Judges (18/21)  

1. Chuong lai chun Israel ramah lal an la um naw a. Chun, Dan hnamin Israel thlahai laia an chanpuol ding ram chu an la rochung ve naw leiin ram hluo ding an zong zing a.
2. Danhai chun Zora le Estaol-a inthokin ram enthla ding le thlithlai dingin pahnam tin aiawa mi pasaltha panga an tir suok a, an kuomah, "Ram va thlithlai ro" tiin an hril a. Anni chu Efraim tlang rama Mika ina chun an fe a, zan khat an riek a.
3. Mika in an tlung tawm chun Levi tlangval rawl ri chu an hriet a, ina chun an lut a, "Tuin am hi taka hin a hung thuoi che a? Hi hmuna hin iem i thaw a? Ieng leia hi taka um am i na?" tiin an indon a.
4. Ama chun a chunga Mika thil thawpekhai chu hrilin, "A thiempua a mi ruoi a nih" a ta.
5. Anni chun, "Chuong a ni leh, kan inzinna hi kan tluong ding le ding naw Pathien mi rawnpek rawh" an ta.
6. Ama chun, "Thlamuong takin fe ro. In fena ding chu LALPAN a hrietpui cheu" a ta.
7. Mi pangahai chu an suok a, Laish khuo an tlung a, chuong mihai chu Sidon mihai ang bokin, tu khom inringhla lo le thlamuong taka khawsa an nih ti an hmu a. An ramin tlaksam a nei naw a, anni khom an hnienghnar hle a.
8. Chuongchun, Zora le Estaol khuoa an unauhai kuom tieng chun an kir nawk a, an unauhai chun "In ram thlithlai chu ieng ang am a na?" tiin an lo indon a.
9. Anni chun, "Thaw ro, hang bei ei tiu. A ram chu kan hang hmu ngei a, a tha khop el. Hi taka inthung mum el loin inrang takin inthok suok unla, a ram chu hang la ro.
10. In hang tlung pha chun ralmuong taka um mihai le LALPAN a pek ta cheu ram lien tak chu hang hmung in ta; tlaksam hrim an nei nawna ram a nih" an ta.
11. Chuongchun, Zora le Estaol khuoa inthok chun Dan hnama mi ralthuom chawi mi zaruk an suok a.
12. An kai tung a, Judai ram Kiriat-Jearim khaw kawlah umhmun an khuor a, chu chu tu chen hin Mahane Dan ti a la ni zing.
13. Chu taka inthok chun Efraim tlang ramah an kai tung a, Mika in chu an tlung a.
14. Enthlatu Laish khuoa hang fe mi pangahai chun an unauhai kuomah, "Hi laia in pakhata hin efod dam, pathien hrang hrang milem dam, milem ker dam a sunga sung dam a um ti in hriet am? Chuleiin, ieng tin am thaw inla tha in ring a?" an ta.
15. Chu hmuna inthok chun an kawi a, Levi chia mi tlangval umna Mika in chu an va tlung a, a chanchin dam an indon a.
16. Dan thlaa mi ralthuom chawi mi zaruk ruol chu kul kotkhar bulah an ngir a.
17. Kul kotkhar bula thiempu le ralthuom chawihai an ngir lai chun ram enthlaa fe mi pangahai chu in sungah an lut a, milem ker dam, efod dam, pathien lem dang dang le milem sung chop dam chu an lak a.
18. Chuonga Mika inah lut a, a milem ker chop hai, efod hai, milem dang dang le milem sung chop hai an lak lai thiempuin a hmu chun, "Ieng am a na in thaw ta kha?" a ta.
19. Anni chun, "To la, lo tong ve naw rawh. Kan kuomah hung ve la, kan pa le thiempuah um rawh. I ta dingin insung pakhat chaua thiempua um am Israel laia hnam khat thiempua um a tha lem?" an ta.
20. Chu phing leh thiempu chu a lawm hle a. Efod le chu ina pathien lemhai le milem ker hai chu a chawi a, anni lai chun a thang ve ta a.
21. Chuongchun an naupang chik te te hai, an ranhai le an thil neihai chu hmasomin an fe suok a.
22. Mika ina inthoka hla fe an phak hnung chun Mika tuolbawmhai chu an pung khawm a, Dan thlahai chu an va hnot phak a.
23. Dan thlahai chu an hei ko khek a, anni chu an hung ngha kir a. Mika kuoma chun, "Ieng lungril am i put a, kan mihai inbei dinga i hang ko khek ngam hrim hrim chu?" an ta.
24. Ama chun, "Ka pathien siemhai in lak a, ka thiempu in fepui dai a, ieng am nei ka nei ta a? Ieng ti kongin am 'Ieng lungril am i puta? dam chu in mi ti hrim hrim chu?" a ta.
25. Dana thlahai chun a kuomah, "Keini lai hin tong mei mei naw raw khai, chuong naw chun mi lungturuk kut tuor hlauh rawi i ta, i sunghai leh in hringna chan pha rawi in tih" an ta.
26. Dana thlahai chu an fe a, Mika chun hang bei ngam ruol nia a hriet naw leiin in tieng a kir nawk ta a.
27. Mika milem siemhai le a thiempu chu an fepui a, Laish khuo, ralmuong taka umhai kuom chu an hang tlung a, kawlhnamin an that a, an khuo chu an rawpek a.
28. Sidona inthokin a hlat em leiin hung san suoktu ding tu khom an nei naw a, an se velah sungkuo laina hnai tu khom an nei bok si nawh. An khawpui chu Bet Rehob bul ruoma um a nih.
29. Dan thlahai chun khuo chu an bawl tha a, an hluo a. Israel naupa, an thlatu Dan hming chawiin Laish khawpui chu Dan tiin an inbuk a.
30. Dan thlahai chun milem siem chop chu anni ta dingin an indin a, Mosie naupa Gersom naupa Jonathan le a naupahai chu, ram chu miin an lak hma khat chun, Dan chihai thiempuah an um ta a.
31. Chuongchun, Mika siem chop milem chu chu taka chun a um zing a, Intuokna Puon in, Pathien in ruok chu Silo khuoah a um zing a.

  Judges (18/21)