Job (36/42)  

1. Elihu chun a hril zom pei a:
2. "Mi la hang dawthei met la,Pathien aiawa hril ding ka hauzie,Hang inentir ka ti che.
3. Ka hrietna hi hla taka inthoka ka dong a na,Rorelna chu mi Siemtu kutah ka sie a.
4. Thu khel ka hril nawh ti ring rawh,Hrietnaa famkim i bulah ka um hi.
5. "Pathien hi thilthawthei tak a na,Tu khom a hmusit el naw a,Hrietthiemnaa hrat khawkheng a nih.
6. Mi rilohai a hla ngai naw a,Tuorhai indik takin ro a relpek hlak.
7. Mi felhai a enkai zing a,Lalthungphaah a'n thungtir a,Kumkhuoin a chawisang hlak.
8. Nisienkhom kolhai bun a,Neksawrna hruia khit an ni chun,
9. Chapo taka an bawsiet leiaTuor an nizie thu a hril hlak.
10. A zilna thu a'n ngaithlaktir a,An suol sim dingin thu a pek hlak.
11. A thu awia a rong an bawl chun,Hmuingil takin nun hmang an ta,An dam sungin lungawi an tih.
12. An ngaithlak nuom naw ruok chun,Kawlhnama sukbohmangin um an ta,Hrietna tlasamin thing an tih.
13. "Lungrila Pathien hre lo mihai chun,Lungsenna an khawl khawm hlak a,Khaidieta thlung an ni chang khomin,Thangpuina hniin an khek ngai nawh.
14. Tempul nawchizora inhmang ralin,An vanglai hunah an thi a.
15. Tuorhai ruok chu tuornaa inthokin,Ama chun a san suok a,Tuorna chun an na a sukvar hlak.
16. "Sietna baua inthoka zawr suokin,Hmun thawveng le zalenah a sie che a,Fak tha thain i dawkan a vur sip a.
17. Tu ruok hin chu mi rilohai chana tlu,Rorel pekna chu i chungah a tla a,Rorelna indikin a khit ta che a nih.
18. Lungsenna chun deusawna tieng,Zawr thlu lo ding chein fimkhur la,Thamna tamin kei pet naw raw se che.
19. I hausakna le theina po poin,Mangangna lakah a hum ding che maw?
20. Zan hun nghakhla naw rawh,Mihai lak hmanga an um hun a nih.
21. Suola tlu lo dingin fimkhur rawh,Khawlona nuna i tluk lut leiin,Pathienin tuorna a hung tir a nih.
22. "Pathien chu a hratnan a'n chawisang a,Ama ang zirtirtu tu'm an um a?
23. Tuin am a lampui ding relpekin,'I thaw indik nawh,' a ti thei ding?
24. Mihaiin zaia an chawimawi hlak,A sinthaw ropui chu chawimawi rawh.
25. Mi tinin chu chu an hmu a,Hla taka inthokin an thlir hlak.
26. Pathien hang ropuizie hi,Ei va hriet phak naw de aw!A kum zat sui suok ruol a ni nawh.
27. "Tui mal far tin chu a hip tung a,Tui hua thlit fimin ruo a'n changtir a,
28. Vanin ruo chu a'n surtir a,Mihriem chungah a sur chur chur a.
29. Sum a'n zam dartir dan dam le,Van a'n rumtir dur dur dan dam hi,Mihriem hriet phak ruol a ni nawh.
30. En ta, kawl a'n leptir dan dam hi,Tuifinriet mong khom a el phak..
31. Chuong ang chun hnamhai a op a,Fak ding tam tak a pek hlak.
32. A kutin kawlphe chu a chel a,A tum tak fu dingin a deng suok hlak.
33. Van inrumin a chungchang a hril a,Ranhai chenin thlipui hung chu,An lo puong lawk hlak a nih.

  Job (36/42)