Isaiah (40/66)  

1. "Ka mihai hi thlamuongrawh,A nih, hnemin thlamuong rawh," In Pathienin a ti a nih.
2. "Jerusalem kuoma chun,Thlamuongna thu hril unla,A tuor inrim hun a kin ta a,A suolhai ngaidam a ni ta a,A suol man bat a let hniin,LALPAN a'n tuortir zo tah.
3. Rawl chun hieng hin a tih:"Thlalerah LALPA lampui ding rel ro;Ei Pathien lamlien ding chu,Thlalerah ngil takin rel ro.
4. Ruom tin chu sung sip unla,Tlang le muolhai rawt hnuoi unla,Lam kawihai siem ngil unla,Hmun khokrokhai siem ruol ro.
5. LALPA ropuina chu,Suklangin hung um a ta,Mi tinin hmu seng an tih,Tiin LALPA bauin a hril."
6. Rawl chun, "Khek rawh" a mi ta,"Iem ka khekpui ding?" ka ta."Mi po po hlobet ang an na,An ropuina po po khom,Phula hlo par ang a nih.
7. LALPA thuokin a mut a,Hlobet chu a hung vuoi a,A par chu a hung til hlak.Mi tin hlobet ang an ni takzet.
8. Hlobet chu a hung vuoi a,A par chu a hung til a,Ei Pathien thu ruok hi chu,Chatuonin um zing a tih" tiin.
9. Aw nangni Zion tlanga,Chanchin tha hung intluntuhai,Tlang sanga khin hang lawn ro.Aw nangni Jerusalema,Chanchin tha hung intluntuhai,Inring takin khek unla,Khek inring zuol sauh unla,Ieng khom ti hrim hrim naw ro.Judai ram khuoa hai chun,"En ro, in Pathien a hung!"Tiin khaw tinah hril ro.
10. En tu, Pathien Ropuitak chu,Thilthawtheina leh a hung,A kut hrat chun ro a rel.A lawmman a kuomah a um,A thungrulna khom a um bok.
11. Ama chun berampu angin,A mihai chu chawm a ta,Beramtehai chu kuta chawiin,A angsungah pom a ta,A tehruoi nei lai hai chu,Damten thuoi diel diel a tih.
12. Tuin am tui tamzie hi,Kutphain a'n khi thei a?Tuin am van insangzie,Tongin a'n khi thei hlak a?Tuin am hnuoi pilvut hi,Bawma khaia inkhiin,Tlang le muol rikzie hre di'n,Phahlaah a buk hlak a?
13. Tuin am Pathien lungril,A hriet suok thei hrim hrim a?Tuin am thurawn pein,A thaw ding a hril hlak a?
14. Ama chun bengvarna di'n,Tu am a rawn hlak hrim a?Tuin am lampui indik,A kawkhmu hlak hrim hrim a?Tuin am hrietna zirtirin,Hrietthiemna lampuihai chu,A kawkhmu hlak hrim hrim a?
15. Hnamhai chu baltina tui,Far khat ang chauh hi an na,Phahlaa pil hlek kai ang,Hriet khop lo ang chauh an nih.Thlierkarhai chu pilvut angin,Ama chun a tham hmang a.
16. Lebanon chu maicham meia,Ti thamah a ruot naw a,A ran ruolhai po po khom,Pumraw inthawina thilhlana,Hmang thamah a ngai bok nawh.
17. Hnam tinreng khom a hmaah,Iengma tham an ni naw a,Iengma lo neka tlawm lem,Boruok le thil huom ang an nih.
18. Pathien chu tu le hrim am,I hrilkhi ta ding a na?An naw leh ieng le hrim am,I tekhi ta ding a na?
19. Mi lem chu kuta an ser,Rangkachaka inluon khum,Tangka khaidiet an siempek,Themthiem kutsuok vong a nih.
20. Chuong ang thaw zo ve nawhan,Hmon thei thingin an siem a,A ker thiemhai an ruoi a,Tlu lo dingin an siempek a.
21. Chu chu in hriet ngai naw maw?Ieng leia in hriet thiem naw?A tira inthok khomin,An lo hril ngai naw cheu maw?Leihnuoi insieng a'nthok khan,In hriet thiem naw hrim a ni?
22. Ama chu hnuoi khup khumtu,Van khup chungah a thung a,Mihai a zuk hmu dan chun,Khauthikthi ang chau an nih.Ama chun puon hlap angin,Vanhai khi a kei phar a,Chengna hmun dinga siemin,Puon in angin a zar a.
23. Ama chun mi lienhai chu,Iengma loah a siem a,Khawvel roreltuhai khom,Ieng khom loah a siem hlak.
24. A phun a, a phawi nawk a,A tu a, a lak hmang a,Zung an kei hma'n a phawi a,Ama chun a mut vuoi a,Thawngaleivirin bupawl,A len angin a len hmang hlak.
25. "Tu le'm mi hrilkhing in ta?Tu am ka tlukpui a um a?"Tiin Mi Thienghlim chun a'n don.
26. Van tieng mit hang inlen t'u,In hmuhai khi tu siem zozai?Ama chu van lengruolhai ,A dot dota thuoi suok theitu,An hming senga kotu a nih.A thilthawtheina ropui le,A hratna nasa tak leiin,Pakhat khom an bo ngai nawh.
27. Iengti leia aw Jakob,Iengti leia aw Israel,"LALPAN a mi hriet fuk nawh,Ka thu a ngaithlak ta nawh"In ti hlak am a na?
28. LALPA chu chatuon Pathien,Hnuoi kil tawp chen khom Siemtu,Chau thei lo, sawl thei bok lo,A hriet thiemna inthukzie,Inkhi ruol a ni nawzie,In la hriet naw am a ni?
29. Chauhai hratna a pek a,Hratnawhai a sukhrat a.
30. Tleirawl sawlin an chau a,Tlangval khom an tlu der hlak.
31. LALPA nghaktuhai ruok chun,Hratna thar dong pei an ta,Mupui angin van sangah,Vuongin inher sang an ta,Sawl loin tlan pei an ta,Chau loin kal chawi an tih.

  Isaiah (40/66)