Job (9/42)  

1. Chu zoah Joba chun hieng hin a don a:
2. "Ni e, chu chu a'n dik ti ka hriet.Sienkhom, Pathien hmaah hringmi,Tu am mi fel an um thei ding?
3. Ama sel nuom khom ni sien,Voi sangah voi khat chauh khom,A don thei teuh awm si nawh.
4. A var dan a chungchuong a,A tha hratna a khawkheng a,Tu am beia ngam ta hlak um?
5. An hriet loa tlanghai sonin,A lungsenin a thai let a.
6. Hnuoi thutah a sawi hning a,A banhai an inhning dur dur.
7. Nisa kuomah thu a pek a, Var hrim a'n suo ngam naw a,Arasi var a kharkhip vong.
8. M�khatin van a kei phar a,Tuifawn chunga hai a lawn a.
9. Zangkhuo, sizucho le sirukhai,Sim tienga arasi bawrhai khom,Ama siem vong an ni si.
10. A thilthaw ropuizie chu,Sui phak ruol a ni naw a,Thil mak a thaw rawnzie khom,Inchik seng ruol a ni nawh.
11. Ngai ta, ka hmaah a mi pel a, Sienkhom ka lo hmu naw a,A fe pei a, ka hriet si nawh.
12. A lak a, tu am khap thei ding?A thaw san tu'm indon ngam ding?
13. "Pathien chun a lungsenna,A lak kir naw ding a nih;Rahabb le a thangpuituhai khom,A kein a sir sop tawl a ni kha.
14. Kei telul hin iengtin am,Ama chu don let thei ka ta?Ieng thuin am ka sel thei ding?
15. Indik lang khom don naw ning,A zangaina chauh hni lem ka tih.
16. Ka ko hung a ni khomin,Ka thu a lak ka ring chuong nawh.
17. Thlipui hmangin a mi nuoi a,San boin ka hliemna a belsa a.
18. Thuok ka lak a phal naw a,Rinumnain a mi sung sip a.
19. Thaa inbei ding ni sien, Ama chu hratna neitu a na,Ro indik rel tieng ni sienla, Ama chu tu am cho ngam ding?
20. Indik khom lo ni ta reng lang,Ka bauin thiem naw mi'n changtir a ta,Dem kai lo ni ta hrim lang khom,Mi riloah mi puong tho a tih.
21. "Dem kaina nei naw lang khom,Keima tieng inngaisak loin,Ka nun hi ka hnuolsuot a.
22. Dem kai le kai lohai khom,Thuhmun vong an nih' ka ti a,A suksiet ve ve tlat bok si a.
23. Poi tawk lo an vuok hlumin,An rinum tuor a nuisaw a.
24. Mi rilo kutah ram a tlu lut a,Roreltuhai mit a tuompek si.hu chu ama thaw a ni naw chun,Tu dang thaw am ni tang a ta?
25. "Ka nihai hi thangko nekin,An liem inrang lem dai a,Hlim hmel hmu loin an vuong hmang.
26. Long hrat tak angin an liem a,Mupui thla bir anga hratin.
27. "Ka lungninawna theinghilin,Lungngai neka hlim hmel putin,Um hram ka tih" ka ti chang khom,
28. Ka tuornahan an mi sukti,Mi suolah i mi ngai si a.
29. Thiem naw chang sa ka ni si chun,Ieng leiin am ka sawl thlawn ding?
30. Vurin insil fai khom ni lang, Sabonin ka kut sawp lang khom,
31. Chir dumah mi nam phum i ta,Ka silfen chenin mi tirdak a tih.
32. Roreltu hmaa inkhing dingin,Ama chu mihriem a ni si nawh.
33. Kan inkarah kut hung rol a,Mi rem theitu ding um hai sien,
34. Ka laka inthokin a hmol,La hmang ding um hai sien chu,Ka thlabarna khom bo a tih.
35. Chu pha chun ama ti loin,Huoi takin tong ve tang ka tih,Tuhin chu chu ka thaw thei nawh.

  Job (9/42)