Judges (3/21)  

1. Kanan rama um Israelhai laia mi ral la do ngai der lohai fiena dingin LALPAN hnam thenkhat a rama chun a'n umtir a.
2. Israel thla suon thar, tuta hmaa indo dan ieng khom la hre ngai der lohaiin ral bei dan an inchuk theina ding chaua anni chu a'n umtir an nih.
3. Chuonghai chu Filistinhai lal panga hai, Kanan mihai po po, Sidon mi hai le Lebanon tlang ram Baal-Hermon tlanga inthoka Hamat kawn chena inzar Hiv mihai chu an nih.
4. LALPAN Mosie hmanga an thlatuhai kuoma thu a lo pekhai kha Israelhaiin an zawm ding le ding naw hrietna ding le fiena dinga a'n umtir a nih.
5. Israel thlahai chu Hit mihai, Amor mihai, Periz mihai, Hiv mihai le Jebu mihai lai chun an um a.
6. Chuongchun, an innei pol a, an pathienhai rong an bawl a.
7. Israel thlahai chun LALPA mithmuah thil suol an thaw a, LALPA an Pathien chu an theinghil a, Baal le Astoret hai rong an bawl a.
8. Chuongchun, LALPA chu Israelhai chungah a lungsen ta hle a, anni chu Mesopotamia hmar thlang tieng ram lal Kushan-Risathaim kutah a zor a, a hnuoia chun kum riet an um a.
9. Israel thlahai chun LALPA an ko charin LALPA chun Israel thlahai chu sandamtu a hung siempek a, chu mi chun a hung sandam a, ama chu Kaleb sangpa Kenaz naupa Othniel a nih.
10. LALPA thlarau chu a chungah a hung tlung a, Israelhai ro a relpek a, ral bei dingin a'n thok suok a, LALPAN Mesopotamia ram lal Kusan-Rishathaim chu a kutah a pek a, a hne a.
11. Chuongchun, ram chu Othniel a thi chenin kum sawmli sung a ralmuong tah a nih.
12. Israel thlahai chun LALPA mithmuah thil suol an thaw nawk a. Chuonga thil suol an thaw lei chun LALPAN Moab lal Eglon chu anni neka hratin a sie a.
13. Ama chun Amon mihai le Amalek mihai chu a'n pun khawm a, Israel thlahai chu an bei a, Tum khawpuid chu an hluo a.
14. Israelhai chu Moab lal Eglon thu hnuoiah kum sawm le kum riet an um a.
15. Israel thlahai chun LALPA an ko nawk a, sandamtu dingin LALPAN Benjamin hnama mi Gera naupa Ehud, voikawlong chu a siempek a, ama chu Israel thlahai chun Moab lal Eglon kuoma pek ding sie an inchawitir a.
16. Ehud chun kawlhnam ngei ton, tong chen vela sei a sut a, chu chu a malpui chang tieng puon hnuoiah a taivon sa a.
17. Moab lal Eglon chu sie a pek a, ama chu mi thau tak el a nih.
18. Sie a pek zo chun sie chawituhai leh an kir nawk nghal a.
19. Sienkhom, ama ruok chu Gilgal khaw bula pathien lem lung an kerna hmuna inthok chun a kir nawk a, "E khai, lalpa, thuruk hril ding che ka nei a nih" a ta. Lal chun, "To thiep ro khai" a ta, a bula ngir po po chun an suoksan ta vong a.
20. Nipui changa a chawl hadamna pindan chunghnunga ama khat chaua thung lal chu a va pan hnai a, "Pathienin i kuoma hril ding thu a mi'n cha a nih" a ta, lal chu a thungnaa inthok chun a hung tho a.
21. Ehud chun a kut voi tiengin a malpui chang tienga a kawlhnam pai chu a phawi a, lal phinga chun a sun rak a.
22. A chemha chen a tlum a, a kawlhnam chu a thau chun a hnaw ping a, kawlhnam chu a phawi suok naw leiin a hnung tieng chen a dawt tlang a.
23. Ehud chu a suok a, pindan kot chu a khar a, a kal tlat a.
24. A suok hnung chun a siehlawhai chu an hung a, pindan chu a lo inkal leiin thlan sukdeina pindanah lal chu a van thier ni dingin an ring a.
25. Sawt tak an nghak hnung khoma pindan kotkhar chu a hong ta si naw leiin chabi an lak a, an hong a, an lalpa chu tuongah thi sain a lo inhlum der el a.
26. Chuonga an nghak sung chun Ehud chu a lo tlan hmang a, lung milem an serna hmun chu a pel a, Seira-ah a tlan lut a.
27. Chu hmun a tlung phing leh, Efraim tlang rama chun a tawtawrawt a mut a, Israel thlahai chu tlanga inthokin a kuomah an hung thla a, aman hma a thuoi a.
28. "Mi zui ro, in hmelma Moab mihai chu LALPAN in kutah a pek an tah" a ta, chuongchun an zui thlak a, Moab panna Jordan kai chu an lak vong a, tu khom an inkaitir phal nawh.
29. Chu ni chun Moab mi, mi hrat le awmkhau ngot khom singkhat vel an that a, tu khom a tlan suok hrim an um nawh.
30. Chu nia inthok chun Moab-hai chu Israelhai lakah an tlawm ta a, a ram khom kum sawmriet sung ralmuongin a um tah a nih.
31. Ehud zoa chun Anat naupa Samgar a hung inlang a, ama chun bawng hawlna thir zum ringotin Filisitin mi zaruk a sun hlum a. Ama khom hi Israelhai san suoktu a nih.

  Judges (3/21)