John (6/21)  

1. Chu hnunga chun Isu chu Galili dil (Tiberi dil tia ko bok) ral tieng chun a kai a,
2. damnaw chunga inchikna thilmak a thawhai an hmu leiin mipui tam takin an zui a.
3. Isu chu tlangah a kai a, chu taka chun a zirtirhai leh an inthung a.
4. Judahai Fekan Kut chu a hnai tah a.
5. Isu chu a ngha vel a, mipui tam tak a kuom tieng pana hung a hmu chun Filip kuomah, "Hienghai fak ding hi bei khaw lai am inchawng ei ta?" a ta.
6. Chu chu Filip fiena dinga a hril a nih, a thaw ding chu aman a hriet diem ta si a.
7. Filip chun, "Mi tinin tlawmtea an chang seng ding khom ni sien, puitling pakhat thla riet hlaw khomin dai naw nih" a ta.
8. A zirtir laia pakhat, Andri, Simon Peter unaupa chun,
9. "Hi taka hin naupang pakhat barli beiper panga le ngate pahni chawi a um a, sienkhom mi hieng zozai lai hin chu chu ieng tham am ning a ta?" a ta.
10. Isun, "Mipuihai hi inthungtir ro" a ta. Chu hmun chu hlobet hmun a na, patling ngot khom sangnga laia tam chu an inthungtir a.
11. Isun beiper chu a lak a, lawmthu a hril zoin mipui thunghai kuoma chun an semtir a, chuong ang chun nga khom chu an semtir bok a, an khop tawkin an chang seng a.
12. An fak khop chun zirtirhai kuomah, "Fak mahlahai kha ieng khom inchek ral lo dingin rut khawm vong ro" a ta.
13. Barli beiper panga an fak bang an rut khawm chu bawm sawmpahni sip a nih.
14. Inchikna thilmak a thaw mipuiin an hmu chun, "Hi mipa hi Zawlnei, khawvela hung ding chu a ni ngei hi" an ta.
15. Lala siem lui dingin an hung inthok tum ti Isun a hrietin tlangah ama chauin a fe hmang nawk tah a.
16. Khuo a hung inhnu chun a zirtirhai chun dil tieng an pan thla a,
17. Kapernaum pan dingin longah an chuong a, an inthok suok a, khuo khom a hung inthim tah a, Isu ruok chu a la hung tlung nawh.
18. Thli na taka a hrang leiin tui chu a fawn hlup hlup a.
19. Kilometar ruk vel an inkar hnung chun Isu chu dil chunga kea lawna long tieng hung pan an hmu a, an ti hle a.
20. Nisienlakhom ama chun, "Ti naw ro, kei ka ni annawm" a ta.
21. Chu phing leh longa inchuongtir chu an nuom tah a, an pan khawmuol chu an tlung ta nghal a.
22. A zinga chun dil rala mipui la umhai chun long pakhat chauh naw chu long dang an hmu naw a. Isu hlak chu a zirtirhai lai longah a chuong ve si nawh ti le a zirtirhai chauh an fe ti an hriet bok si a.
23. Isun lawmthu a hril zoa bei an fakna bul el dil kaia chun Tiberiaa inthokin long iemani zat a hung tlung a.
24. Isu le a zirtirhai chu chutaka chun an um ta nawh ti mipuiin an hmuin longahai chun an chuong a, Isu zongin Kapernaum tieng an pan a.
25. Dil ral tieng Isu an va hmu chun, "Zirtirtu, ieng tik laiin am hi taka hin i lo tlung hman?" an ta.
26. Isun, "Thudik tak hril ka ti cheu, inchikna thilmak in hmu leia mi zong in ni nawh, bei in fak khop leia mi zong in ni lem.
27. Bu bohmang nawk el hlak zongin inlap rak rak naw ro, chatuon hringna chen dai bu chu zong lem ro. Chu bu chu Mihriem Naupain peng a ti cheu, chu dinga ama chu Pa Pathien namnghet a ni si a" a ta.
28. Chu phing leh anni chun, "Pathien dit dan anga a rong kan bawl theina dingin ieng am thawng kan ta ?" tiin an indon a.
29. Isun, "Pathien rong in bawl dan ding chu hi hi a nih: a tir hi ring ro" a ta.
30. "An leh, kan hmua kan ring theina ding chein inchikna thilmak ieng am thawng i ta?
31. Pathien lekha thua 'Vana inthokin anni chu fak ding a pek' ti ang khan kan thlatuhaiin thlalerah manna an fak kha" an ta.
32. Isun, "Thudik tak ka hril cheu hi, vana inthokin Mosien bei a pek naw cheu, vana inthoka bei tak tak petu cheu chu ka Pa a nih.
33. Pathien bei pek chu vana inthoka hung tum, khawvel ta dinga hringna petu hi a nih" a ta.
34. Anni chun, " Pu, chu bei chu mi pe rop rawh" an ta.
35. Isun, "Kei hi hringna bei chu ka nih; tu khom ka kuoma hung chu a phing tam ngai naw ni a, a mi ringtu chu a dang char ngai bok naw nih.
