Leviticus (12/27)  

1. Chun, LALPA chun Mosie kuomah, "Israel thlahai kuomah hieng hin hril rawh:
2. Nuhmeiin nau a pai a, nau pasal a nei chun, thla a pal laia nuhmei a porche ang bokin, ni sari sung chu a porche a nih.
3. A ni rietnaah naute ser vun hmor chu tan ding a nih.
4. Chu zoah thi a pal leia inthienna dingin ni sawmthum pathum sung a la nghak ding a nih. A inthienna ni a kim hma chun thil thienghlim hrim hrim a tawk ding a ni naw a, hmun thienghlimah a lut ding a ni bok nawh.
5. Nau nuhmei a nei ruok chun, thla a pal laia nuhmei a porche ang bokin, kar hni sung chu a porche a nih. Chu zoah thi a pal leia inthienna dingin ni sawmruk le paruk a la nghak ding a nih.
6. " 'Nau pasal amanih nuhmei amanih a nei leia inthienna ni a kim pha leh pumraw inthawina dingin kum khata upa beram tuoi le suol thawina dingin parva amanih vathu tuoi amanih chu Intuokna Puon in kotah thiempu kuomah a hung chawi ding a nih.
7. Thiempu chun LALPA hmaah inhlanin inremna siempek a ta, thi a palna lakah hung inthieng tang a tih. Chu chu nau pasal amanih nuhmei amanih hringtu nu ta dinga dan chu a nih.
8. Chun, beram tuoi a nei zo si naw chun vathu amanih parva tuok khat amanih a chawi ding a nih. Pakhat chu pumraw thilhlana hmang ding, a dang chu suol thawinaa hmang ding ning a ta, thiempuin inremna siempek a ta, hung inthieng tang a tih' tiin hril rawh" a ta.

  Leviticus (12/27)