Leviticus (2/27)  

1. " 'Tu khomin bu le bal thilhlan LALPA kuomah an inhlan pha chun beiphit indip tak an inhlan ding a nih. Beiphita chun hriek bur a ta, beraw pol bok a ta,
2. chu zoah thiempuhai, Aron naupahai kuoma chun chawi a tih. Thiempu chun beiphit le hriek le beraw chokpol chu vei khat lang a ta, hriet zingna thilhlanah maichama chun rawng a ta, chu chu mei hmanga thil inhlan, LALPA ta dinga rim inhnik chu a nih.
3. Inhlan bang po chu Aron le a nauhai ta ding ning a ta, chu chu LALPA ta dinga meia thilhlan laia a thienghlim tak a nih.
4. " 'Bu le bal thilhlanah thuka ur bei in inhlan ding chun chol thang lo beiphit indip tak, sahriek le hmet amanih, chol thang loa siem beiper, a chunga hriek nal amanih a ni ngei ding a nih.
5. I bei inhlan ding chu thlenga ur a ni chun, beiphit indip tak le hriek chokpola siem, chol thang lo a ni ding a nih.
6. Bei chu suknawi la, hriek buok khum rawh, bu le bal thilhlan a ni si a.
7. I bu le bal thilhlan chu bela suong a ni chun, beiphit indip tak le hriek chokpola siem a ni ding a nih.
8. Bu le bal thilhlanhai chu LALPA hmaah hung chawi la, thiempu kutah pe la, ama chun maichamah hung chawi a tih.
9. Thilhlana inthok chun hriet zingna thilhlan dingin thiempu chun vei khat lang a ta, meiah rawng a ta, chu chu mei hmanga thil inhlan, LALPA ta dinga rim inhnik chu a nih.
10. Inhlan bang po chu Aron le a nauhai ta ding ning a ta, chu chu LALPA ta dinga meia thilhlan laia a thienghlim tak a nih.
11. " 'Bu le bal thilhlan i hung chawi hrim hrim chu chol thang lo a ni vong ding a nih; chol amanih khuoizu amanih hrim hrim pumraw inthawina meiah i raw sa ding a ni nawh.
12. LALPA kuoma ra hmasa thilhlan i hung chawihai chu rim inhnik dingin maichamah i sie ding a ni nawh.
13. Bu le bal thilhlana inhlan hrim hrim chu machi i saw vong ding a nih. Bu le bal thilhlanah machi a thang ngei ding a nih, machi chu Pathien le in inkara thuthlung inentirna a ni leiin i thil inhlan po poah theinghil loin i saw vong ding a nih.
14. " 'I bu tharsuok hmasa tak LALPA kuoma i hung inhlan ding chun, bu vui lak hlim, meia zeu tawl le sukphit chu inhlan rawh.
15. A chungah hriek bur la, beraw rimtui sie rawh, bu le bal thilhlan a ni si a.
16. Thiempu chun bu sukphit le hriek chu beraw le chun LALPA kuoma bu le bal hriet zingna thilhlanah inhlan a ta, chu chu mei hmanga thil inhlan, LALPA ta dinga rim inhnik chu a nih.

  Leviticus (2/27)