36. Amiruokchu, ka hril ta cheu ang khan, in mi hmu taa chu in mi ring si nawh.
37. Pain a mi pek po chu ka kuomah hung an ta, ka kuoma hung taphot chu hnot suok naw ning.
38. Mani ditzawng thaw dinga vana inthoka hung ka ni naw a, a mi tirtu ditzawng thaw dinga hung tum ka ni lem.
39. A mi tirtu ditzawng chu hi hi a nih: Aman a mi pek po po tu khom inhmang loa ni kin nia ka keitho nawk vong hi.
40. Ka Pa ditzawng chu hi hi a nih: tu khom Naupa hmua ama ring taphotin chatuon hringna neia, anni chu ni kin nia ka keitho nawk chu" a ta.
41. "Vana inthoka bei hung tum chu ka nih" a ti leiin Judahai a chungah an chier a.
42. "Hi mipa hi Josefa naupa Isu kha a ni naw am a ni? A nu le pa khom ei hriet annawm. Ieng leia tuta 'Vana inthoka hung tum ka nih' dam a ti an lie?" an ta.
43. Isun a don a, "Chier chier naw ro.
44. Mi tirtu Pain ka kuom tieng a hip naw chu tu khom ka kuomah an hung thei nawh; anni chu ni kin niah keitho ka tih.
45. Zawlneihaiin, 'An rengin Pathienin zirtir a tih" ti an lo ziek kha. Mi tin, Pa thu hre a, a kuoma inthoka inchuk taphot chu ka kuomah an hung hlak.
46. Pa hmu tah an um tina a ni nawh; Pathiena inthoka hung pa hi Pa hmutu um sun chu a nih.
47. Thudik tak ka hril cheu hi, a ringtu chun chatuon hringna a nei tah.
48. Kei hi hringna bei chu ka nih.
49. Inthlatuhaiin thlalerah manna an fak a, sienkhom an thi a.
50. Vana inthoka bei hung tum ruok hi chu a fa taphot thi naw ni hai.
51. Kei hi vana inthoka hringna bei hung tum chu ka nih. Hi bei hi tu khomin a fak chun kumkhuoin hring zing a tih. Khawvel hringna dinga ka pek ding bei chu ka taksa hi a nih" a ta.
52. Chuongchun Judahai chu nasa takin an insel a, "Hi pa hin ieng tin am a taksa fak dingin mi pe thei a ta?" an ta.
53. Isun an kuomah, "Thu dik tak ka hril cheu hi; Mihriem Naupa taksa fa a, a thisen in dawn bok naw chun nangni khatin hringna in nei si nawh.
54. Tu khom ka taksa fa a, ka thisen dawntu chun chatuon hringna a nei tah, keiin ni kin niah ama chu keitho bok ka tih.
55. Ka taksa hi bu tak tak a na, ka thisen hi dawn ding tak a nih.
56. Tu khom ka taksa fa a, ka thisen dawntu chu keimaah a um zing a, kei khom amaah ka um zing a nih.
57. Pa hring zing chun a mi tir a, Pa leiin kei khom ka hring a, chuong ang bokin tu khom mi fatu chu keia leiin hring veng a tih.
58. Hi hi vana inthoka bei hung tum chu a nih. Inthlatuhaiin manna an fak a, an thi a, hi bei fatu ruok chu chatuonin hring a tih" a ta.
59. Kapernaum Sunagoga a zirtir laiin Isun hi thu hi a hril a nih.
60. A zirtir tam takin chuong thu chu an hrietin, "Hi hi thu khir tak a nih, tuin am awi thei an ta?" an ta.
61. Chu thua chun a zirtirhai an chier ti Isun a lungrilin a hriet a. "Hi thu hin a khei deu cheu am a ni?
62. Mihriem Naupa hi a umna ngaia a kir tung hmu lem inla chu ieng tin hielin am in ngai ding maw!
63. Hringna petu chu thlarau a nih; taksa chu ieng khom a ni nawh. Thu ka hrilhai cheu hi thlarau le hringna a nih.
64. Nisienlakhom, nangni lai a ring naw in um" a ta. A ring nuom lo ding le ama inmantirtu ding chu a tira inthokin Isun a hriet zing si a.
65. "Chu lei tak chun a nih in kuoma 'Pain ka kuoma hung dinga a ti hai naw chu tu khom ka kuomah an hung thei nawh' ka ti kha" a ta.
66. Chu chena inthok chun a zuitu laia mi tam tak hnar a kir a, a kuomah an fe nawk ta naw a.
67. Chuongchun, sawm le pahnihai kuoma chun Isun, "Nangni khom fe hmang in nuom ve am?" a ta.
68. Simon Peterin a don a, "Lalpa, tu kuom dang am feng kan ta? Nangin chatuon hringna thu i nei annawm.
69. Pathien Mi Thienghlim Krista chu i nih ti kan ring a, hriet khom kan hriet" a ta.
70. Isun an kuomah, "Nangni sawm le pahnihai hi keima thlang in ni nawm a ni? Nangni laia pakhat hlak Diebol a ni nawk nghal bok leh!" a ta.
71. (Simon Iskariot naupa Juda chu sawm le pahnihai laia pakhat ni sien khom a hnunga ama inmantirtu ding a ni si thu a hrilna a nih).

  John (6/21)