Job (39/42)  

1. "Tlanga sakelhai intet hun i hriet am?Zukpuiin te a nei lai i hmu ta'm?
2. Thla ieng zat am an pai i tiem am?Te an nei hun i hriet am?
3. An bok a, te an nei a,An nauha se a re a.
4. An tehai chu ram palailengah,Hrat takin an hung seilien a,An puihai maksanin an fe dar a, An hung kir nawk ta ngai nawh.
5. Tuin am ram sabengtung hi,An insuo zalen a na?A thlungna hruol tu'n am a sut?
6. A tlatna di'n ram ruok ka pek a,Si tamna ruomah ka'n chengtir a.
7. Khawpui ri sie a ngai thei naw a,Khaltu khek ri a hriet ngai nawh.
8. A tlatna chu tlangpui dung a na,Hna hring taphot a zong hlak.
9. "Ramsiel i vai ngam thei ding?I ran bukah a riek nuom ding?
10. Changkuongah langkawn batin,I ta dingin lo a kei ding?
11. A tha a hrat ti lei ringotin,Ringsanah i hmang thei ding?
12. I buphalhai hung la khawma,Hrizawla thak khawm dingin,I dande thei ding am a ni?
13. "Ostrikm thla zap ri chu,Ieng angin hlimum sien khom,Kanghlai thla chang le hmul leh,Hang tekhi thei chi a ni nawh.
14. Hnuoiah a'n tui a,Pilvutin a vur lum a,
15. Miin hung sir koi an ta,Ram sain chil koi an tih,Ti hrim hrim a ngaituo nawh.
16. A tehai chu a te naw ang topin,Indoi der loin a soisak a,A'n rim thlawn ding le ding naw,Ieng khom a ngaituo ve nawh,
17. Pathienin varna tlasamin a siem a,Hriet thiemna a pek ve naw leiin.
18. Tlan dinga thla a phar ruok chun,Sakor le a chungchuonghai a tham nawh.
19. "Sakor hratna hi i pek a ni?A ring hmul hi nangma chei a ni?
20. Khau anga inchawm thei dingin,Nangin hratna thahrui i pek a ni?A hnar hnawt ri tiumzie dam hi?
21. A kein hnuoi a hang thai a,A tha a hung inza zok zok a,Indona hmason dingin a suok a,
22. A ti naw a, a zam bok naw a,Kawlhnam lakah a'n tim nawh.
23. A chunga thal bawm an ri rok rok a,Fei le thal a hung tle zuoi zuoi a.
24. A kein hnuoi a thai nasa zuol a,Tawtawrawt ri a hriet pha chun,A ngir tok tok thei ta ngai nawh.
25. Tawrawrawt ri a hriet chun,'Khai leh!' tiin hnar a hnawt a,Ral hla taka inthokin,Indo rim a hriet thei a,Kawmandarhai khek ri leHawhawa an innor rihai chu.
26. "Mute hi i varna leia thla zarin,Sim tieng panin a vuong a ni?
27. Van sanga leng muvanlai khi,I thupek leia vuongin,Hmun sangah bu a sep a ni?
28. Rawl khoah chengin a riek a,Lungtolawt kak karhai chu,A ta di'n kulpui nghet an nih.
29. Chutaka inthokin fak ding,Zongin a melkai hlak a,Hla tak tak khom a hmu thei.
30. Thisenin a tehai chu a chawm a,Saruong umna photah a um hlak.

  Job (39/42)