Job (12/42)  

1. Joba chun hieng hin a don a:
2. "Var chu in lo var ngei el ie!In thi ruolin in varna bo a tih.
3. Nangni anga var ve ka nih,Nangni nekin ka neu bik nawh.Hieng thil hi tu'm hre lo an um?
4. Kei, Pathien koa a donpa hih, Ruolhai nuizatbur ka chang tah,Kei mi indik le dem kai lo hih,Nuizatbur ka lo inchang tah!
5. Mi khawsa thei deu hai chun,Vangduoihai hi an hmusit a,Sir inphethai chanah an ngai.
6. Suomhmanghai puon in a him a, Mani kuta pathien lem chawitu,Pathien chotuhai khom an him.
7. "Sienkhom, ranhai hi indon unla,Inchuktir thei an ti cheu;Chungleng vatehai indon unla,Hril thei em em an ti cheu;
8. Hnuoi khom hi inbiekpui unla,Inchuktir thei a ti cheu;Tuipuia ngahai indon unla,Puongin hril thei an ti cheu.
9. Hieng po pohai laia hin,LALPA kutin a thaw a nih,Ti hre lo tu'm um an ta?
10. Thilhring tinreng hringna le Mihriem po po thuok khom hi,A kuta um vong a nih.
11. N� chun thu a lo hriet fie a,Leiin fak inhnikna a hriet.
12. Upahaiin varna a kol an naw?Dam sawtin hrietthiemna a'n tlun an naw?
13. Varna indik le thilthawtheina,Remhrietna le hrietthiemnahai,Pathien a inthok vong a nih.
14. A thiek tah indin thei a ni naw a,A khum tah insuo thei a ni nawh.
15. Tui a khar pha khuo a'n thal a,A'n suo pha leh hnuoiah a let a.
16. Amaah hratna le varna a um,Hlemtu le hlemhai khom a ta an nih.
17. Remruottuhai varna lapekin,Roreltuhai khom a sukvet hlak.
18. Lalhai hrenchei hlippekin,Hrenpereng a'n keitir a.
19. Saruoka thiempuhai thuoi hmangin,Mi hlun nghethai a phur thluk.
20. Mi rawn kaihai hmur kharpekin,Upahai rem hrietna a lak hmang.
21. Lalhai chu hmusitna bur khumin,Mi hrathai ralthuom a lak hmangpek.
22. Thim inrilhai chu phor langin,Thim saah var a'n zam luttir.
23. Hnamhai suklien le suksein,Sukpungin a sukdar nawk hlak.
24. Ram thuoituhai lungvar la hmangin,Thlaler lam boah a'n vakvaitir.
25. Thim hnuoiah an inmai vel a,Zu rui angin an pem tlei tluoi."

  Job (12/42)