Lamentations (2/5)  

1. LALPAN Zion naunu chu,A lungsenna sumpuiin,A hung inkhum ta mup el!Vana inthokin hnuoiah,Israel ropuina a pei thlak;A lungsen sosang ni chun,A ke nghatsan a hriet fuk nawh.
2. Judai ram khuo po po chu,Lunginsietna nei der loin,LALPAN a lem zo vong a,Juda Naunu kulpuihai chu,Lungsenin a sukchim a.An ram le an hotuhai chu,Hnuoi phitin a suktlawm tawl.
3. Israel ki po po khom,Lungsenin a tan bong a.Hmelmahai an hung hnaiin,Anni chu a san nuom nawh.A vel kang vong hlak mei angin,A lungsenna chu Jakob chungah,A hung chok tah puot puot a.
4. Hmelma angin thalngul a kuoi,A kut chang tiengin a tin zing;A enchim lohai po po khom,Hmelma angin a that vong a,Zion naunu puon in chungah,A lungsenna mei a bun thlak.
5. LALPA chun hmelma angin,Israelhai a lem zo a,An kul le an lal inhai,Sukchimin a suksiet a,Juda Naunu ta dingin,Lusun tapna a sukpung.
6. Huona bukthlam ang elin,An tempul a sukchim a,Intuokna Puon in suksein,A kut le chawlnihai khom,Zion a'n theinghiltir a,Lal le thiempuhai khom chu,A lungsenin a hnawl vong.
7. LALPAN a maicham hnawlin,A biekbuk a rausan a.A kul banghai inthiektirin,Hmelma kutah a pek a;Hlima kut an hmangnaah,Hmelma ri a so veng vung.
8. Zion Naunu kulpui chu,LALPAN sukchim a tum a,Suksiet chin ding a'n khi a,A kut thlak a na ngei el!Kul chung zawl le banghaiin,An siet tuok chu an sun a,A ruolin an chim thla rem rum.
9. A kotkharhai a tlu zap a,A kalna tluon a bong rem rum.Lal le an mi lienhai chu,Hnam dang salah an intang. Danhai an nei ta naw a,LALPA inhriettirna khom,Thiempuhan an dong ta nawh.
10. Zion Naunu upa ruol chu,To toka saiip silin,Hnuoiah an inthung biel a,Luah pilvut an inphul a.Jerusalem nunghakhai chu,Bawka hnuoi sikin an kun.
11. Ka tapna'n ka mit a'n vai zo,Ka sungril a sa huoi huoi a;Ka mihai siet tuok lai thlir a,Naupanghai le nautesenhai,Chaua kotthlera an thidang lai,Ka hmuin ka lainat em em a,Ka thlarau a'n chek dar vong.
12. "Khaw la'm bei le uoiin teh?"Tiin an nuhai an indon a;Hliem tuor thisuk baw angin,Kotthlerah an tlep thla a,An nuhai angsung ngeiah,An nun a chat thla riei riei.
13. I ta di'n iem hril ka ta?Ieng le'm ka tekhi ding che,Aw Jerusalem Naunu?Ka hnem theina ding chein,Ieng am ka'n chansin ding che,Aw Zion Naunu thienglam?I hliemna inthukzie hi,Tuipui li ril ang a na,Tu'n am a sukdam ding che?
14. I zawlneihan inlarna,Tlaktlai der lo an hmu a,I suolna tar lang lem hai sien,Saltang pumpel thei i na,Sienkhom khel le inhlemna thu,An inba lem tlat si che kha.
15. A fe pel taphot chein,An kut an ben khum che a,Jerusalem Naunu chu,Nuisawa lu thin khumin,"Hi khawpui hi an naw maw,Hnuoia khaw mawi famkim leHlimna khuoa an hril chu?"Tiin an ti-el hlak che.
16. I hmelmahai po poin,An bau an phong khum che a,Nuisaw le ha rawt khumin,"Ei lem zo der an ta hi!Hi ni ngei hi an naw maw,Ei lo Tlumte thlir hlak kha?Damin ei tong an ta hi!" an tih.
17. LALPAN a tum a thaw a,A thu chu a hlen zo tah,Tiena a puong tah angin.Lungsietna nei der loin,Aman a kei thlak che a;Hmelma a'n uongkhumtir che,I dohai ki a chawisang.
18. Aw Zion Naunu kulpui,aLungrilin LALPA ko khek ro,In mitthli sun le zanin,Vadung angin luong raw se.Chawl loin tap zing unla,In mit insim naw raw se.
19. Zan veng intana inthokin,Tho unla, khek tan ve ro;LALPA hmaah in lungril,Tui angin bun suok unla,In nauhai hringna ta di'n,LALPA hmaah ban phar ro,Kotthler tontir taphotah,Phingtamin an tlep thla hi.
20. LALPA en la, dawn ve rawh!Hieng ang hrim hrim hin mi dang,I soisak hlak am a ni?Nuhaiin an rila ra,An nau duot ngawi ngawi laihai,An fak el ding am a ni?Thiempu le zawlnei chen khom,LALPA hmun thienghlim ngeiah,Thatin an um el ding maw?
21. Naupang le a tar a zur,Kotthler pilvut lai an tlu a,Ka nunghak tlangvalhai chu,Kawlhnamin an sat thluk a,I lungsen ni'n i that a,Lainatna hrim nei loin,A samin i sam tawl kha!
22. Kuta i ko khawm angin,Sir tina min huol dingin,Ka rapzawnghai i ko khawm.LALPA lungsenna ni chun,Hima tlan suok an um nawh;Ka mi duot le keitleihai,Hmelman an rawt ram zo tah.

  Lamentations (2/5)