Isaiah (31/66)  

1. Israel Mi Thienghlim en loa,LALPA thangpuina hni loa,Aigupta thangpuina zonga,An sakorhai chu ring a,An tawlailir hauah inhnem a,An sakor chungchuonghai hratnaaInnghat lemtu chung chu a pik ie!
2. Ama chu var tak a na,Sietna intlun theitu a na,A thu khom a sut ngai nawh.Mi rilo sungkuohai leThil suol thawpuituhai chu,Hung thoin bei tawl a tih.
3. Aigupta mihai chu mihriem an na,Pathien an ni ve nawh;An sakorhai chu sa el an na,Thlarau an ni ve nawh.LALPAN a kut a'n let pha chun,Thangpuitu chu petek a ta,A thangpui chu tlung a ta,An pahniin bohmang an tih.
4. Hieng hin LALPAN a mi hril:Sakeibaknei sa hauh lai chu,An inrum nghur nghur hlak a;Berampu ruol inpun la khom,An khek ri le hawhaw ri chu,Iengah a ngai naw ang bokin,Iengkim LALPA khom indo di'n,Zion tlangah hung tum a tih.
5. Vatehan an buzawl veng a,An vuong kuol vel hlak angin,Iengkim LALPA chun a phawin,Jerusalem chu hliekhung a ta,Op khumin sandam a ta,Hung kanin san suok a tih.
6. Aw nangni Israel mihai,Nasa taka in hel hmangsan tieng chu,Ngha letin hung kir ta ro.
7. Chu ni a hung tlung pha chun,Tangkaruo le rangkachak hmanga,In kut tirdakuma in siem,Milemhai chu hnawl tang in tih.
8. "Mihriem kawlhnam ni loin,Mihriem inlet lo kawlhnamin,Asuria chu tlung a tih.Kawlhnam hmaah tlan sieng an ta,An tlangvalhai chu man an ta,Sala thuoiin sor lui an tih.
9. Tium rapthlak tak lei chun,An kulpui nghet chu chim a ta,Indona puonzar an hmu pha,An kawmandarhai chi-aiin,Bak lengin tlan sieng an tih"Tiin Zion-a mei semtu leJerusalema thuk neitu,LALPA chun a puong ta si.

  Isaiah (31/66)