a, Pathien hmun thienghlim a sukporche ding a ni bok nawh. Kei hi LALPA chu ka nih.
13. " 'Nuhmei dingin nunghak thienglam a nei ding a nih.
14. Hmeithai amanih, mak hnung amanih, hming se ta hnung amanih, nawchizor amanih a nei ding a ni nawh, ama chipui ngei, nunghak thienglam a nei ding a nih.
15. Chuonga a thaw chun a chipuihai laia a thlahai chu sukporche naw nih. Kei hi LALPA, ama sukthienghlimtu chu ka ni si a' tiin hril rawh" a ta.
16. Chun, LALPAN Mosie a biek a,
17. "Aron kuomah hieng hin hril rawh: Suon la hung um pei dinga khom, i thlahai laia piengsuolna nei tu khomin Pathien kuoma fak ding inhlan dingin hung hnai naw raw se.
18. Piengsuolna nei tukhomin an hung hnai ding a ni nawh; mit del hai, ke bai hai, hmai inhek amanih piengsuol hai,
19. kut zeng hai, ke zeng hai,
20. zang bawng hai, mi thehre hai, mit tha lo hai, panna hnai put hai, til mu koi hai chun an mi hung hnai ding a ni nawh.
21. Thiempu Aron thlahai laia mi pieng indik lo tu khomin ka hmaa thil inhlan dingin an mi hung pan hnai ding a ni nawh. Piengsuolna nei a ni leiin a Pathien kuoma fak ding inhlan dingin a hung hnai ding a ni nawh.
22. Amiruokchu, chuong mihai chun Pathien ta dinga thil inhlan thienghlim le thiempu chanvo thil thienghlimhai chu fa ve thei chauh an tih.
23. Chiengkuong nawna nei an ni leiin puonzar sung amanih maicham hnai amania ruok chu fe thei naw ni hai, ka hmun thienghlim sukporche pal rawi an tih. Kei hi LALPA, anni sukthienghlimtu chu ka ni si a,' ti rawh" tiin.
24. Chuong ang chun Mosie chun Aron le a naupahai le Israel thlahai po po kuomah a hril a.

  Leviticus (21/27)