Job (38/42)  

1. Chu zoa chun LALPAN Joba chu thawngaleivira inthokin a hung don a. Hieng hin a hril a:
2. "Tu am a na hrietna nei si loa,Ka thurawnhai thu ni loa selkaltu hi?
3. Pasal takin dier kei sing la,Thu indon ka ti che a,Chu chu i mi sang ding a nih.
4. "Hnuoi thut ka phum lai khan,Nang khaw lai am i um a?I hriet thiem chun mi hril rawh.
5. Tuin am a lienzie a'n khi a?Tuin am a'n khina hrui a kei zam a?
6. A thut chu khaw lai am a'n nghat a?A kil thut lung chu tuin am a phum a?
7. Zing arasihaiin zai hla rem a,Vantirkohail hlima an khek lai khan,Nang khawlai am i um a?
8. "A sula inthoka tuipui a te lai khan,Tuin am kot a lo khar khum a na?
9. Sum chu a silfen dingin ka siem a,Thim sa takin ka tuom khum a;
10. A chim chin dinghai ka ruot a,A dangna le kharna ding khom;
11. Hi chen hi hung chim thei i ta,Hi bak hi chu phal ni naw nih,I tui fawn sanghai khomin,Hi chen chauh hi an chim thei'Tiin ka hril a ni kha.
12. "Zing tieng nisa hung suok ding le Khawfing khom hung chat dingin,Thu i pek ta hlak hrim hrim am?
13. Hnuoi phek chu a kiah man a,Mi rilohai chu thin thla dingin,Thu i pek ta hlak hrim hrim am?
14. Pilpok chunga suoi nam angin,Hnuoi chu a hung inlang chieng a,Silfen rong hrang hranga chei angin,A hmelhmang a hung inlang hlak.
15. Mi rilohai chu var pek an ni naw a,Ban an phar a, suktliekin a um a.
16. "Tuipui hnarhai chu sirin,Lipui rilhai i fang ta hlak am?
17. Thina kotkhar an inentir ta che?Thina hlim kotkhar i hmu ta hlak am?
18. Hnuoi lienzie i ngaituo ta hlak am?Hienghai hi i hriet chun mi hril rawh.
19. "Var chengna in lampui i hriet am?Thim hi khaw laia cheng am a na?
20. An umna hmunah thuoi thei i ti?An in lampui i hriet am a ni?
21. Hre ngei i tih, i pieng ta si a,I kum khom a tam ve ta hi!
22. "Vur siekhawmnaah i lut ta hlak am?Riel siekhawmna i hmu ta hlak am?
23. Buoi huna dinga ka sie khawl leIndo le inbei huna dinga ka khek a nih.
24. Var suokna lampui khaw la'm a na?Sak thli hung suokna hmun khom teh?
25. "Ruopui vanawn sur thlakna di'n,Tuin am kor ruom a cho a?Tek tlakna ding lam tuin am a siem?
26. Tu cheng nawna thlaler ramah,Tuin am ruo a'n surtir a?
27. Hlobet hring intotir dingin,Ram se tawl le rausan hmunhai,Tuin am a sukhnawng a na?
28. "Ruo hin pa a nei am a ni?Daidaw hi tuin am a hring a na?
29. Tu sula inthokin am,Vur khal a hung suok a na?Vana inthoka zil hung tla hi,Tuin am a hring thlak ning a ta?
30. Tui khom lung angin a chang a,Tuipui inthuk chunghai an inkhal.
31. "Siruk khi i khit khawm thei am?Sizucho intlar khi i phel dar thei am?
32. Arasi bawrhai khi an hun bi takah,Hung inlang dingin thuoi thei i ti?Zangkhuo khi a te hruoihai leh,I hung thuoi thei ding am a ni?
33. Vanvel inop dan i hrieta maw?An invong danhai chu hnuoiah,I hmang ve thei di'm a ni?
34. "Sum khi hang khek khum rak la,Ruopui vanawn i ko thlak thei ding?
35. Tek chu a tlakna dingah i tir thei ding?'Hi taka hin kan um' an hung ti ding?
36. Tuin am lungvar le hrietthiemna a pek?
37. Tu am sum tiem thei dinga varna nei?Tu am van tuibel tong baw thei ding?
38. Ieng leiin am pilvut hi inhlomin,Pil tlanghai hi an inmat thei a na?
39. Keipui ta dinga fak zongpekin,Sakeibaknei phingtam chawmin,
40. An puka an bok lai lehimbuka se ding an inchan laiin,I enkol thei tawl ding am a ni?
41. Vaakte ruol phingtam invakin,Pathien koa an inchiek lai khan,Tuin am an puihai kuomah,An fak ding a pek tawl a na?

  Job (38/42)