Job (34/42)  

1. Elihu chun a hril zom pei a:
2. "Nangni mi varhai, ka thu hi ngaithla ro,Mi thiemhai, in na mi dawpek ro.
3. Leiin thil inhnik a hriet angin,N� khomin thu a lo thlier hlak.
4. Ei ta dinga thil indik hriet thei tum inla,Thil tha chu inchuk tlang ei tiu.
5. "Joba chun, 'Poi ka tawk nawa chu,Pathienin thiem a mi'n changtir nawh.
6. Ka'n dika chu khelhlipah a mi ngai a,Poi ka tawk ve nawa chu,Dam ruol loin a thalin a mi sun' a tih.
7. Deusawna tui anga dawn mi,Joba ang hi tu am an um a?
8. Thil suol thawtuhai a'n koppui a,Mi rilohai a'n thuruolpui bok a.
9. Pathien suklawm tum dam hi,A hlawkna a um der nawh' a ta.
10. Nangni, lungvar neihai, ngaithla ro,Pathienin suol a thaw teu nawh,Iengkimthawtheiin a rel suol ngai nawh.
11. An thilthaw ang peiin mi a thung a,An um dan ang peiin a thaw hlak.
12. Pathienin suol a thaw ngai naw a,Iengkimthawtheiin a rel suol ngai nawhTi tluka thudik dang a um nawh.
13. Hnuoi enkoltu dingin tu'n am a ruot a?Khawvel pumpui hi tu'n am a'n koltir a?
14. A thlarau a kuom tieng ko kir a,A thuok a kuom tieng lak kir nawk hi,A thil tum lo ni tah sienla chu,
15. Hringmihai hi thi ruol vong ei ta,Pilvutah kir nawk vong ei tih.
16. "Hrietthiemna i nei chun ngaithla la, Ka hrilhai hi bengkhon rawh.
17. Thudik theidatun ro a rel ding maw?Indik le Ropui chu i mawsiet ding maw?
18. Ama chu lalhai khom "Hmangna bo",Mi lienhai khom "Mi rilo ruol" titu a nih.
19. Lal sungkuohai a ditsak bik naw a,Rethei le hausahai a thlier bik nawh,An rengin a kutsuok an ni si a.
20. Zan khat mitsim tuokin an bo a,Tu kut thlak khom ngai der loin,Mi hrathai chu lak hmangin an um hlak.
21. "Mihriemhai lampui tin a en zing a,An kal pen tin a hmu fai vong.
22. A laka mi suol inbikna dingin,Thim s� taluo hrim a um nawh.
23. Pathien hmaa rorelnaa fe dingin,Tu khom hun a ruot lawkpek nawh.
24. Tu rawn loin mi hrathai a suksiet a,Anni hmunah mi dang a sie a.
25. An thilthaw a'n chik vong a,Zan karin a nuoi hmang hlak.
26. Mihai hmu ngeiah anni chu,An ritlona leiin a hrem hlak,
27. Ama chu pet hmangsan a,A danhai an poisak naw leiin.
28. A na tlung khopin retheihai an suktap a,Rimsihai tap ri chu a lo hriet si a.
29. Ama chu to sien tu am dem thei ding?A hmel thup sien tu am hmu thei ding?Mi mal le hnam chunga um a nih.
30. Pathien hre lo mihai rorel a khap hlak,Mipui awktu chang an ni nawna dingin.
31. "Miin hieng hin Pathien kuomah,'Thil suol ka lo thaw taa chu,Poi tawk nawk ta ngai naw ning;
32. Ka hmu lo chu mi zirtir la,Ka lo suksuol a ni khomin,Thaw nawk ta ngai naw ningah'Tiin lo hril ni tah ang sien la,
33. I sim nuom tlat si naw chun,I hnina ang charin rorelna chu,Pathienin a hem ding am a ni?Kei ni loin i thua innghat a nih.Chuleiin, i hriet chu hril raw leh.
34. "Thil hre mihai le mi varhai,Ka thu ngaituhan hieng hin an hril a:
35. Joba hi ieng chinchang hre loaNuoma tong mei mei a na,A thuah varna a kop nawh' tiin.
36. Mi rilo anga Joba a tong el hi,Fie fai vong ni sien ka va ti ngei!
37. A suol bakah a hel sa bok a;Ei mithmua ngei hmusit takin,Pathien chu kut a ben khum a,A hrang khum nghek a ni hi."

  Job (34/42)