Isaiah (59/66)  

1. Sansuokna din LALPA kutchu,A tawi taluo teu naw a,A na khom a set bok nawh.
2. Sienkhom in khawlonain,LALPA leh a kei the cheu a,Insuolnain a hmel chu,Hmu thei loin a hlie a,A rawl khom in hriet thei nawh.
3. In kutah thisen a kai a,In kut parhai po po khom,Khawlonain a sukporche a;In hmurin khel a hril a,In leiin ritlona a sak suok.
4. Thudik zong in um naw a,In chungthu khom indik takin,Tu khomin in hril ngai bok nawh.Thu hmang loin in insel a,Thukhel ngot in hril tuo a,Buoina chu nauin in von a,Khawhlona in hring suok a.
5. Rulngan tui in op keu a,Aiumril puon in khawng a,An tui fatuhai chu an thi a,A koia chun rul dang an pieng a.
6. Aiumril puon chu puon dingaHmang tlak hrim a ni naw a,An puon khawng chu silfena,Inbel thei chi a ni nawh.yAn thilthawhai hrim hrim chu,Khawhlona thil vong a na,Rawng takin kut an thlak hlak.
7. Suol dingin an ngal a hrat a,Poi tawk lo thisen insuo chu,An kut inrangna zawng a nih.Thil suol ngot an ngaituo a,Rauna le sietnahaiin,An lam tin chu a sip a.
8. Thlamuongna lam an hriet naw a,An lam hraw taphota chun,Indikna a um ngai nawh.A kawitan ngot an zong a,Anni le fe tu el khomin,Thlamuongna an hmu ngai nawh.
9. Rorelna indik chu kan hlat a,Felnain a mi tlung phak nawh;Var chu zongin kan nghak a, Sienkhom thimnan a mi chim a,eng zongin kan inmai a,Thim sa mup vong a ni si.
10. Mitdel anga bang chel batin,Kan inmai kan inmai hlak a,Mit bo mihriem ang kan nih.Thimbut angin sunchanga khom,Kan insui khut khut hlak a.Mi hrathai le tekhi ding chun,Mithi ruong ang chauh kan nih.
11. Savom angin kan inhuk a,Vathu angin kan inkurakuka a.Rorelna indik kan nghak a,Sienkhom a um der si naw a,Sansuoktu ding kan nghak a,Sienkhom a hla hle bok si.
12. Kan bawsietna a tam a,I mithmuah a'n tieng hnur a,Kan suolnahan an mi hek a,Kan bawsietnahai hlak chun,An mi chengchil zing bok si.
13. Kan khawhlonahai kan hriet:Inphatsan le helsanin,LALPA chu kan hnung nghat a,Neksawr ding le hel dingaInfui portu kan ni a,Kan lungrila kan pai ruk,Khel thu ngot kan sak suok hlak.
14. Roreltu tha kan hnot hmang a,Felna chu hla takah a ngir a,Thutak chu kotthlerah a tlu a,Indikna a lut thei ta nawh.
15. A nih, thutak an leng ta naw a,Thil tha lo hnawltuhai chu,Sa anga pelin an um pei.Chuong chu LALPAN a hmu zing a,Indikna a bo tah lei chun,A lung a awi thei ta nawh.
16. Mi indik a hmu der nawh,Hrilpuitu khom an um nawh.Mak a ti em em leiin,Ama ban tha ngei hmangin,Sandamna a siempek a,Ama felnan a hum a.
17. Felna awmphaw chu hakin,Sandamna lukhum khumin,Phuba lakna silfen inbelin,Thahnemngaina korfuol chun,Ama chu a'n zem khum a.
18. An thilthaw dungzui peiin,Ama chun thungrul a ta,Hmelma chungah a lungsenna,Dotu chungah a thungrulna,Ama chun intlaktir a ta,Thlierkarhai khom thungrul a tih.
19. Khawthlang tienga chenghaiin,LALPA hming ti tang an ta,Khawsak tienga chenghaiin,A ropuina inza tang an tih.LALPA thuoka a mut luong,Tui lien insang hung angin,A hung inthok ding a ni si a.
20. Zion tlanga Jakob thlahai,Mani suol simhai kuoma chun,Tlantu a hung ding a ni si a"Tiin LALPA chun a puong.
21. LALPA chun hieng hin a hril a, "Hi hi anni le keima inkara ka thuthlung chu a nih: Nangmaa um ka Thlarau le i baua ka sie ka thuhai hin, tuta inthok le chatuon chenin, i bau suoksan ta naw ni a, i thlahai bau khom suoksan ta naw ni a, i thlahai thlahai pei bau khom tuta inthoka kumkhuoin suoksan ngai naw nih" tiin.

  Isaiah (59/66)