Judges (2/21)  

1. LALPA vantirko chu Gilgal khuoa inthokin Bokim khuoah a hang fe a, an kuomah, " Aigupta rama inthokin ka thuoi suok cheu a, in pi le puhai kuoma inkham meua pek ka tiem rama chun ka thuoi lut cheu a. Ka hril tah ang khan, in kuoma ka thuthlung kha bawse naw top ka tih.
2. Hi rama umhai leh hin thuthlung siem lo ding le an maichamhai sukchimpek vong dingin thu ka pek cheu a, sienkhom ka thupek in zawm nawh. Ieng leia hieng thil hi in thaw am a na?
3. Chuleiin, tuta inthok hin anni chu hnot suokpek ta nawng ka ti cheu. In naka suntu hling hung ning an ta, an pathienhai chu in ta dingin chang ning an tih" a ta.
4. LALPA vantirkoin chuong thuhai a hril zo chun Israel mipui chu inring takin an tap a.
5. Chu hmun hminga chun 'Bokim'b an inbuk a. Chu hmuna chun LALPA kuomah inthawina an inhlan a.
6. Josuan mipuihai an tintir hnung chun Israel thlahai chu mi tin mani chanpuol seng ram chu hluo dingin an fe dar a.
7. Josua dam sung po le ama neka dam sawt upahai, Israelhai ta dinga iengkim LALPAN a thawpek dan hretuhai an la dam sung po chun mipuihai chun LALPA rong an bawl hlak a.
8. Nuna naupa Josua, LALPA siehlaw chu kum za le kum sawm miin a thi a.
9. Gaza tlang hmar tieng pang Efraim tlang rama chun ama chanpuol ramri sung Timnat-Heres khuoah an phum a.
10. Chuong suonhai po po khom chu an thlatuhai kuomah an fe zo ta a; chuonghai hnunga chun LALPA hre lo le Israelhai ta dinga a thilthawhai hre bok lo suon dang an hung um a.
11. Israel thlahai chun LALPA mithmuah thil suol an thaw a, Baal rong chu an bawl el ta a.
12. LALPA, an thlatuhai Pathien, Aigupta rama inthoka thuoi suoktu kha an nghatsan a, pathien dang, an kawl le kienga umhai pathien laia mi chu an zui a, chibai an buk a.
13. LALPA chu nghatsan a, Baal le Astoretc hai rong an bawl leiin Pathien lungsenna chu an chok tho a.
14. Chuongchun, LALPA chu Israelhai chungah a lungsen a, anni rok hlaktu kuta chun pe suokin, an kawl le kienga um, an hmelmahai kuoma chun a zor a, an hmelmahai chu an ngam thei ta naw a.
15. LALPAN inkham meua a lo hril tah angin, ral do dinga an fena taphotah LALPA kut chu anni chunga chun a se tieng zawngin a tla pei a, namen loin an beidong a.
16. Chuongchun, LALPAN roreltuhai a ruotpek a, chuonghai chun roktuhai kuta inthokin an hung san suok a.
17. Chuong sa khom chun roreltuhai thu chu zawm nuom loin, pathien danghai lakah an uire a, anni chu an biek lem a, an thlatuhaiin LALPA thupek an pom le zawm hlak ang khan thaw loin inrang takin an petsan tah a nih.
18. An ta dinga roreltu LALPAN a siempek taphot kuoma chun LALPA chu a um a, neksawrtu le sukrimsituhai hnuoia an inrum pha leh LALPAN a lunginsiet tawl tlat si leiin, roreltu dam sung po chun an hmelmahai kuta inthokin a san suok pei hlak a.
19. Amiruokchu, roreltu a thi pha leh mipui an hnungtol nawk a, an thlatuhai neka nasa lemin pathien danghai rong bawlin chibai an buk a, an thil suol thaw ching le lulul chu an ma chuong bok nawh.
20. Chuleiin, LALPA lung chu Israelhai chungah a sen ta hle a, "Hi hnamhai hin an thlatuhai kuoma thu ka pek, ka thuthlung chu an bawsiet a, ka thu khom an ngaithlak ta naw leiin,
21. keikhomin tuta inthok chu Josua thi hmaa ka hnot suok tah hnamhai ti bak kha chu hnot suokpek ta naw ning.
22. Hieng Israel thlahai hin an thlatuhaiin LALPA dan an hraw ang khan an hraw ve ding le ding naw fiena dingin anni chu hmang tawl lem ka tih" a ta.
23. Chuleiin LALPAN chuong hnamhai chu Josua kutah pea hnot suok vong nghal el loin, a ramah a la'n umtir zing tawl a nih.

  Judges (2/21)