Leviticus (13/27)  

1. LALPA chun Mosie le Aron a biek a,
2. "Mi tu khom a vun a hung invung a, a puor a, a hung var a, inkai thei vuna phar hri um nia a'n lang chun Aron kuomah an naw leh a nauhai laia thiempu a tu el khom kuomah thuoi raw se.
3. Thiempu chun a vun puorna lai chu lo en a ta, hri umna laia hmul chu a var a, a puorna chu a mithi vun neka inthuk nia a'n lang chun, inkai thei vun hri a nih. Thiempuin a en fel lai chun ama chu tirdakum kai a ni thu a puong ding a nih.
4. " 'A vun puorna lai chu var sienkhom a mithi vun neka inthuka inlang lo a, a hmul khom a var bok naw chun hri invoitu chu thiempuin ni sari khum hrang a tih.
5. Ni sarinaah en nawk a ta, a ngai zingin a hmu a, a hri chu a'n zam dar naw chun ni sari dang la khum hrang nawk a tih.
6. Ni sarinaa chun thiempuin en nawk a ta, a puorna chu a hung kiem a, a vunah a'n vak dar naw chun, pang puor naran a ni leiin, ama chu a'n thieng ti thiempuin puong a tih. Ama chun a silfenhai sawp sien la, hung inthieng tang a tih.
7. Amiruokchu, inthienna dinga thiempu a'n entir hnunga a vun hri chu a hung indar chun, thiempu kuomah a van entir nawk ding a nih.
8. Thiempu chun lo en nawk a ta, a vunah a kai dar chun inkai thei hri invoi a na, ama chu tirdakum kai a nih.
9. " 'Tu khom hri invoi chun thiempu kuomah fein a'n entir ding a nih.
10. Thiempu chun a vun puorna lai chu a hung var le var naw, a hmul chu a hung var le var naw le a vunah vung thar a um le um naw lo en a ta, phar benvon invoi a ni chun thiempuin tirdakum kaiah puong a tih.
11. Tirdakum kai a ni der ta leiin khum hran ding a ni ta nawh.
12. " 'A vun hri chu a pang po poah indar a, thiempu hmu thei chinah, a lua inthoka a ke chen a tuom ta chun,
13. thiempu chun en fel a ta, a pang po po a tuom suok vong tah chun ama chu a'n thieng tah ti a puong ding a nih. A puma a'n khek var ta leiin a'n thieng a nih.
14. A vun a hung inraw thar nawk ruok chun tirdakum a kai a nih.
15. Vun inraw thar chu tirdakum, phar hri kai a ni leiin thiempuin a vun inraw thar a hmu charin tirdakum kaiah a puong ding a nih.
16. A vun inraw thar chu a hung danglam a, a hung var ruok chun thiempu kuomah fe raw se.
17. Thiempu chun lo en a ta, a vun inraw chu a hung var chun hri invoitu chu tirdakum kai loah puong a ta, hung inthieng a tih.
18. " 'Chun, pangah khuoihli a suok a, a hung dam a,
19. a khuoihli umna dang hlupin amanih dang sen deuin amanih a hung invung chun thiempu hmaah inlang raw se.
20. Thiempu chun lo en a ta, a hri chun a mithi vun neka inthukah bu a khuor nia a hriet a, a hmul a hung var bok chun ama chu tirdakum kaiah a puong ding a nih. Chu chu inkai thei phar hri, khuoihli sera hung tuong suok a nih.
21. Amiruokchu, thiempuin a en fel a, hmul var a um naw a, a zung chu mithi vun neka inthuk lo a ni a, a vung chu a tiem ta bok chun, thiempuin ama chu ni sari sung khum hrang a tih.
22. Vunah a'n zam dar chun, thiempuin tirdakum kaiah a puong ding a nih, hri invoi a ni si a.
23. A umna inson lo a, a'n vak dar naw chun khuoihli ser tina a na, thiempuin tirdakum kai loah a puong ding a nih.
24. " 'Tu khom a vun a kang a, a kang inlawng lai chun a dang sen deu amanih, a var amanih a hung puor suok chun thiempuin lo en a ta,
25. a puorna lai tak chu a var a, a mithi vun neka inthuka a'n lang chun phar a na, a kangnaa inthok chun a hung inphar suok a nih. Thiempu chun tirdakum kaiah a puong ding a nih, phar hri invoi a ni si a.
26. Amiruokchu, thiempuin a lo en a, a hung inbawkna hmuna khan a hmul var a um naw a, a mithi vun neka inthuk lo a ni a, a puor chu a tiem ta bok chun, thiempuin ni sari sung khum hrang a tih.
27. Chun, ni sari hnungah thiempuiin lo en nawk a ta, a vunah an zam dar chun, thiempuin tirdakum kai a nih ti puong a tih, hri a ni si a.
28. A puor chu a umna pangngaiah a um zing a, vunah invak dar lo a, a tiem ta bok chun, mei kang leia puor a ni leiin thiempuin tirdakum kai loah puong raw se, mei kang ser chauh a ni si a.
