Job (37/42)  

1. "Hi lei hin ka lung a chawmchawrok a,A'n phu zok zok el a nih.
2. Pathien rawl ri chu ngaithla ta u, A bausuok thum dur dur el chu!
3. Van hnuoi kipah a tir suok a,Kawl kil chen a phe zuoi zuoi a.
4. Chu zoah a hung inrum a,A rawl ropui chun a nghor vel a,A rawl thangkhawkna hmunah,Kawl an phettir zur zur hlak.
5. Pathien rawl ri chu a mak a,Ei hriet phak lo thil ropui a thaw hlak.
6. Vur kuomah, "Hnuoiah tla rawh" a ta,Ruo kuomah "Sur chur chur rawh" a ti bok a,
7. Chu huna chun mi tin sin a'n chawltir a,A thilthawtheizie an hrietna dingin.
8. Ram sahan an riebuk an pan a,An bu zawlah an intom zing a.
9. A kuoa inthokin thlipui a hung inthok a,Thli chun dei a hung phur a.
10. Pathien thuokin vur a sukkhal a,Tui cham duoi elhai chu an inkhal a.
11. Sum chu tui hu a'n paitir a,Suma chun kawlphe a'n zamtir a,
12. Ama thuin sum an inziel tup tup a,Mihriem chengna hnuoi hmun tinah,A ti taphothai chu an thaw a.
13. Sum hmangin thenkhat a hrem a,A hmangaina le ditsakna inentirin,Hnuoi chungah ruo a'n surtir bok a.
14. "Joba, ka thu hi ngaithlain to la,Pathien thilthaw makhai hi ngaituo rawh.
15. Tu hin Pathienin sum a thunun danhai,Kawl a'n leptir danhai i hriet ta maw?
16. Hrietna famkim neitu thilthaw mak, Sum a'n kangtir danhai i hriet ta'm?
17. Sim thli hrang loa khuo inup chur lai,I zakuo tuom chin an thlan hlup hlup khan,
18. Van chu darthlalang inling anga,Var a'n elkhaltir lei a ni khah.Chuong ang chun i thaw thei ding?
19. "A kuoma hril ding i ti chu hril raw leh,Ei inthim em leiin ei hril thiem naw a ni hi.
20. Keiin hril ka tih ka ti ding am a ni?Mani insukbohmang chak tu'm an um a?
21. Thliin van a mut fai hnungin,Nisa var khi tu am en zing ngam ding?
22. Pathien chu hmar tienga inthokin,Rangkachaka inthuomin a hung a,Mawina le ropuinain a tuom vel.
23. Iengkimthawthei chuEi hriet suok ruol a ni nawh.Thilthawtheina le indiknaah a ropui a,Felnaah a hnienghnar a,Mi a neksawr ve nawh.
24. Chuleiin, mihaiin ama an inza a,Var intihai chu ienga khom a ngai nawh."

  Job (37/42)