Lamentations (4/5)  

1. Rangkachak hlir ni hlak si kha,A tlet dan chu a va dul ta de!Hmun Thienghlima lunghluhai,Kotthlerah an pei dar rui a.
2. Rangkachak hlir anga hlu,Zion naupa ditumhai kha,Belhemtu pil bel ang chauh,An hung inchang zo ta ie!
3. Sihal hmanin a tehai chu,Nene pek nachang a hriet a;Ka mihai chun an hriet nawh:Thlaler vanghawngsei angin,Lunginsietna an nei nawh.
4. Dangchar leiin nautehai lei,An dangah a kop zo a;Naupanghan bei an ngen a,Tu khomin an pek si nawh.
5. Fak ding tha tlan hlakhai kha,Kotthlerah an vakvai a,Puon senduk sil hlakhai kha,Hmunhnok lai an intal tah.
6. Santu ding tu khom um lo,Thawk le khata bohmang thut,Sodom tuorna nek dai khan,Ka mihai tuor a sa lem.
7. Vur le bawngnene nekin,An mi lienhai an ngo lem a,An ti rubi angin a sar a,Safir lung angin an mawi.
8. Tu'n chu inting nek daiin,An inlang dum ta lem a,Kotthlera hmu chang khomin,Hriet hrang thei an ni ta nawh.An ru vunin a tuom tawk a,Thing tawl angin an tawl hawp.
9. Kawlhnama lo thihai kha,Tama thihai nek daiin,An lo vangnei lem a nih.Phingtamin an hung rop a,Lo suok fak ding nei loin,Damten an hung zur hlum hlak.
10. Ka mihai siet tuok ni chun,Nu ngilnei takhai khomin,An hring ngei an nauhai sa,Suongin an fak hiel el si!
11. LALPAN lungsen hrik thlain,A lung inlingna a bun suok;Zion-ah mei a'n suo a,A lungphum chen a kang ram.
12. Hmelmahai le dotuhaiin,Jerusalem an lut thei hrim,Hnuoia lalhaiin an ring nawh,Khawvela mi po po khomin.
13. Sienkhom chu chu a hung tlung,A zawlneihai suolna lei leA thiempuhai khawhlona leiin.A sungah mi fel thisen insuoin,Khawpui an sukporche hlak si.
14. Kotthlera hai, mitdel angin,Inmaiin an invak vel a;Thisen an kai nasat leiin,Mihaiin an tirdak a,An silfen chen khom an lo thim a,
15. "Fe hmang dai ro, tirdak kaihai,Fe hmang dai ro, mi tawk naw ro"Tiin mihan an khek khum a.Hnamtin lai an tlan hmangnaah,"Hi hin um thei ta naw ti niu"Tiin an lo khek khum pei.
16. LALPAN a hnot dar tawl a na,A en zui zing tawl ta bok nawh;Thiempuhai a'n za naw a,Upahai a ditsak bok nawh.
17. Thangpuitu ding kan thlirnaah,Kan mithai khom a chau zo tah;Mi san him thei lo ding nghakin,Kulbing sang a'nthokin kan thlir.
18. Mihan an mi sui zui zing a,Khawlaiah kan suok ngam nawh. Kan tawp a hnai, kan ni a kin,Kan tawpna ni a hung tlung tah.
19. Vana mupui vuong nek daiin,Mi hnottuhai chu an hrat lem;Tlangahai an mi hnot pei a,Thlalerah an mi lo inchan.
20. LALPA hriek nal, kan bel tak,An chang kamah a awk ta si;A rawi chun hnam dang lai khom,Um el ei tih', kan lo ti hlak kha.
21. Edom le Uz rama chenghai,In lawm thei lai hin hlim ro;No chun a nang tep ta cheu a,Inrui in ta, saruokin um in tih.
22. Aw nang Zion Naunu,I hrem tuor chu la tawp a ta,Salah hren sawt ta naw ni che;Nang Edom Naunu ruok chu,I suol leiin hrem a che a,I ritlona phor lang a tih.

  Lamentations (4/5)