29. " 'Chun, nuhmei amanih pasal amaniin a lu amanih a khak amaniah panna a nei chun,
30. thiempuin a panna chu en fel a ta, a zung chu a mithi vun neka inthuk lemin a'n lang a, chu taka chun a hmul eng chin tak a um chun thiempuin tirdakum kaiah a puong ding a nih. Chu chu lu thak, pupangliek a na, lu le khak hmula hri um a nih.
31. Thiempuin pupangliek hri chu a en a, a zung chu a mithi vun neka inthuk loa inlang a, a hmul dum a um naw chun thiempuin ama chu ni sari sung khum hrang a ta,
32. ni sari zoah thiempuin en nawk a ta, pupangliek chu a'n dar naw a, a hmul eng a um naw a, a hri zung chu a mithi vun neka inthuk loa a'n lang chun,
33. a'n buotna lai ti chauh naw chu met kol ding a nih, chu zoah thiempuin ni sari dang khum hrang nawk a tih.
34. Ni sari hnungah thiempu chun pupangliek chu en nawk a ta, a vunah indar lo a, a zung chu a mithi vun neka inthuk lema a'n lang naw chun, thiempuin ama chu tirdakum kai loah a puong ding a nih. Ama chun a silfenhai sawp sien la, hung inthieng tang a tih.
35. Inthienga puong a ni hnungin a lu thak hri chu a'n dar chun thiempuin en nawk a ta,
36. a lu thak hri chu a'n zam dar chun thiempuin a hmul eng zong buoi ngai ta loin ama chu tirdakum kaiah a puong nghal ding a nih.
37. Amiruokchu, a hmu danin a'n dar naw a, a'n thakna hmunah sam dum a hung mawng chun phar chu a dam tah a, a'n thieng a, thiempuin tirdakum kai loah a puong ding a nih.
38. " 'Nuhmei amanih pasal amanih vun a puor a, a var kak chun thiempu kuomah inentir sien la,
39. a var dal deu chun a vun puor naran, tium lo a na, ama chu a'n thieng a nih.
40. " 'Pasal sam a til a, a lu a kol chun a'n thieng a nih.
41. A bawk sam a til a, a chal a'n lang vong chun a'n thieng a nih.
42. Amiruokchu, a chal kol amani a lu kol amania thil sen var a hung puor suok chun a lu le chal vunah phar hri a hung suok a na,
43. thiempuin ama chu en fel a ta, a lu le a chala puor chu a v�r sen har chun, ama chu phar a ni a,
44. tirdakum a kai ti thiempuin puong a tih, a luah phar hri a um lei chun.
45. " 'Chuong ang natna inkai thei phar hri neitu chun silfen tiek hak a ta, a sam hla thur a ta, a hmai chenve, a khak tieng chu tuom a ta, "Phar ka nih, phar ka nih" tiin a khek ding a nih.
46. Pharin a bawm sung chu tirdakum a nih. Khawhnawmah a um hran ding a nih.
47. Sil le fen ieng khom, sahmul amanih patpuon tha chi amanih,
48. patpuon khawng amanih, sahmul phier amanih, savun le savuna inthoka siem thil reng reng amanih a hung hmuor a,
49. chuong khawng le phier le savuna inthoka siem thilhai hrim hrim chu a rong a hung sen amanih a hung hring chun a hmuor hrikin a fak a na, thiempu kuoma inentir ding a nih.
50. Thil hmuor chu thiempuin en fel a ta, a hmuor po chu ni sari sung sie hrang a tih.
51. Ni saria chun en nawk a ta, a hmuor hri chu silfen a khawnga khawng dam, phiera phier dam, sahmula dam, puon zai inhmia dam, savun siem chi hrim hrima dam a kai zap chun, chu hri chu phar nghet tak chi a na, tirdakum a nih.
52. Silfen chu khawng amanih, phier manih, sahmul amanih, patpuon innem amanih, savuna siem chi hrim hrim amanih khom ni sien, phar hri kaina taphot chu raw hmang vong ding a nih.
53. Chun, thiempuin a lo en a, silfen khawng amanih, phier amanih, savuna siem chi hrim hrim amaniah phar hri chu a kai zap naw chun,
54. a hmuorna lai chu thiempuin insawptir a ta, ni sari sie hrang nawk a tih.
55. A hmuorna lai sawp hnung chun thiempuin en fie nawk a ta, a hmuor chu a bo chuong naw chun, hmun dangah kai zap naw sien khom, thil tirdakum a ni leiin meia raw ding a nih.
56. Chun, thiempuin a en fie a, a hmuorna lai chu sawp hnunga a hung da ta khomin, puon amanih, savun amanih le a phiera phier chi reng renga a hmuorna lai chu at thlak ding a nih.
57. Amiruokchu, silfen khawng amanih phier amanih le savuna siem ienga khom a hmuor a hung inlang nawk chun, meia raw hmang ding a nih.
58. Chun, silfen khawng amanih, phier amanih, savuna siem ieng khom i sawp a, a hmuor a bo chun sawp nawk ding a nih, chuongchun hung inthieng tang a tih.
59. Hi hi silfen, sahmul amanih patpuon, a khawnga khawng amanih, a phiera phier amani le savuna siem hrim hrim amania a hmuor hri um chu a tirdakum le tirdakum lo puong dan ding thua danhai chu an nih" tiin.

  Leviticus (13/27)