Job (26/42)  

1. Joba chun hieng ang hin a don a:
2. "Hrat naw i thangpui dan le, Ban zoi i hang san dan tak chu maw!
3. Mi mawl i hril var tum dan chu,Ieng hrietna ril am a na i phu suok?
4. Hieng thu hi khaw laia i hriet am ie?Tu thlarauin am a'n hriltir che a na?
5. "Thi tahai bei chu a dong hle a,Tui hnuoi le a sunga chenghai chuh.
6. Seol hi Pathien hmaah saruok a na,Abadon chun inkhumtu a nei nawh.
7. Hmar tieng boruok a zar duoi a,Hnuoi chu boruokah a khai kang a.
8. Sum sa takin tui a fun khawm a,Tui rik leiin sum chu a te nawh.
9. Thla lir lai hmel chu a tuom a,A chungah sum a zar khum a.i
10. Tui chungah kawlri a khang a,Ramriah thim le var a hmang a.
11. A hal pha chun pangzatin,Van dotu banhai an inthin a.
12. A lungsenin tuipui a chok phul a,A varnain rulpuij a rawt nawi a.
13. A thuokin van a mut thieng a,A kutin rulpui tlan lai a thil tlang a.
14. Hieng hi a thilthaw theizie pawhleu,A mi biekrukna ang chauh a la ni a,A thilthawtheina inrum ri lem chu,Tuin am hre thiem phak an ta?"

  Job (26/42)