Isaiah (6/66)  

1. Lal Uzzia a thi kumin LALPA chu lalthungpha insang taka chawimawia a thung lai ka hmu a, a silfen fuol hmorin tempul chu a'n khum vong a.
2. A bula chun serafimhai an ngir a, thla paruk seng an nei a. Thla hniin an hmai an hlie a, thla hniin an kepha an hlie a, thla hni dangin an vuong a.
3. Anni chun, "Iengkim LALPA chu a thienghlim,A thienghlim, a thienghlim,A ropuinain hnuoi a sip"tiin an insam ton a.
4. An rawl ri chun tempul kotkhar bieng le tuong chu a nghor nghing dur dur a, tempul chu meikhuin a bawm sip a.
5. Chu phing leh kei chun, "Hmur porche put mi ka na, hmur porche puthai laia um ka na, ka mit ngeiin Lal, Iengkim LALPA chu ka hmu ta si a, ka chung a va hang pik de aw!" tiin ka khek suok a.
6. Chu phing leh serafimhai laia pakhatin maichama meiling chu chaichein a chep a, ka kuom tieng a hung vuong a,
7. meiling chun ka hmur a dep a, "Ngai rawh, hi hin i hmur a tawk ta a, i khawlona chu lak hmang a ni ta a, i suol khom ngaidam a ni tah" a ta.
8. Chu zoa chun, "Tu am tir ka ta? Tu am ei ta dingin feng a ta?" tiin LALPA rawl chu ka hriet a. Kei chun, "Hi taka hin kei ka um, mi tir ta la" ka ti a.
9. Ama chun, "Fe la, hi mihai kuomah hieng thu hi hril rawh:'Na chun hrieng in ta, A ngaina hre naw ti niu,Mit chun hmung in ta,A umzie man naw ti niu.'
10. Hi mihai lungril hi sukngar la,An nahai sukset la,An mithai insimtir rawh.Chuong naw chun mita hmuin,Lungrilin man bok an ta,Ngha kirin dam rawi an tih" tiin.
11. Chu phing leh kei chun LALPA kuomah, "Aw LALPA, chu chu ieng chen am ni tang a ta?" ka ta. Ama chun hieng hin a mi don a:Hluotu tu khom um loa.Khawpuihai hung ram vong a,Inhai khom rausan vong a,Lohai khom tlaran vong a,
12. Mihai chu ram hla taka,LALPAN a son hmang vong a,A ram an rausan der chen.
13. A ramah sawma pakhat,La cheng zinghai sienla khom,La tlaran tho tho a tih.Insie le saisuo phur hnung,A bul a um zing ang bokin,Chi thienghlim chu a rama,Bul hluo zingtu ning a tih"tiin.

  Isaiah (6/66)